تاریخ تصویب : 1398/07/10 شماره ابلاغیه : ۸۸۹۶۲/ت۵۵۲۰۲هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/07/15

تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان بوانات استان فارس

شماره۸۸۹۶۲/ت۵۵۲۰۲هـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان بوانات استان فارس وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۰۸۷۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ وزارت کشور و به استـناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد: الف ـ روستاها، ‏مزرعه‏ها و مکان‏های قنات ابراهیم، شهرک الزهرا، قنات سرخ، ابونصر، خفتویه، خیرآباد و ابوالعباس از دهستان سرچهان بخش سرچهان شهرستان بوانات در استان فارس منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان باغ‏صفا بخش یادشده ملحق می‏شود. ب ـ دهستان ارژنگ به مرکزیت روستای قنات ابراهیم از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه پیوست، در بخش سرچهان ایجاد می‏شود: ۱ـ شهرک الزهرا ۲ـ قنات سرخ ۳ـ ابونصر ۴ـ خفتویه ۵ ـ خیرآباد ۶ ـ ابوالعباس ۷ـ دوست‏آباد ۸ ـ دفر ۹ـ صادق‏آباد ۱۰ ـ گزخنک ۱۱ـ جوکان سفلی ۱۲ـ جوکان علیا ۱۳ـ اسماعیل‏آباد ۱۴ـ سیدآباد ۱۵ـ قاسم‏آباد ۱۶ـ کولوییه ۱۷ـ محمدآباد ۱۸ـ کرکوییه ۱۹ـ دولت‏آباد ۲۰ـ علی‏آباد ۲۱ـ مزرعه اسلام‏آباد ۲۲ـ مزرعه فتح‏آباد ۲۳ـ مبارک‏آباد ۲۴ـ چاه کمر ۲۵ ـ چاه‏کول ۲۶ ـ قنات ابراهیم. پ ـ بخش باغ‏صفا به مرکزیت روستای باغ‏صفا از ترکیب دهستان‏های باغ‏صفا و ارژنگ در شهرستان بوانات ایجاد می‏شود. ت ـ شهرستان سرچهان به مرکزیت شهر کره‏ای از ترکیب بخش‏های زیر در استان فارس ایجاد می‏شود: ۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر کره‏ای شامل دهستان‏های توجردی و سرچهان و شهر حسامی. ۲ـ بخش باغ‏صفا. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد