تاریخ تصویب : 1386/09/18

تصویب نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار

شماره161474/
ت32507ک 4/10/1386
تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پیشنهاد
شماره130413/42/4/1 مورخ9/12/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف
و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ
22/12/1380 اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان خراسان رضوی تصویب نمودند:
الف ـ بخش هلالی به مرکزیت روستای ریواده از ترکیب دهستان‌های میان جوین و پایین
جوین در تابعیت شهرستان سبزوار ایجاد گردد.
ب ـ شهرستان جغتای به مرکزیت شهر جغتای از ترکیب بخش‌های زیر در تابعیت استان
خراسان رضوی ایجاد گردد.
1ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر جغتای شامل دهستانهای دستوران و جغتای.
2ـ بخش هلالی.
ج ـ دهستان زرین به مرکزیت روستای بداغ‌آباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مکان‌های
زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت
وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش جوین شهرستان سبزوار ایجاد ‌گردد.
1ـ ایستگاه اسفراین 2ـ احمدآباد 3ـ اسدآباد 4ـ ابراهیم آباد بغایری، 5 ـ برقندی 6
ـ بداغ‌آباد 7ـ چاه عمیق عزیز کیوانلو 8 ـ چاه عمیق شهید اسکندری 9ـ چاه عمیق شهید
علی‌اصغر ذوالفقاری 10ـ چاه نیمه‌عمیق میرزاحسن غفوری 11ـ چاه عمیق حاج غلامی 12ـ
چاه عمیق حسین براتی 13ـ چاه عمیق عبدالله کیوانلو 14ـ چاه نصرت‌آباد کریم‌آبادی
15ـ چاه نصرالله کریم‌آبادی 16ـ چاه عمیق بایر 17ـ چاه عمیق عباس‌آباد 18ـ چاه
عمیق علی‌آباد 19ـ چاه عمیق عبدالصمد پایمرد 20ـ چاه عمیق نصرت‌الله صارمی 21ـ چاه
عمیق شماره83 22ـ چاه عمیق قنات حاجی‌آباد 23ـ چاه عمیق شماره80 داور احمدآبادی
24ـ چاه عمیق شماره81 25ـ چاه عمیق شماره82 شهید محمدبراتی 26ـ چاه عمیق شورآباد
27ـ چاه عمیق کلاته علی‌آباد 28ـ چاه عمیق حسین‌آباد خرازی 29ـ چاه علی‌اصغر
صفوری‌پور 30ـ چاه معصوم‌زاده برقنده 31ـ چاه عمیق بر قندی 32ـ چاه عمیق هزارخانه
33ـ چاه عمیق عرب 34ـ حاجی‌آباد 35ـ حسین‌آباد میرزا مومن 36ـ خاموشک 37ـ
رحمت‌آباد 38ـ علی‌آباد 39ـ کریم‌آباد 40ـ کلاته عرب 41ـ کلاته حسین‌خان 42ـ کلاته
خرازی 43ـ محمدآباد 44ـ نیم ایستگاه حسین‌آباد 45ـ نوکاریز 46ـ هزارخانه.
د ـ بخش عطا ملک به مرکزیت روستای حکم‌آباد از ترکیب دهستان‌های حکم‌آباد و زرین
در تابعیت شهرستان سبزوار ایجاد می‌گردد.
هـ ـ شهرستان جوین به مرکزیت شهر نقاب از ترکیب بخش‌های زیر در تابعیت استان
خراسان رضوی ایجاد و تأسیس می‌گردد.
1ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر نقاب شامل دهستان‌های بالاجوین و پیراکوه.
2ـ بخش عطاملک.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 18/9/1386 به تأییـد مقـام محترم ریاست جمهوری رسیده
است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد