تاریخ تصویب : 1398/10/08 شماره ابلاغیه : ۱۳۱۵۶۴/ت۵۵۵۳۴هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/10/14

آیین نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف (موضوع بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی

شماره۱۳۱۵۶۴/ت۵۵۵۳۴هـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نفت ـ وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان ملی استاندارد ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو و به استناد تبصره بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، آیین نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف (موضوع بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱ـ قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ . ۲ـ محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف: مجموعه ای از محصولات صنعتی مصرف کننده آب و انرژی که میزان مصرف انرژی یا آب آنها شامل دو رتبه آخر برچسب انرژی یا برچسب آب می باشد. ۳ـ تولیدکنندگان محصولات صنعتی: تولیدکنندگان داخلی تجهیزات انرژی بر (سوختی، برقی) و آب بر و آب پخش. ۴ـ متقاضی غیردولتی: اشخاص حقیقی و حقوقی که طرح تأمین و تولیدکالای صنعتی با برچسب آب و انرژی بالاتر از وضع موجود را پیشنهاد و تعهد می­نمایند. ۵ ـ برچسب انرژی: برچسب مصرف انرژی تجهیزات مصوب سازمان ملی استاندارد ایران. ۶ ـ برچسب انرژی متوسط: برچسب انرژی تجهیزات که معرف حداکثر تا دو رده انرژی کمتر از رده برچسب انرژی برتر است. ۷ـ برچسب مصرف آب: برچسب مصرف آب تجهیزات آب بر و آب پخش مصوب سازمان ملی استاندارد ایران. ۸ ـ برچسب مصرف آب برتر: برچسب مصرف آب تجهیزات که معرف بالاترین رده آب (کمترین مصرف آب) است. ۹ـ برچسب مصرف آب متوسط: برچسب آب تجهیزات که معرف حداکثر تا دو رده آب کمتر از رده برچسب آب برتر است. ۱۰ـ طرح: طرح(پروژ ه )های پیشنهادی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی برای جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پر مصرف و یا اصلاح جایگزینی خطوط تولید محصولات پربازده و کم مصرف. ۱۱ـ کارگروه: کارگروه ذی ربط موضوع ماده (۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و ماده (۲) آیین­نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور موضوع تصویب­شماره ۱۶۵۱۶۳/ت۴۹۲۰۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸. ۱۲ـ دبیرخانه: دبیرخانه­های مستقر در وزارتخانه های نفت و نیرو موضوع ماده (۲) آیین­نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی. ۱۳ـ سامانه: سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای انجام امور مربوط به ثبت نام و ارسال مدارک ایجاد می شود. سامانه های شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق (ساتبا) و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (برای موضوعات مرتبط با آب) و سازمان ملی استاندارد ایران با این سامانه تبادل اطلاعات خواهند داشت. تبصره۱ـ بررسی موضوعات مرتبط با حوزه آب نیز به کارگروه ذی­ربط وزارت نیرو واگذار می­شود. تبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به اعضای کارگروه موضوع ماده (۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اضافه می شود. ماده۲ـ وظایف کارگروه به شرح زیر است: ۱ـ بررسی و تصویب برنامه جایگزینی محصولات کم­بازده و پرمصرف پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت. ۲ـ بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی. ۳ـ بررسی و تصویب میزان و سازوکار مشوق ها و تسهیلات. ۴ـ نظارت بر کاهش سالانه بیست درصد (۲۰%) تولید محصولات پرمصرف و کم بازده. ماده۳ـ منابع مالی مورد نیاز برای اجرای بند (ب) ماده (۴۶) قانون، از محل منابع عمومی منظور در ردیف های قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و یا بر اساس سازوکار پیش بینی شده در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و آیین­نامه اجرایی آن موضوع تصویب­نامه شماره ۶۷۵۷۳/ت۵۲۰۹۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۷ پس از تصویب شورای اقتصاد و درج در ردیف قوانین بودجه سنواتی تأمین می شود. تسهیلات مالی به صورت تسهیلات وجوه اداره شده نزد بانک عامل یا یارانه سود تسهیلات حسب مورد در اختیار شرکت بهینه­سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق (ساتبا) و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (برای موضوعات مرتبط با آب) قرار می گیرد تا پس از تصویب کارگروه و مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت مقررات مربوط در اختیار متقاضیان قرار گیرد. ماده۴ـ نحوه اعطای تسهیلات و یارانه سود تسهیلات و تسهیلات جبران بخشی از سرمایه گذاری از محل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ (پس از سرمایه گذاری و تحقق عملکرد صرفه جویی) برای طرح های پیشنهادی به شرح زیر است: ۱ـ متقاضی غیردولتی دریافت تسهیلات، طرح پیشنهادی خود را همراه با گزارش ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی و میزان صرفه جویی طرح و مستندات مربوط به آن (از جمله نحوه تأمین مالی و جریان نقدی سرمایه گذاری) از طریق سامانه به دبیرخانه مربوط ارسال می کند. ۲ـ دبیرخانه مربوط ظرف یک ماه نسبت به بررسی و امکان سنجی طرح در کارگروه اقدام و نتیجه را با ذکر دلایل به متقاضی اعلام می کند. ۳ـ کارگروه در خصوص طرح های مصوب، به صورت زیر عمل می کند: الف ـ وجوه اداره­شده: در صورت تأیید پیشنهاد و میزان وثیقه لازم برای تضمین استفاده از تسهیلات اعطایی در اجرای طرح پیشنهادی، نوع، میزان، مدت زمان و نحوه پرداخت تسهیلات اعطایی مشخص و پس از تکمیل مدارک مورد نیاز توسط متقاضی، قرارداد با وزارتخانه های نفت یا نیرو یا شرکت های (سازمان های) مجاز از طرف آنها منعقد می گردد و سپس متقاضی برای دریافت تسهیلات طبق قوانین و مقررات مربوط به بانک عامل معرفی می شود. ب ـ یارانه سود تسهیلات: کارگروه پس از تأیید طرح متقاضی و اطمینان از میزان تضمین قابل ارایه متقاضی و تایید سهم آورده وی، میزان تسهیلات بانکی، نرخ، مدت و نحوه پرداخت یارانه سود تسهیلات را برای آن طرح تعیین و نتیجه را به دبیرخانه منعکس می نماید. پ ـ بازپرداخت بخشی از سرمایه گذاری: مطابق سازوکار پیش بینی شده در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب­نامه شماره ۶۷۵۷۳/ت۵۲۰۹۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۷ از محل ردیف قوانین بودجه سنواتی پس از ابلاغ تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور عمل می شود. تبصره۱ـ چنانچه اهداف مندرج در گزارش اولیه تحقق نیابد، متقاضی مکلف به تأدیه وجوه متناسب با بخش تحقق نیافته بر اساس نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار می باشد. تبصره۲ـ میزان تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات سالانه برای جایگزینی هریک از محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف موضوع این آیین نامه، باتوجه به منابع قوانین بودجه سنواتی و یا سایر منابع، توسط کارگروه تعیین خواهد شد. ماده۵ ـ مبنای محاسبه ارزش صرفه جویی انرژی به استثنای طرح های مشمول بازپرداخت بخشی از سرمایه گذاری از محل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر مبنای محاسبه قیمت حامل های انرژی در طرح های صرفه جویی انرژی و گواهی های انرژی صرفه جویی صادر شده موضوع بندهای (۵ ـ ۱) و (۷ـ ۱) آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط­زیست مصوب شورای­عالی انرژی کشور می باشد. تبصره ـ مبنای محاسبه ارزش صرفه­جویی آب، مابه­التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی آب می­باشد. ماده۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در سه ماهه اول هر سال، با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، نسبت به تهیه فهرست گروه محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف اقدام و جهت طرح و تصویب در کارگروه به دبیرخانه مربوط ارسال نماید. تبصره ـ گروه محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف اولویت دار شامل محصولاتی می شود که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) محصولات تولیدی در آن گروه مصرف انرژی و آب بیشتر از متوسط معیار مصرف انرژی و آب استاندارد کشور داشته باشند. ماده۷ـ به منظور جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف: ۱ـ به متقاضیان عرضه محصولات تولید داخل که دارای برچسب انرژی و آب برتر بوده و منطبق با گروه محصولات موضوع ماده (۶) این آیین نامه می باشد، تسهیلات و یارانه سود تسهیلات و تسهیلات جبران بخشی از سرمایه گذاری از محل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداخت خواهد شد. ۲ـ به متقاضیان سرمایه گذاری خط تولید جایگزین محصولاتی که دارای برچسب انرژی و آب برتر بوده و منطبق با گروه محصولات موضوع ماده (۶) این آیین نامه می باشد، پس از تصویب کارگروه، تسهیلات و یارانه سود تسهیلات و تسهیلات جبران بخشی از سرمایه گذاری از محل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداخت خواهد شد. ماده۸ ـ وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت موظفند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این آیین نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت انعکاس به هیئت وزیران ارسال نمایند. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد