تاریخ تصویب : 1398/10/08 شماره ابلاغیه : ۱۳۱۴۶۹/ت۵۶۵۵۳هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/10/14

تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان بویر احمد در استان کهگیلویه و بویراحمد

شماره۱۳۱۴۶۹/ت۵۶۵۵۳هـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان بویر احمد در استان کهگیلویه و بویراحمد وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۲۸۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد: الف ـ مرکز بخش مرکزی شهرستان بویر احمد در استان کهگیلویه و بویراحمد، به شهر یاسوج تغییر می یابد. ب ـ مرکز دهستان سپیدار بخش مرکزی شهرستان بویراحمد، به روستای پازنان تغییر می‏یابد. پ ـ دهستان سیوکی از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد ایجاد می‏شود: ۱ـ ده شیخ دیلگان ۲ـ تنگ آبشوره ۳ـ مله باریک بابکان ۴ـ بهمن گزلی ۵ ـ خشکدان بابکان ۶ ـ دره ماری بابکان ۷ـ کردان بابکان ۸ ـ امیرآباد بابکان ۹ـ سواره بابکان ۱۰ـ تل باغ جلیل ۱۱ـ دروهان جلیل ۱۲ـ اسلام‏آباد جلیل ۱۳ـ باغچه جلیل ۱۴ـ بردپهن عبداللطیف ۱۵ ـ امیر شیرخان ۱۶ ـ باقرآباد جلیل ۱۷ـ قاسم‏آباد جلیل ۱۸ ـ سیوکی جلیل. ت ـ روستای سیوکی جلیل به عنوان مرکز دهستان سیوکی تعیین می‏شود. ث ـ بخش سپیدار از ترکیب دهستان‏های سپیدار و سیوکی در شهرستان بویر احمد ایجاد می‏شود. ج ـ روستای سپیدار به عنوان مرکز بخش سپیدار تعیین می‏شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد