تاریخ تصویب : 1398/10/08 شماره ابلاغیه : ۱۳۱۶۲۹/ت۵۶۴۲۲هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/10/14

تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان کهگیلویه و بویراحمد

شماره۱۳۱۶۲۹/ت۵۶۴۲۲هـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان کهگیلویه و بویراحمد وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۲۴۵۳۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ وزارت کشور و به استناد ماده(۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:‍ الف ـ دهستان دالون از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، در بخش مارگون شهرستان بویراحمد استان کهگیلویه و بویراحمد ایجاد می شود: ۱ـ سردورون ۲ـ کلایه رون ۳ـ سردودم رون ۴ـ تلخدان جوکار ۵ ـ دره چپی جوکار ۶ ـ پاچات جوکار ۷ـ چشمه تی دالون ۸ ـ دره بیدجوکار ۹ـ نسه گودهرمون جوکار ۱۰ـ له مله سفلی جوکار ۱۱ـ له مله علیا جوکار ۱۲ـ نسه گود ولی خانی جوکار ۱۳ـ لم آوگل اسپید ۱۴ـ میان دره جوکار ۱۵ـ تنگ سهالی ۱۶ـ نخجیر ۱۷ـ تنگ ریس ۱۸ـ چال سیاه منچاطون جوکار ۱۹ـ چشمه لشه­ای جوکار ۲۰ـ داربری جوکار ۲۱ـ مور جوکار ۲۲ـ برج جوکار ۲۳ـ ده نو جوکار ۲۴ـ چهار مورون ۲۵ـ چهارانگج جوکار ۲۶ـ جوکار ۲۷ـ زرانگلی رون ۲۸ـ له بن رون ۲۹ـ له ماری جوکار ۳۰ـ ده برآفتاب ولی جوکار ۳۱ـ دره جوجق ۳۲ـ شهرونی ۳۳ـ گشورزیلائی ۳۴ـ طلعه زار علیا ۳۵ـ لال شهرونی ۳۶ـ سیلاب ۳۷ـ امامزاده غالب ۳۸ـ آبکل ۳۹ـ کلوار ۴۰ـ بورک سفلی ۴۱ـ بورک علیا ۴۲ـ خرمراه ۴۳ـ ادور ۴۴ـ کول ارزن ۴۵ـ گوهر مرده ۴۶ـ آبرش سیلاب ۴۷ـ سورزین ۴۸ـ برآفتاب ۴۹ـ کلاغ خورده ۵۰ ـ چربیون ۵۱ ـ تنگ خشک طلعه زار ۵۲ ـ لال علی محمد زرین ۵۳ ـ قبا سوخته ۵۴ ـ زرین دوتو. ب ـ روستای جوکار به عنوان مرکز دهستان دالون تعیین می‏شود. پ ـ دهستان شوروم از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر، مطابق نقشه پیوست، در بخش مارگون ایجاد می شود: ۱ـ مله خویش علیا ۲ـ مله خویش سفلی۳ـ بردخفته میر فیض‏اله ۴ـ چهار تل میرمحمد فصیح ۵ ـ بردکلنگ علیا چهار تل ۶ ـ بهیون موشمی ۷ـ گله خور موشمی ۸ ـ دره صحه ۹ـ آب بیدک زیلائی ۱۰ـ پوله ۱۱ـ گود تلخدان زیلایی ۱۲ـ زیرنا ۱۳ـ بالرود ۱۴ـ سادات چاهن ۱۵ـ آبرش دره صحه ۱۶ـ مزرعه سیاه کوه ۱۷ـ تنگ سیب دار بری ۱۸ـ مورزرد نصراله ۱۹ـ داربری تامرادی علیا ۲۰ـ شرانگ رونگ ۲۱ـ ده دم برم مورزرد ۲۲ـ کتوزار مورزرد ۲۳ـ اشکفت قاطری ۲۴ـ آب بلی ۲۵ـ داربری محمد حسین ۲۶ـ دره بید مورزرد. ث ـ روستای پوله به عنوان مرکز دهستان شوروم تعیین می‏شود. ج ـ بخش زیلائی از ترکیب دهستان‏های زیلائی و شوروم در شهرستان بویراحمد ایجاد می شود. چ ـ روستای ماشمی سفلی مرکز دهستان زیلائی، با تغییر نام به ماشمی به عنوان مرکز بخش زیلایی تعیین می‏شود. ح ـ شهرستان مارگون از ترکیب بخش‏های مرکزی (شامل دهستان‏های مارگون و دالون) و زیلائی ایجاد می شود. خ ـ شهر مارگون به عنوان مرکز بخش مرکزی شهرستان مارگون تعیین می‏شود. د ـ شهر مارگون به عنوان مرکز شهرستان مارگون تعیین می‏شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد