تاریخ تصویب : 1398/10/08 شماره ابلاغیه : ۱۳۱۶۵۱/ت۵۷۰۹۳هـ تاریخ ابلاغیه : 1398/10/14

تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان بوشهر استان بوشهر

شماره۱۳۱۶۵۱/ت۵۷۰۹۳هـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان بوشهر استان بوشهر وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد: الف ـ در بخش مرکزی شهرستان بوشهر استان بوشهر، روستاها، مزرعه‏ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، ازجمله جزیره شیف و جزیره عباسک، از دهستان حومه منتزع و به دهستان انگالی ملحق می شوند. ب ـ در بخش مرکزی شهرستان بوشهر، دهستان چاه کوتاه از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان های زیر ایجاد می شود: ۱ـ کنارآبادی ۲ـ چاه کوتاه ۳ـ قلعه چاه ‏کوتاه ۴ـ تل ‏اشکی ۵ ـ آبطویل ۶ ـ حسینکی ۷ـ سرمل ۸ ـ حسن نظام ۹ـ نوکار گزی ۱۰ـ نوکار مخی ۱۱ـ تل بهی ۱۲ـ سهیلی ۱۳ـ هپولو ۱۴ـ احشام حسن ۱۵ـ زندان ۱۶ـ حیدری ۱۷ـ محمد شاهی ۱۸ـ زردکی علیا. پ ـ روستای چاه­کوتاه به عنوان مرکز دهستان چاه کوتاه تعیین می‏شود. ت ـ در بخش مرکزی شهرستان بوشهر، دهستان دویره از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست از جمله دویره، احمدی و تل­سیاه ایجاد می شود. ث ـ روستای دویره به عنوان مرکز دهستان دویره تعیین می‏شود. ج ـ در شهرستان بوشهر، بخش چغادک از ترکیب دهستان های چاه­کوتاه و دویره و شهر چغادک ایجاد می شود. چ ـ شهر چغادک به عنوان مرکز بخش چغادک تعیین می‏شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد