تاریخ تصویب : 1399/02/14 شماره ابلاغیه : ۱۴۴۲۶/ت۵۶۹۰۱هـ تاریخ ابلاغیه : 1399/02/17

تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

شماره۱۴۴۲۶/ت۵۶۹۰۱هـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۲۱/۱۰۲۰۵۸ـ ۶۸۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۰۱۱/ت۳۵۰۸۱هـ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۷ و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود: تبصره ـ به منظور تجهیز و تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری و اجرای طرح های زیربنایی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تضمین پرداخت بابت پوشش تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی را که قرارداد مربوط به آن به اشکال مختلف ترتیبات قراردادی به ویژه ساخت، مالکیت و بهره برداری منعقد می کند، صادر نماید. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد