تاریخ تصویب : 1390/12/08 شماره ابلاغیه : 91/300/8120 تاریخ ابلاغیه : 1391/02/18

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لاهرود

شماره91/300/8120 ۱۸/۰۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لاهرود استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 8/12/1390، طرح جـامع ـ تفصیلی شـهر لاهرود را که در اجـرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 7/7/1390 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: 1ـ عناوین کاربری های پیشنهادی مطابق طرح «تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها» مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد. 2ـ اراضی حاشیه غربی شهر با عنوان ذخیره مسکونی از محدوده شهر خارج و خط محدوده در این بخش بر لبه بافت موجود و سایر کاربری های پیشنهادی منطبق گردد. 3ـ کمربندی پیـشنهادی ضلع غربی شهر حذف و شبکـه معابر در این بـخش اصلاح گردد. (شبکه داخلی محدوده تقویت شود) 4ـ کاربری آموزش عالی از ضلع غربی شهر حذف و به ورودی شهر واقع در ضلع شمالی و در اراضی با عنوان ذخیره مسکونی منتقل و جانمایی گردد. 5 ـ کاربری های پیشنهادی واقع در ضلع جنوب شرقی شهر حذف و خط محدوده بر خط محدوده مصوب در طرح هادی قبلی منطبق گردد. (محدوده در این قسمت محدود به ساخت و سازهایی خواهد بود که دارای پروانه احداث بنا از شهرداری و مجوز از مراجع ذیصلاح باشند.) 6 ـ پارک داغلار باغی واقع در ضلع شمالی شهر به همراه محور ارتباطی آن از محدوده شهر خارج و در حریم قرار گرفته و در نقشه منطقه بندی حریم لحاظ گردد. 7ـ مساحت حریم مطابق بند7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر یکصد هزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استانها، تا 5 برابر مساحت محدوده کاهش یابد و نقشه منطقه بندی حریم مطابق بند 8 ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده ی شهرها مصوب 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد. 8 ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارایه گردد. 9ـ افق طرح با حفظ سطـوح، سرانه ها و جمعیت پیشنهادی شهر به سال 1405 افزایش یابد. 10ـ طراحی و تعریض شبکه معابر شهر بویژه بلوار ورودی و بافت اطراف امامزاده متناسب با هویت و با احترام به بافت موجود و سازمان اجتماعی شهر انجام نشده است این موضوع اجرای طرح را با مشکلات و چالش هایی مواجه می سازد. لازم است طراحی و تعریض شبکه معابر شهر به گونه ای باشد که حداقل تخریب در بافت موجود ایجاد گردد و همچنین برای بلوار پیشنهادی شهر طرحی در قالب طرح موضعی (طراحی شهری) تهیه و ارائه گردد و اجرای آن در قالب یک برنامه اجرائی مصوب صورت گیرد. این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 3169 نفر در محدوده ای به وسعت 7/156 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 2/20 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 1043 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده بود. ضروری می داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر لاهرود بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد