تاریخ تصویب : 1391/04/13 شماره ابلاغیه : 91/300/28639 تاریخ ابلاغیه : 1391/05/09

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق نقاط جمعیتی سنجان و کرهرود به شهر اراک

شماره91/300/28639 ۹/۵/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق نقاط جمعیتی سنجان و کرهرود به شهر اراک استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی جلسه کمیته منتخب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد الحاق نقاط جمعیتی سنجان و کرهرود به شهر اراک، موضوع مصوبه مورخ 5/4/1391 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (پس از بازدید اعضا از محل) در مورخ 13/4/1391 در محل دفتر استاندار محترم استان مرکزی تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: در اجرای بند 5 ماده 4 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیئت محترم وزیران با الحاق نقاط جمعیتی سنجان و کرهرود به شهر اراک با توجه به موارد ذیل موافقت گردید: 1)ـ اتصال کامل نقاط شهری مذکور به شهر اراک. 2)ـ کارکردهای مستقیم جمعیت ساکن در این دو نقطه شهری با شهر اراک و مراکز خدماتی آن. 3)ـ استقرار مراکز شهری مهم اراک ازجمله پردیس دانشگاهی و دانشگاه اراک، دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) و دانشگاه پیام نور در امتداد بلوار ورودی شهر اراک و مقابل شهر سنجان. 4)ـ عدم بضاعت مالی شهرداریهای کرهرود و سنجان برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان. 5)ـ جلوگیری از مدیریت چندگانه بر اراضی و املاک متصل به شهر، توسعه ناموزون پیرامون شهر و یکپارچگی مدیریت شهری. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد