تاریخ تصویب : 1392/04/25 شماره ابلاغیه : ۴۹۵۰/۹۲/دش تاریخ ابلاغیه : 1392/05/01

مصوبه «سند دانشگاه اسلامی»

شماره۴۹۵۰/۹۲/دش ۱/۵/۱۳۹۲ مصوبه «سند دانشگاه اسلامی» جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها جهاد دانشگاهی ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی مصوبه «سند دانشگاه اسلامی» که در جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود: مقدمه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هر جامعه، معرّف بالاترین سطح از تفکر و علم آن جامعه محسوب می شوند و اصول جهان بینی و نظام اعتقادی و ارزشی جامعه را در خود متجلّی می سازند و با تربیت متفکران و دانشمندان و مدیران اینده در جهت بخشیدن به حرکت های گوناگون فکری، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی جامعه مؤثر واقع می شوند. از اینجا می توان گفت که دانشگاه های مختلف جهان، علاوه بر اشتراکاتی که به اعتبار دانشگاه بودن، با یکدیگر دارند، به اعتبار تعلق به جوامعی با بینش ها و ارزش های مختلف، واجد خصوصیاتی هستند که آنها را از یکدیگر متمایز می سازد . جامعه ایرانی که در انقلاب اسلامی با رویکرد الهی، جهان بینی اسلامی را مبنای شئون گوناگون زندگی خود قرار داد، خواهان آن است که آموزش عالی متناسب با مبانی و ارزش های اسلامی داشته باشد تا با تربیت متفکران و مدیران بر وفق آن مبانی و معیارها، به ترویج و تعمیم آنها در جامعه اسلامی مبادرت ورزد . احیای هویت تمدنی و پیشرفت جمهوری اسلامی، مستلزم رشد متوازن و همه جانبه ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور است که در مسیر تعالی آن، آموزش عالی کشور نقش پیشران و موتور محرکه را برعهده خواهد داشت . پیرو بیانات رهبر انقلاب و براساس مصوبه جلسه ۴۰۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی به منظور تدوین، راهبری و نظارت بر حُسن اجرای سیاست های لازم برای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی با عنایت به دیدگاه های مقام معظم رهبری تشکیل شد . بر اساس آیین نامه شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی، مصوب جلسه ۴۲۴ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین و پیشنهاد سیاست ها و راهبردهای مرتبط با اسلامی شدن اولویت اصلی شورا قرار گرفت. برای تحقق این منظور، شورا به نقد و ارزیابی دقیق اقدامات و فعالیت های گذشته در مورد اسلامی شدن دانشگاه ها پرداخته و با شناسایی نقاط قوت و ضعف، زمینه های فکری و مطالعاتی لازم برای سیاستگذاری دقیق و اصولی و برنامه ریزی جامع و واقع بینانه را فراهم آورد که نتیجه آن تدوین «سند دانشگاه اسلامی»۱ در سال ۱۳۷۷ گردید. بنابراین فرایند اسلامی سازی دانشگاه ها پیشینه ای بیش از یک دهه دارد و شاید بتوان گفت اولین سند مدون ملی در راستای تحقق آرمان انقلاب اسلامی است که با مشارکت صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی، تدوین گردید . پس از گذشت بیش از یک دهه تلاش و تدبیر مدیران و مجریان وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در اجرای سیاست های مصوب سند اولیه دانشگاه اسلامی و بررسی آسیب شناسانه مفاد و محصول سند در بازه زمانی سال های ۱۳۸۹ ـ ۱۳۷۷ و برخورداری از بلوغ و بالندگی علمی ـ مدیریتی کشور در عرصه تدوین اسناد کلان ملی و با عنایت به مراعات اقتضائات و شرایط معاصر جامعه اسلامی، ضرورت به روزسازی سند و تعیین نسبت و مناسبات آن با اسناد فرادستی و پیرامونی جهت استفاده بهینه از ظرفیت ملی برای دستیابی به اهداف، در مسیر اسلامی سازی دانشگاه ها بر متولیان امر محرز گردید . برهمین اساس در پی تأکید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه جلسه ۲۱۲ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ اسلامی شدن دانشگاه ها، دبیرخانه شورا در سال ۱۳۹۱ مأموریت بازنگری و به روزرسانی سند را ذیل راهبرد کلان «نهادینه کردن نگرش اسلامی به علم و تسریع در فرایندهای اسلامی شدن نهادهای آموزشی و پژوهشی» و راهبردهای کلان مرتبط «۱۰، ۸، ۶، ۲» نقشه جامع علمی کشور با نگرشی نظام واره به ابعاد (فرهنگی ـ تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و مدیریتی) دانشگاه اسلامی ۲ به انجام رساند. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ اسلامی شدن دانشگاه ها و تعریف دانشگاه اسلامی در این سند براساس دیدگاه و رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری تنظیم شده است. ۲ـ در این سند منظور از «دانشگاه اسلامی» دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی ـ پژوهشی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده و به تعبیر دیگر نظام آموزش عالی مراد می باشد. بنابراین با استفاده از تجربیات گذشته و اینده پژوهی با طراحی و رویکردهای علمی و تحلیلی با تشکیل کارگروه های چهارگانه تخصصی و همکاری صمیمانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، جهاد دانشگاهی، کمیسیون حوزوی، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و با مشارکت فعال نخبگان و کارشناسان دانشگاهی و حوزوی و مشارکت دانشگاه های کشور ازطریق ارتباطات مستقیم و مجازی سند مذکور همسو با اسناد فرادستی تدوین گردید ۱ و در جلسات فشرده به تصویب شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی رسید. فصل اول مأموریت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هر جامعه نماد بالاترین سطح علم و فرهنگ آن جامعه محسوب می شوند؛ بنابراین آموزش عالی کشور بایستی، مبدأ تحولات علم و فرهنگ باشد. احیای هویت تمدنی و پیشرفت جمهوری اسلامی، مستلزم رشد متوازن و همه جانبه ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور است که در مسیر تعالی آن، آموزش عالی کشور نقش پیشران و موتور محرکه را برعهده خواهد داشت. آموزش عالی کشور رسالت های مختلفی در ابعاد فرهنگی ـ تربیتی، آموزشی، پژوهش و فناوری و مدیریتی بر عهده دارد که بایستی آنها را به صورت نظام واره لحاظ نمود که مهم ترین آنها عبارتند ا ز: ـ تربیت متخصصین متعهد، خلاق، متخلق، ماهر و کارآفرین ـ تولید، انتقال و انتشار علم و فناوری در خدمت نیازهای جامعه اسلامی ـ ساختاری کارامد و اثربخش با تعامل سازنده و اثرگذار در سطوح ملی، منطقه ای و فراملی فصل دوم اصول و مبانی ۱) حاکمیت اصول اعتقادی، احکام و اخلاق اسلامی در تمامی ابعاد دانشگاه نهادینه سازی اصول، معارف، شریعت و اخلاق اسلامی و توجه به فرهنگ امامت، ولایت و انتظار در تمامی ابعاد دانشگاه اسلامی ۲) خردورزی و عقلانیت تقویت عقلانیت، خردورزی و خلاقیت در میان دانشگاهیان در پرتو تعالیم اسلامی و توجه به همسویی مفاهیم وحیانی، عقلانی و تجربی ۳) قدسی بودن علم و محیط های علمی توجه به قداست علم و فضای آموزش عالی و تلقی عبادت از تعلیم و تعلم و تکریم عالم و متعلم ۴) تقدم تزکیه بر تعلیم اولویت دادن به تربیت و تهذیب روحی و تعالی معنوی سرمایه انسانی دانشگاه و محوریت داشتن تزکیه در محتوای آموزشی و پژوهشی و تنظیم ساختارهای دانشگاه ۵) تعهد به آرمان های انقلاب اسلامی برخورداری از بینش و بصیرت دینی و سیاسی و ایفای نقش در عرصه های مختلف و حضور فعال در صحنه و تقویت دلبستگی به نظام و وفاداری به ارز ش ها و صبر و پایداری در جهت تحقق آرمان های انقلاب اسلامی ۶) جهاد علمی و ارتقای اعتماد به نفس ملی و تولید علم نافع و توسعه نهضت نرم افزاری ارتقاء خودباوری علمی و رهایی از وابستگی علمی، تولید و توسعه علم نافع، کارامد و بومی در جهت تأمین آرمان های نظام به منظور پیشرفت و خودکفایی علمی ـ فناوری و ترویج آزاداندیشی و تضارب آراء در میان دانشگاهیان ۷) تقدم منافع ملی و مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی و اهتمام بر وحدت ملی مقدم داشتن منافع نظام بر منافع شخصی و گروهی و ایفای نقش مؤثر دانشگاه در حفظ مصالح نظام و تأمین منافع عمومی و وحدت ملی و در خدمت جامعه بودن دانشگاه ها ۸) تمدن سازی دانشگاه ها تولید دانش و فرهنگ تمدنی با رویکرد اسلامی و اینده پژوهانه و تأثیرگذار و الگو برای دانشگاه های جهان و احراز مرجعیت علمی ۹) وحدت حوزه و دانشگاه وحدت در هدف و تعامل و همکاری همه جانبه؛ علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و هنری حوزه و دانشگاه ۱۰) عدالت محوری در تمامی شئون دانشگاه توزیع و بهره مندی عادلانه از امکانات آموزش عالی در نظامات چهارگانه با تأکید بر عدالت آموزشی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ شایان ذکر است کلیات، اصطلاحات و مدل های مفهومی و سایر مباحث تکمیلی در نسخه پیوست ارائه شده است. ۱۱) تعادل و هماهنگی در نظامات چهارگانه دانشگاه ایجاد توازن هدفمند و یکپارچگی در نظام های چهارگانه دانشگاه؛ فرهنگی ـ تربیتی، آموزشی، پژوهشی ـ فناوری و مدیریتی ۱۲) ارتقاء جایگاه هدایتگر خانواده در تعالی بخشی علمی و فرهنگی دانشجویان تقویت بنیان خانواده و گزینش بومی با تأکید بر مسئولیت پایان ناپذیر خانواده در امر تعلیم و تربیت با احترام به هویت دانشجو ۱۳) اعتلای فرهنگی فضای عمومی دانشگاه انضباط بخشی و اعتلای فرهنگی ـ تربیتی فضای عمومی دانشگاه ها و رعایت شئونات محیط علمی و تعظیم شعائر در دانشگاه ها براساس فرهنگ اسلامی ۱۴) اهتمام به ملازمات پیوستگی دو نظام آموزش عالی و آموزش عمومی ایجاد پیوستگی در سیاست گذاری و برنامه ریزی میان دو دوره آموزش عمومی و آموزش عالی به منظور تداوم فرایند فعالیت های تعلیم و تربیت فصل سوم چشم انداز نظام آموزش عالی در افق ۱۴۰۴: «برخوردار از دانشگاه ها و پژوهشگاه های پیشگام در عرصه تولید دانش تمدنی و تبیین و توسعه فرهنگ جهانی اسلام و پیشتاز در گسترش مرزهای دانش و علوم کاربردی و کارامد مبتنی بر نگرش وحیانی به منظور کسب مرجعیت علمی و فرهنگی در منطقه و جهان اسلام و دارای اساتید عالم، متدین، عدالت خواه و آزاداندیش تربیت یافته در مکتب اسلام و انقلاب، مسئولیت پذیر در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با توانایی تربیت متخصصانی متدین و متعهد و دانشمندانی برتر» دانشگاه اسلامی در افق ۱۴۰۴ با اتکال بر قدرت لایزال الهی و در راستای احیای تمدن اسلامی ـ ایرانی دارای چشم اندازهای بخشی ذیل خواهد بود: ۱ـ چشم انداز فرهنگی ـ تربیتی: «خردورز، آزاداندیش و خلاق»، «با اعتماد به نفس علمی و ملی بالا و تأمین کننده استقلال علمی و خودکفایی کشور»، برخوردار از «هویت تمدن ساز اسلامی ـ ایرانی»، «الهام بخش در جهان اسلام»، «متعهد به آرمان های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی»، «پرورش دهنده نخبگانی عالم، معتقد، متشرع و متخلق و مهذب» و «تجلی بخش الگوی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی» ۲ـ چشم انداز آموزشی: «برخوردار از اساتید عالم، متدین، انقلابی، محقق و مولد علم نافع، کارامد و منطبق بر آموزه های دینی و وحیانی، عدالتخواه و آزاداندیش تربیت یافته در مکتب اسلام و انقلاب، مسئولیت پذیر در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با توانایی تربیت دانش آموختگانی متخصص، متعهد، خلاق و کارآفرین، تولیدکننده محتوای آموزشی منطبق بر دین، عدالت محور، معتقد به نورانیت و قدسیت علم و تکریم عالم و متعلم» ۳ـ چشم انداز پژوهش و فناوری: پیشتاز در عرصه «تولید و گسترش مرزهای دانش و علوم کاربردی و کارامد مبتنی بر آموزه های دینی و وحیانی» با «مرجعیت علمی و فرهنگی در جهان اسلام» و «پیشتاز نهضت نرم افزاری» با توانایی جذب و تربیت محققانی نوآور و توانمند در حل و تحلیل چالش های علمی و بین المللی و دانشمندانی برتر در عرصه های مورد نیاز کشور و منطقه و متعامل با حوزه ۴ـ چشم انداز مدیریتی: «متوازن و نظام مند»، «عدالت محور و کارامد»، «درخدمت مصالح عمومی و منافع ملی»، «کارآفرین، ارتقاءدهنده بعد علمی، مهارتی و اخلاقی سرمایه های انسانی»، «دارای شاخص و استانداردهای بومی» و «پویا و با نشاط» فصل چهارم اهداف کلان۱ ۱) تعمیق و نهادینه سازی معارف و آموزه های اسلامی در دانشگاه ها ۲) تحقق آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی ۳) تولید دانش تمدنی بویژه علوم انسانی ـ اسلامی ۴) تعمیق خردورزی و عقلانیت و تقویت روحیه آزاداندیشی و خلاقیت در دانشگاه ها ۵) دستیابی دانشگاه ها به اقتدار علمی، فرهنگی و اقتصادی در جهان اسلام و منطقه ۶) توسعه ع دالت آموزشی با توجه به آمایش سرزمین ۷) توسعه تعامل علمی در عرصه های بین المللی و دستیابی به مرجعیت علمی و فرهنگی در منطقه و جهان اسلام ۸) گسترش تعامل حوزه و دانشگاه ۹) تحقق سبک صحیح زندگی اسلامی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ در اسناد پیوستی براساس چشم اندازهای بخشی و اهداف کلان، اهداف عملیاتی تدوین خواهد شد. ۱۰) ارتقای مستمر و نظام مند بعد علمی، مهارتی و اخلاقی دانشگاهیان ۱۱) مشارکت حداکثری دانشگاه ها در تمدن سازی نوین اسلامی ۱۲) احیاء و ارتقای نقش خانواده در فرایند تعلیم و تربیت فصل پنجم نظام فرهنگی ـ تربیتی راهبرد ۱: تبیین و طراحی نظام جامع فرهنگی ـ تربیتی دانشگاه ها مبتنی بر آموزه های اسلامی و هماهنگی دیگر نظامات۱ دانشگاهی با آن اقدامات: ۱ـ۱ـ طراحی، تدوین و تحقق نظام جامع فرهنگی تربیتی براساس مبانی، اصول، اهداف، مراحل و روش های فرهنگ و تربیت اسلامی ۲ـ۱ـ تدوین آیین نامه هماهنگ کننده و انسجام بخش دیگر نظامات دانشگاهی با نظام جامع فرهنگی ـ تربیتی در محیط دانشگاه ۳ـ۱ـ ایجاد جایگاه سازمانی مناسب و کارامد برای تحقق نظام جامع فرهنگی ـ تربیتی در دانشگاه ها متناسب با محیط دانشگاه راهبرد۲: بازنگری و تبیین فلسفه تعلیم و تعلم و متعالی سازی انگیزه تدریس و تحصیل در دانشگاهیان اقدامات: ۱ـ۲ـ بازتدوین فلسفه تعلیم و تعلم ۲ـ۲ـ تدوین فلسفه تعلیم و تعلم ناظر به رشته های مختلف دانشگاهی ۳ـ۲ـ گفتمان سازی فلسفه تعلیم و تعلم ۴ـ۲ـ الگوسازی از شخصیت ها و مفاخر علمی ـ فرهنگی کشور راهبرد ۳: تبیین و طراحی نظام رتبه بندی فرهنگی ـ تربیتی اسلامی دانشگاه ها به منظور ایجاد فضای رقابتی اقدامات: ۱ـ۳ـ طراحی، تدوین و بهینه سازی مؤلفه ها، شاخص ها، ساختار و کارکرد نظام رتبه بندی فرهنگی ـ تربیتی با نگرش اسلامی ۲ـ۳ـ تدوین آیین نامه رتبه بندی فرهنگی ـ تربیتی دانشگاه ها و بازتعریف تخصیص بودجه و ظرفیت های دانشگاه ها براساس آن ۳ـ۳ـ ایجاد نهاد رتبه بندی و نظارت و ارزیابی دانشگاه ها در سطح ملی به صورت فرادستگاهی در جهت افزایش فضای رقابتی میان دانشگاه ها راهبرد ۴: تبیین نقش تربیتی و اخلاقی استادان و تکریم مقام ایشان اقدامات: ۱ـ۴ـ تدوین شاخص های تکریم و فرایند شناسایی و انتخاب اساتید الگو ۲ـ۴ـ تجلیل از اساتید منتخب علمی، فرهنگی و سیاسی درمحیط دانشگاه ۳ـ۴ـ ترغیب اساتید به مشارکت در فعالیت های فرهنگی ـ تربیتی و اجتماعی ۴ـ۴ـ ترویج نقش و جایگاه تربیتی و اخلاقی اساتید و نهادینه سازی آن در جامعه ۵ ـ۴ـ تـقویت جایگاه هم اندیشی اساتید و ارتقای ظرفیت آن در حل مسائل کلان نظام و طراحی سازوکار تعامل اساتید با مسئـولین دستگاه ها و مسئولین ارشد نظام ۶ ـ۴ـ تقویت نقش «استاد مشاور» به منظور تسری نقش اساتید از حوزه های آموزشی به حوزه های فرهنگی ـ تربیتی ۷ـ۴ـ تدوین اخلاق حرفه ای اسلامی اساتید راهبرد ۵: احیای هویتِ تمدن ساز اسلامی ـ ایرانی با ارتقاء روحیه خودباوری و نفی انفعال و خودباختگی در مقابل تمدن غرب اقدامات: ۱ـ ۵ ـ تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های هویتِ تمدن اسلامی ـ ایرانی و مواجهه انتقادی با دیگر تمدن ها ۲ـ ۵ ـ تدوین نقشه راه مشارکت فعال اساتید، نخبگان و دانشجویان در پروژه های ملی و تمدنی و فراهم کردن سازوکار حمایت از ایشان ۳ـ ۵ ـ ایجاد سازوکار کارامد به منظور پژوهش مستمر و رصد تحولات تمدن غرب و غرب شناسی با هدف تعامل انتقادی با آن براساس معیارهای عقلانیت اسلامی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ نظام «آموزشی»، نظام «پژوهش و فناوری» و نظام «مدیریتی» ۴ـ ۵ ـ توسعه نظریه پردازی و طراحی برنامه های آموزشی و پژوهشی در جهت تبیین دستاوردهای۱ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ۵ ـ ۵ ـ تدوینِ سازوکار فرهنگ سازی برای ارتقاء منزلت نخبگان و توجه به نخبه پروری ۶ـ ۵ ـ مطرح کردن دستاوردهای دانشمندان اسلامی ـ ایرانی قدیم و جدید در متون درسی ۷ـ ۵ ـ حمایت، تشویق و الگوسازی از شخصیت ها، مفاخر فرهنگی و تجلیل از مقام شهدای علم و فناوری راهبرد ۶: تعمیق بینش، بصیرت و افزایش نشاط سیاسی ـ فرهنگی و انقلابی دانشگاهیان اقدامات: ۱ـ ۶ ـ تبیین و ترویج اندیشه های سیاسی و فرهنگی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ۲ـ ۶ ـ طراحی و تدوین دوره های دانش افزایی در سطوح مختلف (اساتید، دانشجویان و کارکنا ن) ۳ـ ۶ ـ گسترش و تعمیق نهضت نرم افزاری در جهت تدوین نظریه های اجتماعی و سیاسی مبتنی بر بینش انقلابی ـ اسلامی ۴ـ ۶ ـ حمایت از جلسات نقد، مناظره و کرسی های آزاداندیشی در جهت افزایش نشاط سیاسی دانشگاه ها ۵ ـ ۶ ـ حمایت و ساماندهی مؤسسات و مراکز مطالعاتی ـ تحقیقاتی به منظور تولید و استفاده بهینه از محصولات آنان در حوزه انقلاب اسلامی و استکبارستیزی ۶ ـ ۶ ـ ارزیابی مستمر وضعیت سیاسی ـ فرهنگی دانشگاهیان و اصلاح و ارتقای ضوابط فعالیت های سیاسی و فرهنگی راهبرد ۷: تقویت منطق خردورزی و روحیه آزاداندیشی، پرسشگری و پاسخگویی و نقدپذیری در فضای عمومی و علمی دانشگاه ها اقدامات: ۱ـ۷ـ تأمین زیرساخت های حقوقی لازم جهت توسعه آزاداندیشی و بازنگری در قوانین موجود با هدف حمایت از روحیه خردگرایی و آزاداندیشی و پرسشگری ۲ـ۷ـ برنامه ریزی و تدوین ضوابط و مقررات جامع جهت ممانعت از مداخلات برون دانشگاهی در مقوله آزاداندیشی، خردورزی و پرسشگری ۳ـ۷ـ حمایت، تقویت و توسعه کرسی های آزاداندیشی، نقد و مناظره و تدوین سیاست های تشویقی ۴ـ۷ـ برنامه ریزی برای ابداع روش های نوین در عرصه آزاداندیشی و خردورزی ۵ ـ۷ـ طراحی و اجرای دوره های آموزشی و توجیهی برای متولیان و برگزارکنندگان کرسی های آزاداندیشی در دانشگا ه ها راهبرد ۸: ارتقای تعامل حوزه و دانشگاه با تأکید بر حل مشکلات فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی جامعه اقدامات: ۱ـ ۸ ـ ایجاد سازوکار و ساختار کارامد وحدت حوزه و دانشگاه و تقویت نهادها و مراکز موجود ۲ـ ۸ ـ شناسایی زمینه های همکاری مشترک و تعیین اولویت های همکاری حوزه و دانشگاه در جهت رفع نیازهای جامعه و حل مسائل کلان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ۳ـ ۸ ـ حمایت از حضور علمی، فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی حوزویان و دانشگاهیان در مراکز علمی یکدیگر ۴ـ ۸ ـ معرفی اسوه های علمی، فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی حوزه و دانشگاه به یکدیگر ۵ ـ ۸ ـ آسیب شناسی تعامل حوزه و دانشگاه و بررسی راهکارهای ارتقای آن ۶ ـ ۸ ـ حمایت و توسعه حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان و استفاده از ظرفیت آنها در جهت ارتقاء سطح آموزش عالی کشور راهبرد ۹: تبیین و ترویج نواندیشی دینی در زمینه های مورد نیاز دانشگاهیان و نخبگان با سازماندهی ظرفیت های حوزوی و دانشگاهی اقدامات: ۱ـ۹ـ تعریف و تبیین مؤلفه های هستی شناسی، ارزش شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی نواندیشی دینی ۲ـ۹ـ تعریف و تبیین جایگاه و منزلت عقل و وحی در نظام فکری ـ دینی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ دستاوردهایی نظیر جهاد سازندگی، بسیج، نهضت سوادآموزی، سپاه، جهاد دانشگاهی و... ۳ـ۹ـ تبیین رابطه علم و دین در خدمات متقابل هر دو در شکوفایی تمدن اسلامی ـ ایرانی ۴ـ۹ـ زمینه سازی فرهنگی و اجتماعی برای نواندیشی دینی و حمایت از تولید ادبیات نو در این زمینه ۵ ـ۹ـ معرفی، الگوسازی و حمایت از چهره های خلاق و نواندیش دینی ۶ ـ۹ـ ترویج عقلانیت و حکمت اسلامی در جهت ارتقای خردورزی و دین باوری ۷ـ۹ـ ترویج اسلام ناب محمدی و مقابله با آفت های التقاط، تحجر، سطحی نگری، خرافه گرایی، بدعت و عرفان های نوظهور راهبرد ۱۰: افزایش روحیه نشاط، امید و پویایی در دانشگاهیان و مدیریت زمان جهت بهره وری بهینه از سرمایه عمر با بهره گیری از آموزه های اسلامی اقدامات: ۱ـ۱۰ـ تفسیر و تبیین جامع از شادی و نشاط و ارائه الگوی مطلوب ۲ـ۱۰ـ ایجاد سازوکار تقویت نشاط و امید به اینده ۳ـ۱۰ـ آموزش مدیریت زمان و کسب مهارت های لازم جهت استفاده بهینه از وقت و عمر ۴ـ۱۰ـ تقویت تشکل های دانشجویی به منظور مشارکت دانشجویان در فعالیت های دانشگاهی ۵ ـ ۱۰ـ شناسایی و بهره مندی از ظرفیت های دانشگاهی و غیردانشگاهی به منظور افزایش روحیه نشاط و پویایی ۶ ـ۱۰ـ ترویج ورزش با تأکید بر ورزش همگانی و توسعه امکانات ورزشی در دانشگاه ها ۷ـ۱۰ـ نهادینه سازی فرهنگ مطالعه، کار، تلاش و فعالیت های جهادی راهبرد ۱۱: ارتقای روحیه قانون مداری، مسئولیت و نظم پذیری و التزام به اخلاق حرفه ای اسلامی اقدامات: ۱ـ۱۱ـ تعریف و تبیین مبانی و شاخص های قانون مداری، مسئولیت و نظم پذیری و اخلاق حرفه ای اسلامی ۲ـ۱۱ـ تدوین مرام نامه و منشور مسئولیت های فرهنگی ـ اجتماعی و منشور اخلاق حرفه ای اسلامی دانشگاهیان ۳ـ۱۱ـ آسیب شناسی روندهای مشارکتی موجود و طراحی و استقرار نظام مشارکت دانشگاهیان ۴ـ۱۱ـ زمینه سازی و استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توان دانشجویان در همکاری برای اداره امور دانشگاه ۵ ـ۱۱ـ ایجاد زمینه آموزش و تعیین مشوق ها در جهت تقویت روحیه مسئولیت و نظم پذیری و قانونمندی دانشگاهیان در مسائل اجتماعی، ملی و بین المللی ۶ ـ۱۱ـ ایجاد زمینه و ساختار کارامد و توسعه هدفمند کانون های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جهت همکاری بین تشکلی دانشگاه ها ۷ـ۱۱ـ زمینه سازی و ارتقای انگیزه و روحیه مشارکت جویی دانشگاهیان و توسعه قابلیت های اجتماعی و مهارت های ارتباطی و گروهی ایشان راهبرد ۱۲: تعامل اثربخش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه های کشور با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دیگر کشورها به ویژه در جهان اسلام و افزایش سهم تأثیرگذاری بر آنها اقدامات: ۱ـ۱۲ـ شناسایی و استفاده از ظرفیت های دانشگاه ها و نهادها در حوزه فعالیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در عرصه بین المللی ۲ـ۱۲ـ ایجاد ساختارهای کارامد و اثربخش جهت توسعه هماهنگی و هم افزایی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در عرصه بین المللی ۳ـ۱۲ـ طراحی سازوکارهای هم اندیشی و تعامل نخبگان فرهنگی دانشگاه های جهان در جهت تحقق جبهه متحد آزاداندیشان استکبارستیز و مبارزه با آپارتاید علمی و سیاسی و صهیونیسم بین المللی و حمایت از مستضعفین به ویژه ملت فلسطین ۴ـ۱۲ـ توسعه تعامل با دانشگاه های جهان اسلام و استفاده مؤثر از تعاملات علمی ـ بین المللی در جهت مشارکت فعال و مؤثر در عرصه های فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی و کسب تجربیات بین المللی ۵ ـ۱۲ـ حمایت از شبکه های دانشگاهی مردم نهاد در جهان اسلام در جهت حمایت از بیداری اسلامی به ویژه اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها و سایر تشکل های بین المللی اساتید ۶ ـ۱۲ـ توسعه فعالیت های علمی بین المللی از طریق افزایش سهم دانشگاه ها با محوریت بیداری اسلامی ۷ـ۱۲ـ حمایت از فعالان و فعالیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاهیان جهان منطبق با آرمان های انقلاب اسلامی راهبرد ۱۳: گسترش فرهنگ جهاد، ایثار، شهادت و ترویج ارزش های دفاع مقدس و زمینه سازی برای خدمت رسانی به مستضعفین در دانشگاه ها اقدامات: ۱ـ۱۳ـ تدوین مؤلفه ها، شاخص ها و ارزش های دفاع مقدس، فرهنگ جهادی و روحیه بسیجی ۲ـ۱۳ـ تدوین دستاوردهای علمی و فرهنگی دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و استفاده در متون و برنامه های درسی ۳ـ۱۳ـ ترویج فرهنگ جهادی و تفکر بسیجی و زمینه سازی برای مشارکت حداکثری همه دانشگاهیان در برنامه های جهادی و خدمت رسانی به محرومین و مستضعفین در عرصه های ملی و بین المللی ۴ـ۱۳ـ توسعه فعالیت های علمی، فرهنگی، ادبی و هنری در حوزه های دفاع مقدس و تکریم مقام والای شهیدان ۵ ـ۱۳ـ معرفی و تکریم جانبازان و ایثارگران و چهره های حماسه ساز دفاع مقدس و بسیجیـان موفق در عرصـه های علمـی و فرهنگـی به عنـوان الگـو بـرای نسـل جـوان دانشگاهی راهبرد ۱۴: نهادینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب، ساماندهی فضای عمومی دانشگاه ها و حفظ شئون محیط علمی دانشگاه اقدامات: ۱ـ۱۴ـ گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با تأکید براجرای ضوابط، تکمیل و متناسب سازی آن با مقتضیات دانشگاهی و مراکز آموزشی و نظارت بر حُسن اجرا ۲ـ۱۴ـ ایجاد سازوکار ترویج، اجرا و به روز رسانی طرح انطباق و بازنگری و کارامدسازی شاخص ها و مراعات اصول آن در فرایند اعتباربخشی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی ۳ـ۱۴ـ اجرای دقیق و به روزرسانی استانداردها و آیین نامه های پوشش و رفتار حرفه ای در محیط های آموزش و درمان دولتی و غیردولتی ۴ـ۱۴ـ حمایت از پژوهش ها و فعالیت های علمی و کاربردی در زمینه عفاف و حجاب در دانشگاه ها ۵ ـ۱۴ـ تشویق دانشگاهیان فعال دارای نوآوری و ابتکار در جهت ترویج و زمینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب ۶ـ۱۴ـ بازنگری و بهسازی در طراحی فضاها و بهینه سازی خدمات دانشگاه با هدف کاهش اختلاط غیرضروری دختر و پسر ۷ـ۱۴ـ بهسازی محیط های درمانی براساس معماری اسلامی ـ ایرانی به منظور ارتقای سلامت معنوی ۸ ـ۱۴ـ ترغیب و حمایت از تأسیس و گسترش دانشگاه های ویژه دختران و پسران با رعایت عدالت و کیفیت آموزشی و حق انتخاب داوطلبانه خانواده ها ۹ـ۱۴ـ تبیین و تدوین منشور حقوق بیمار و تکریم آن در فرایند آموزش و درمان و رعایت احکام شرعی و آداب اسلامی ۱۰ـ۱۴ـ استفاده از فرصت های متون درسی مرتبط، جهت تبیین فلسفه، ارزش و موازین شرعی حجاب و عفاف با تأکید بر نتایج فردی و اجتماعی در محیط دانشگاه ۱۱ـ۱۴ـ حمایت از طراحی، تولید، تأمین و دسترسی آسان به پوشش متناسب با ارزش های اسلامی جهت توسعه فرهنگ عفاف و حجاب ۱۲ـ۱۴ـ تبیین آثار مثبت و سازنده حجاب و عفاف در رشد علمی و اخلاقی جامعه در جهت اقناع جوانان دانشجو و درونی سازی حجاب و آگاهی بخشی در مورد آثار و پیامدهای منفی ترویج اخلاق جنسی غربی ۱۳ـ۱۴ـ ایجاد سازوکار اثربخش جهت ترویج و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر متناسب با شئونات دانشگاه اسلامی ۱۴ـ۱۴ـ ساماندهی و سیاستگذاری فرایند جذب دانشجویان مستعد، ارزشی و محجبه خارجی بویژه از جهان اسلام و ارتقای وضعیت فرهنگی و سیاسی آنان راهبرد ۱۵: اولویت دادن به پذیرش بومی دانشجویان و تقویت ارتباط دانشگاه با خانواده اقدامات: ۱ـ ۱۵ـ طراحی و تدوین نظام تعامل خانواده و دانشگاه و تقویت زیرساخت های ارتباط بین دانشگاه و خانواده با تأکید بر فضای مجازی ۲ـ ۱۵ـ بازنگری در نظام پذیرش دانشجو برمبنای سند آمایش در راستای تقویت بومی گزینی ۳ـ ۱۵ـ ارتقاء سطح کیفی دانشگاه های بزرگ استانی جهت حفظ نخبگان در استان های خود ۴ـ ۱۵ـ اطلاع رسانی از وضعیت تحصیلی دانشجویان به خانواده ها و ارتقاء دانش و بینش و به ویژه مسئولیت پایان ناپذیر تربیتی والدین در قبال فرزندان دانشجو راهبرد ۱۶: اهتمام بر اصل خانواده محوری و ترویج و تسهیل ازدواج دانشجویی و تبیین موازین دینی و اخلاقی ارتباط مشروع و برقراری محرمیت حسب شرایط و مقتضیات در جهت رفع نیازهای معقول و واقعی دانشجویان اقدامات: ۱ـ۱۶ـ تبیین اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام و ارائه راه حل های اسلامی و اخلاقی برای روابط سالم دانشجویان در فضاهای دانشگاهی و برنامه ریزی برای رفع اختلاط های غیرضروری در محیط های علمی و دانشگاهی ۲ـ۱۶ـ تدوین متون درسی جهت طرح مباحث مرتبط با نیازها و مقتضیات زندگی مشترک و اصلاح و بازنگری متون مغایر با آن ۳ـ۱۶ـ تقویت فرهنگ مشاوره و توسعه نهادهای مشاوره اخلاقی و دینی دانشجویان و برگزاری دوره های آموزشی متناسب با سبک زندگی اسلامی ۴ـ۱۶ـ آسیب شناسی و پایش ازدواج های دانشجویی و یافتن راهکارهایی برای توسعه و ترویج آن ۵ ـ۱۶ـ تهیه و تدوین پیوست فرهنگی خانواده محور در رشته های مختلف ۶ـ۱۶ـ تشویق و ترغیب ازدواج دانشجویی با رعایت اصل سادگی و الگوسازی آیین ازدواج آسان و آگاهانه ۷ـ۱۶ـ شناسایی و هماهنگی نهادها، اشخاص و دستگاه های اجرایی برای تأمین امکانات و منابع مورد نیاز برای ازدواج دانشجویی ۸ ـ۱۶ـ حمایت و تشویق دانشجویان متأهل و دارای فرزند در راستای ارتقاء تحصیلی آنان راهبرد ۱۷: تبیین و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی اقدامات: ۱ـ۱۷ـ آسیب شناسی سبک زندگی موجود و طراحی، تبیین و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و عناصر آن با تأکید بر سبک زندگی دانشگاهیان بر مبنای تمدن سازی نوین اسلامی ۲ـ۱۷ـ ایجاد سازوکار استفاده از ظرفیت متون درسی، منابع آموزشی و فعالیت های فرهنگی به منظور تقویت معرفت، باور و عمل به سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در دانشگاه ۳ـ۱۷ـ تقویت فضایل اخلاقی و حرفه ای مدیران و اعضای هیأت علمی و تحکیم نقش الگویی آنان در زمینه سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی ۴ـ۱۷ـ ایجاد زمینه برای ایفای نقش مثبت دانشگاه ها به ویژه اساتید در تبیین و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در جامعه ۵ ـ۱۷ـ حمایت از پژوهش های دانشگاهی مربوط به سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی راهبرد ۱۸: تعظیم شعائر اسلامی و توجه خاص به نماز و مسجدمحوری در فعالیت های دینی، فرهنگی و علمی دانشگاه اقدامات: ۱ـ ۱۸ـ ساماندهی و ارتقاء عوامل مؤثر در توسعه و ترویج نماز و شعائر اسلامی در میان دانشگاهیان ۲ـ ۱۸ـ ساماندهی و حمایت مادی و معنوی از فعالیت ها و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانشگاهیان در حوزه نماز و شعائر اسلامی ۳ـ ۱۸ـ توسعه و تجهیز مساجد و نمازخانه های دانشگاه ها و واحدهای مربوطه ۴ـ ۱۸ـ ساخت پردیس دانشگاه ها با محوریت مسجد و طراحی الگوی مسجد دانشگاهی با رویکرد معماری اسلامی ۵ ـ ۱۸ـ تجمیع فضاهای فرهنگی دانشگاه ها با رویکرد مسجدمحوری در فعالیت های علمی و فرهنگی ۶ ـ ۱۸ـ حمایت و تقویت هیأت های دانشجویی در جهت تعظیم شعائر و عمق بخشی دن به فعالیت های فرهنگی آنها ۷ـ ۱۸ـ متناسب سازی برنامه های علمی و آموزشی با فرهنگ نماز و روزه و تعظیم شعائر اسلامی ۸ ـ ۱۸ـ تعمیق ابعاد معرفتی، معنوی و ارتقای روحیه تقواطلبی به عنوان مبنای تعظیم شعائر اسلامی ۹ـ ۱۸ـ ترویج و تشویق فرهنگ سبقت در خیرات و وقف با حمایت از خیرین و واقفین دانشگاهی و غیردانشگاهی و استفاده از انگیزه های آنان در ساخت و ارتقای مساجد ۱۰ـ ۱۸ـ جذب، تقویت و ارتقای دانش و مهارت ائمه جماعات در عرصه های علمی، فرهنگی و سیاسی راهبرد ۱۹: ارتقای فرهنگ قرآن و عترت در بین دانشگاهیان به منظور انس با قرآن و تدبر و تفکر در ایات الهی و معارف اهل بیت (ع) اقدامات: ۱ـ۱۹ـ استخراج، تبیین و تدوین راهکارهای قرآن و عترت برای نهادینه کردن فرهنگ اسلامی ۲ـ۱۹ـ تدوین سازوکارها و اجرای شیوه های تشویقی حفظ و آشنایی با مفاهیم، ترجمه، تفسیر و تدبر در قرآن کریم ۳ـ۱۹ـ حمایت از تدوین آموزه های قرآنی و معارف اهل بیت (ع) در متون درسی متناسب با رشته های علمی ۴ـ۱۹ـ تشکیل مراکز تحقیقاتی قرآن پژوهی و عترت پژوهی در حوزه های مختلف علوم ۵ ـ۱۹ـ حمایت از پایان ، رساله ها و طرح های تحقیقاتی بین رشته ای «قرآن و سنت» و علوم مختلف ۶ ـ۱۹ـ ایجاد سازوکار علمی ـ آموزشی جهت بکارگیری آموزه های قرآنی و روایی در تولید علوم انسانی ـ اسلامی ۷ـ۱۹ـ طراحی و تدوین سبک زندگی دانشگاهی برمبنای آموزه های قرآن و معارف اهل بیت (ع) راهبرد ۲۰: ساماندهی مقابله با جنگ نرم با تکیه بر مؤلفه های قدرت نرم انقلاب اسلامی اقدامات: ۱ـ۲۰ـ تبیین ابعاد گوناگون جنگ نرم دشمن و مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی در محیط دانشگاه ها ۲ـ۲۰ـ شناسایی و بهره گیری از شیوه ها و فنون مبارزه با جنگ نرم و تبیین آن در دانشگاه و استفاده کارامد از ابزار هنر در تقویت قدرت نرم ۳ـ۲۰ـ طراحی برنامه های مختلف به منظور تقویت باورهای دانشگاهیان در مقابله با تهدیدات جنگ نرم دشمن ۴ـ۲۰ـ رصد جریان های فکری ـ فرهنگی و شناسایی پایگاه های مؤثر نفوذ جنگ نرم ۵ ـ۲۰ـ حمایت از دانشگاهی ان در عرصه تولید و نشر محتوا در مقابله با جنگ نرم به ویژه در فضای مجازی ۶ ـ۲۰ـ ساماندهی فضای مجازی در محیط دانشگاهی و مدیریت آن براساس نظام جامع پدافند غیرعامل ۷ـ۲۰ـ نهادینه نمودن نظام جامع پدافند غیرعامل و استفاده از اصول و ضوابط آن در سطوح مختلف دانشگاهی ۸ ـ۲۰ـ ساماندهی و تبیین نقش و وظایف اساتید و دانشجویان به عنوان فرماندهان و افسران جنگ نرم راهبرد ۲۱: طراحی و تدوین نظام جامع نظارت و ارزیابی مستمر فرهنگی ـ تربیتی دانشگاه ها براساس شاخص های اسلامی اقدامات: ۱ـ۲۱ـ تدوین شاخص ها، فرایندها و ساختارهای مناسب نظارت و ارزیابی نظام فرهنگی ـ تربیتی ۲ـ۲۱ـ ایجاد سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر و هدفمند نظام فرهنگی ـ تربیتی در سه سطح «شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی»، «وزارتخانه های ذیربط» و «دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی» فصل ششم نظام آموزشی راهبرد۱: برنامه ریزی، تنظیم و بازنگری سرفصل ها و تدوین متون و برنامه ریزی آموزشی در تمامی شاخه های علوم براساس آموزه های اسلامی اقدامات: ۱ـ۱ـ تشکیل کارگروه های تخصصی جهت راهبری فرایند تحول متون آموزشی۱ با نگرش اسلامی ۲ـ۱ـ اصلاح و بازنگری متون آموزشی با رویکرد تحول و ارتقاء رشته های گوناگون با اولویت علوم انسانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ از قبیل تدوین سرفصل ها، متون و برنامه ریزی، به روزرسانی و بازنگری دوره ای، نظارت مستمر و تأمین استاد ۳ـ۱ـ متناسب سازی و به روزرسانی روش های برنامه ریزی آموزشی و درسی و شیوه های یاددهی و یادگیری بر اساس آموزه های اسلامی ۴ـ۱ـ تدوین پیشینه، فلسفه و معرفی دانشمندان برتر جهان اسلام و ایران در هر رشته و توسعه زمینه تعامل علم و دین ۵ ـ۱ـ تدوین ضوابط و تأمین بستر آموزشی مناسب جهت تعامل مستمر و هدفمند عناصر علمی حوزه و دانشگاه ۶ ـ۱ـ گنجاندن پیوست های اخلاق اسلامی و حرفه ای در برخی از متون تخصصی ۷ـ۱ـ اختصاص دوره های آموزشی پژوهش محور و مسأله محور پیرامون نیازهای علمی «دانشگاه اسلامی» در مقاطع تحصیلات تکمیلی با نظارت کارگروه های تخصصی ۸ ـ۱ـ ایجاد زمینه مشارکت فعال و همه جانبه اساتید حوزه و دانشگاه و نهادهای علمی مستقل با نظارت کارگروه های تخصصی برای تولید و بازنگری برنامه درسی راهبرد ۲: هدایت و تحول نظام برنامه ریزی آموزشی و متون درسی به سمت تقویت فضایل اخلاقی و اعتماد به نفس و تقویت باورهای دینی و التزام به مسئولیت های اجتماعی اقدامات: ۱ـ۲ـ بازطراحی دوره های آموزشی و ارتقای روش های آموزشی با قابلیت تقویت باورهای دینی، ابعاد هویتی، مسئولیت های اجتماعی و مهارت های زندگی اسلامی ۲ـ۲ـ تدوین منشور اخلاقی و حرفه ای بر اساس مبانی اسلامی ۳ـ۲ـ نهادینه سازی نقش تربیتی استاد و ایجاد زمینه تحقق آن در فرایند آموزشی ۴ـ۲ـ تعظیم مناسک و شعائر اسلامی در برنامه ریزی های آموزشی ۵ ـ۲ـ متناسب سازی مدت تحصیل در رشته های مختلف با تحولات علمی ۶ ـ۲ـ تدوین نظریات مبتنی بر جهان بینی اسلامی و بازخوانی و بازسازی بنیان های نظری حوزه های مختلف علمی در رشته های درسی به منظور پالایش متون مغایر با ارزش های دینی ۷ـ۲ـ معرفی مواریث و مفاخر دینی، علمی و فرهنگی ـ تاریخی و معاصر و بهره گیری از دستاورد آنها در تدوین برنامه ها و متون درسی ۸ ـ۲ـ افزایش سهم دروس اختیاری و تنوع بخشی آنها در جهت هم افزایی دانش، مهارت و نگرش دانش آموختگان و تقویت فضایل اخلاقی و باورهای دینی ۹ـ۲ـ حفظ حدود، آداب و موازین شرعی و کاهش اختلاط در برنامه ها و فضاهای آموزشی راهبرد ۳: فراگیر نمودن نهضت نقد علمی در نظام آموزشی و ترویج رویکرد نقادانه علمی در مواجهه با نظریه ها و متون موجود اقدامات: ۱ـ۳ـ ایجاد مرکز سیاستگذاری، ساماندهی و نظارت هدفمند ترجمه متون علمی و آموزشی با رویکرد نقد و تحلیل، مبتنی بر آموزه های اسلامی ۲ـ۳ـ تدوین سیاست های توسعه و راهبری نهضت نقد با اولویت علوم انسانی و هنر در سه بعد ساختار، محتوا و منابع ۳ـ۳ـ تدوین سیاست ها و سازوکارهای تشویق و حمایت از نظریه پردازان و منتقدان علمی ۴ـ۳ـ تدوین راهکارهای اجرایی تقویت روحیه نقد و پرسشگری در دانشجویان ۵ـ۳ـ طراحی، تدوین و برگزاری دوره های آموزشی فلسفه های مضاف به ویژه در علوم انسانی ۶ـ۳ـ گسترش و توسعه کرسی های نقد، مناظره و نظریه پردازی راهبرد ۴: طراحی فرایند آموزش با عنایت به پرورش انواع استعدادها و پرورش قدرت ابتکار، خلاقیت و نوآوری اقدامات: ۱ـ۴ـ اصلاح نظام آموزشی حافظه محور و اهتمام بر رویکرد مسأله محور و خلاقیت پرور ۲ـ۴ـ طراحی سازوکار نهادینه سازی روحیه تحقیق در پایان نامه های تحصیلات تکمیلی ۳ـ۴ـ تقویت جایگاه رشته های علوم انسانی و ایجاد سازوکار هدایت استعدادهای برتر به سمت ادامه تحصیل در رشته های علوم انسانی و جذب و نگهداری بهینه آنان ۴ـ۴ـ طراحی سازوکار هدایت تحصیلی انعطاف پذیر متناسب با استعدادها و علایق دانشجویان ۵ ـ۴ـ طراحی نظام ترغیب و تشویق اساتید و دانشجویان در جهت افزایش خلاقیت و نوآوری ۶ ـ۴ـ طراحی نظام ارزیابی استعداد دانشجویان و سطح بندی انواع استعدادها جهت ورود به رشته های متناسب ۷ـ۴ـ طراحی نظام نوین ارزیابی آموزشی دانشجویان جهت شکوفایی خلاقیت در آنان ۸ ـ۴ـ حمایـت از تأسیس و فعالیت مراکز نخـبه پرور در حوزه های علوم بـویژه علوم انسانی ۹ـ۴ـ تأکید بر تقویت خلاقیت و نوآوری اساتید در تدوین طرح نامه دروس ۱۰ـ۴ـ متناسب سازی واحدهای روش تحقیق در رشته های مختلف ۱۱ـ۴ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت به کارگیری اساتید توانمند علمی در سطح کارشناسی راهبرد ۵: آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی بشر و بهره گیری از آنها متناسب با ارزش های اسلامی برای استفاده در مراکز آموزش عالی اقدامات: ۱ـ ۵ ـ تأسیس و تأکید بر رشته های پژوهش محور در مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته های مختلف علوم در راستای نوآوری و تولید علم متناسب با نیازها و مقتضیات کشور ۲ـ ۵ ـ حمایت مادی و معنوی برای بکارگیری دستاوردهای جدید و معتبر علمی و آموزشی در جهت رفع نیازهای بومی کشور ۳ـ ۵ ـ زمینه سازی برای انتقال دانش و نتایج تحقیقات کاربردی جهت تولید محتوا و متون علمی در دانشگاه ها ۴ـ ۵ ـ فراهم آوردن زیرساخت ها و امکانات لازم برای بهره گیری از فناوری های نوین و پیشرفته در سطح کشور و به روزرسانی تجهیزات آزمایشگاه ها و کارگاه ها در تراز جهانی ۵ ـ ۵ ـ تعامل علمی و هدفمند با مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری معتبر بین المللی به ویژه در جهان اسلام راهبرد ۶: طراحی، تبیین و تدوین نظام جامع اخلاق و فقه پزشکی و سلامت معنوی براساس آموزه های اسلامی اقدامات: ۱ـ۶ ـ تدوین فلسفه، فقه و اخلاق پزشکی بر اساس آموزه های اسلامی با بهره گیری از منابع علمی و تجارب دانشگاه ها و حوزه های علمیه ۲ـ۶ ـ انسجام بخشی و کارامدسازی ساختار حوزه اخلاق پزشکی به منظور توسعه، ترویج، نظارت و ارزیابی در تمامی شئون به ویژه آموزش و درمان در سطوح ملی، ستاد و صف ۳ـ۶ ـ طراحی، تبیین و تدوین شاخص های سلامت معنوی و ارتقای سلامت معنوی بیماران و جامعه پزشکی و سلامت عمومی جامعه متناسب با آموزه های اسلامی ۴ـ۶ ـ طراحی نظام تشویق پزشکان متعهد و معرفی الگوهای برتر اخلاق پزشکی و سلامت معنوی ۵ـ۶ ـ ایجاد و گسترش محیط های معنوی و مراکز مشاوره دینی راهبرد ۷: ایجاد و اصلاح رشته های تحصیلی کاربردی و متناسب با نیازهای جامعه اسلامی و بومی سازی آنها و تقویت بُعد کارآفرینی و افزایش اشتغال مولد و پایدار اقدامات: ۱ـ۷ـ بازنگری در رشته های تحصیلی بر مبنای تقاضای اجتماعی، نیازهای بازار کار و تحولات و رویکردهای نوین آموزشی ۲ـ۷ـ جهت دهی به متون آموزشی، مقالات علمی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با رویکرد مسأله محور و ناظر بر نیازهای دارای اولویت کشور ۳ـ۷ـ طراحی و ایجاد علوم و فنون میان رشته ای با توجه به نیازهای روز جامعه و فضای علمی کشور ۴ـ۷ـ انجام پایش و ارزیابی کیفیت و کارامدی برنامه های آموزشی ۵ ـ۷ـ تقویت و توسعه به کارگیری زبان فارسی در متون علمی دانشگاهی و تبدیل زبان فارسی به زبان مرجع علم ۶ ـ۷ـ حمایت از تدوین کتب و متون مرجع به زبان فارسی قابل رقابت جهانی جهت اقتدار و مرجعیت علمی ۷ـ۷ـ ایجاد سازوکار تولید و تدوین متون مرجع علمی در رشته های مختلف به زبان فارسی ۸ ـ۷ـ حمایت از تولید و کاربردی کردن علوم انسانی با جهت گیری اسلامی ۹ـ۷ـ تبیین پیامدهای فرهنگی و اجتماعی رشته های تحصیلی و نظریه های علمی و برنامه ریزی جهت تدوین نظریه های کارامد و مناسب ۱۰ـ۷ـ تولید متن و محتوای کارآفرین و ارتقای فرهنگ کارآفرینی از طریق تعامل دانشگاه ها با نهادها و بنگاه های اقتصادی ـ اجتماعی در برنامه ریزی های آموزشی راهبرد ۸: تحول و نوسازی رشته های دانشگاهی براساس عدالت آموزشی و آمایش سرزمین اقدامات: ۱ـ ۸ ـ تهیه و تدوین سند تحول آموزش عالی مبتنی بر آمایش سرزمین و حمایت از اجرایی شدن آن ۲ـ ۸ ـ تقویت و به روزرسانی سامانه هوشمند ملی و منطقه ای جذب اساتید متخصص و متعهد و توزیع آنها براساس سند آمایش و نقشه جامع علمی کشور ۳ـ ۸ ـ ایجاد سازوکار لازم جهت بهره گیری از مزیت های نسبی و رقابتی دانشگاه ها با توجه به نیازهای متفاوت مناطق مختلف کشور مبتنی بر آمایش سرزمین ۴ـ ۸ ـ ارزیابی دوره ای مجوزهای تأسیس رشته های علمی و لغو مجوز مراکز فاقد حداقل ضوابط و استانداردهای علمی و آموزشی ۵ ـ ۸ ـ اصلاح سازوکار پذیرش و هدایت تحصیلی دانشجویان بر اساس مقتضیات بومی فردی پسران و دختران ۶ ـ ۸ ـ هدفمندسازی هزینه های تحصیلی در دانشگاه های کشور با رویکرد عدالت آموزشی و ایجاد تسهیلات ویژه برای دانشجویان استعدادهای درخشان جهت پویایی و جلوگیری از رکود علمی راهبرد ۹: تسریع ضابطه مند فرایند جذب، تربیت، ارتقاء و نظارت و ارزیابی مستمر اعضای هیأت علمی اقدامات: ۱ـ۹ـ بازنگری و ارزیابی دوره ای شاخص ها، ضوابط و مقررات جذب اعضای هیأت علمی ۲ـ۹ـ ایجاد سازوکار لازم برای حضور تمام وقت اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها و افزایش تعاملات علمی استاد و دانشجو در خارج از کلاس با تأکید بر شاگردپروری ۳ـ۹ـ طراحی سازوکارهای لازم به منظور شناسایی و هدایت دانشجویان واجد شرایط جذب (علمی، مهارتی ، فرهنگی و اعتقادی) ۴ـ۹ـ طراحی و اجرای دوره های دانش افزایی اعضای هیأت علمی در مسیر ارتقای حرفه ای و بینشی ایشان ۵ـ۹ـ اولویت بخشی به جذب استعدادهای درخشان و نخبگان واجد شرایط (علمی، فرهنگی و اعتقادی) به عنوان هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ۶ ـ ۹ـ ارتقای مستمر دانش و مهارت های تخصصی و معرفت دینی، سیاسی و اجتماعی اعضای هیأت علمی با تأکید بر رشته تخصصی آنان ۷ـ۹ـ تدوین نظام جامع ارزیابی مستمر و هدفمند و تدوین شاخص های فعالیت های علمی ـ فرهنگی اساتی د و بازخورد نتایج آن به منظور ارتقای اعضای هیأت علمی راهبرد ۱۰: نهادینه سازی تعامل آموزشی بین حوزه و دانشگاه اقدامات: ۱ـ۱۰ـ طراحی و برنامه ریزی دوره های آموزشی و فرصت مطالعاتی مشترک میان حوزه و دانشگاه ۲ـ۱۰ـ ایجاد و ارتقای سازوکار لازم جهت تعامل فراگیر و فعال حوزه و دانشگاه در ابعاد مختلف۱ ۳ـ۱۰ـ طراحی بانک اطلاعات علمی و آموزشی حوزه و دانشگاه به منظور اطلاع رسانی متقابل ۴ـ۱۰ـ شناسایی و معرفی ظرفیت های علمی و آموزشی حوزه و دانشگاه به یکدیگر ۵ ـ۱۰ـ ایجاد زمینه به کارگیری متقابل استاد معین در حوزه و دانشگاه ۶ ـ۱۰ـ حمایت و توسعه حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان و استفاده از ظرفیت آنها در جهت ارتقاء سطح آموزش عالی کشور ۷ـ۱۰ـ همکاری و تعامل حوزه و دانشگاه در تدوین، بازنگری و اصلاح متون علوم انسانی و برنامه های درسی ۸ ـ۱۰ـ حمایت از همکاری علمی مشترک حوزویان و دانشگاهیان در عرصه های علمی و آموزشی راهبرد ۱۱: بسترسازی و تقویت ساختارهای حمایتی برای رشد هنر اسلامی و حمایت از آموزش های نظری و کاربردی در حوزه هنر متعهد اقدامات: ۱ـ۱۱ـ تدوین متون آموزشی در زمینه هنر براساس مبانی اسلامی با همکاری حوزه های علمیه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ از قبیل استاد، برنامه ریزی دوره دانش افزایی، تعریف مسائل اساسی و فلسفی زیربنایی فلسفه علوم و همکاری در حل آنها ۲ـ۱۱ـ توسعه هدفمند رشته هنر متناسب با منابع علمی، تجربیات ملی، مدرسان دارای صلاحیت عمومی و توانایی حرفه ای و نیازمندی های جامعه اسلامی ۳ـ۱۱ـ حمایت و هدایت از تولیدات هنرمتعهد از جمله پایان نامه های دانشجویی با رویکرد معرفی ارزش های دینی، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ۴ـ۱۱ـ تأسیس و تقویت حوزه های میان رشته ای هنر و دیگر رشته های علوم براساس آموزه های اسلامی به ویژه فلسفه، فقه و اخلاق ۵ ـ۱۱ـ تدوین، گسترش و تعمیق دروس مربوط به مبانی نظری هنر اسلامی بویژه فلسفه هنر ۶ ـ۱۱ـ حمایت از رشته های هنری محلی و منطقه ای در چارچوب فرهنگ اسلامی ـ ایرانی ۷ـ۱۱ـ حمایت از تأسیس رشته ها و مراکز آموزشی هنر اسلامی با مشارکت حوزه های علمیه ۸ ـ۱۱ـ ایجاد ظرفیت های متناسب با شعر و ادبیات فارسی در رشته های هنر ۹ـ۱۱ـ ایجاد سازوکار لازم جهت بررسی و سنجش استعدادها و صلاحیت های علمی و اخلاقی در رشته های هنری در پذیرش دانشجو ۱۰ـ۱۱ـ مستندسازی تجربیات عملی و هنرهای در حال فراموشی و تبدیل آن به متون و برنامه های درسی هنر ۱۱ـ۱۱ـ تدوین سازوکارهای تشویقی اساتید پیشکسوت و آفریننده آثار بدیع هنری راهبرد ۱۲: توسعه رشته های تخصصی به منظور تبیین و صیانت از آموزه ها، تجربیات و دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارزش های دفاع مقدس اقدامات: ۱ـ۱۲ـ ایجاد و گسترش واحدهای درسی و رشته های تخصصی در رابطه با تجربیات۱ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ۲ـ۱۲ـ هدایت و حمایت از پایان نامه های مرتبط با تجربیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس راهبرد ۱۳: تحول هدفمند فرصت های مطالعاتی، نظام راتبه تحصیلی (بورس) و اعزام، ساماندهی و هدایت علمی ـ فرهنگی دانشجویان خارج از کشور با توجه به نیازها و اولویت های کشور اقدامات: ۱ـ۱۳ـ استفاده بهینه و هدفمند از فرصت بورسیه ها در خارج از کشور به عنوان ایجاد خط ارتباطی مؤثر و نظام مند دانشگاه ها با نظام های علمی و فناوری سایر کشورها ۲ـ۱۳ـ ایجاد نظام جامع و هدفمند در اعزام بورسیه ها در راستای اولویت های فرهنگی ـ تربیتی، آموزشی، پژوهش و فناوری نقشة جامع علمی کشور و مأموریت گرایی در اعزام بورسیه ها ۳ـ۱۳ـ ساماندهی فرهنگی و علمی دانشجویان خارج از کشور و ایجاد سامانه ملی نظام راتبه تحصیلی و اعزام دانشجویان و تعامل پویا با آنان ۴ـ۱۳ـ اصلاح و تکمیل سیاست های اعزام دانشجویان براساس اولویت های علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور ۵ ـ۱۳ـ ساماندهی فرصت های مطالعاتی و حضور در کنفرانس های بین المللی اعضای هیأت علمی در راستای اولویت های نقشه جامع علمی کشور ۶ـ۱۳ـ هدایت، تکمیل و تقویت شبکه رایزنی علمی و فناوری خارج از کشور راهبرد ۱۴: فراهم آوردن سازوکار کارامد اعطای بورس و جذب دانشجویان و نخبگان خارجی و برنامه ریزی خاص برای ایشان با توجه به اهداف جهانی انقلاب اسلامی در ابعاد علمی و فرهنگی اقدامات: ۱ـ۱۴ـ توسعه و ارتقای سامانه شناسایی، جذب، بورس و پیگیری تحصیل و ارزیابی حین تحصیل دانشجویان خارجی به لحاظ علمی و فرهنگی با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط ۲ـ۱۴ـ ساماندهی و سیاستگذاری فرایند جذب و ارتقای وضعیت فرهنگی دانشجویان مستعد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به ویژه در جهان اسلام ۳ـ۱۴ـ ایجاد مدیریت ویژه به لحاظ استاد، برنامه و پیوست فرهنگی و متولی برای دانشجویان خارجی ۴ـ۱۴ـ ایجاد زمینه تحصیل دانشجویان خارجی در دانشگاه های واجد شرایط کشور ۵ ـ۱۴ـ تدوین و ارائه دروس عمومی خاص دانشجویان خارجی، متناسب با فرهنگ آنان و با تأکید بر تبیین آرمان های انقلاب اسلامی و منظومه فکری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ پزشکی جنگ، مهندسی جنگ و... ۶ ـ۱۴ـ ایجاد سازوکار مناسب و هدفمند برای ارتباط مستمر با دانش آموختگان خارجی پس از فراغت از تحصیل ۷ـ۱۴ـ ایجاد و گسترش فضای مجازی مطلوب جهت جذب و پذیرش مجازی دانشجویان راهبرد ۱۵: فراهم آوردن فرصت های رسمی و ضابطه مند جهت انتقال تجربیات و مطالعات برون دانشگاهی به دانشگاه ها اقدامات: ۱ـ ۱۵ـ تشکیل بانک اطلاعاتی و شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارزیابی و بررسی صلاحیت ها و بهره مندی از ظرفیت آنها در دانشگاه ها ۲ـ ۱۵ـ ایجاد سازوکار مطلوب جهت رصد و سنجش و اعتبارسنجی علوم و مهارت های غیردانشگاهی و تجربی ۳ـ۱۵ـ ایجاد سازوکار بکارگیری و تبدیل مهارت های مختلف به دانش های مدون در دانشگاه ها ۴ـ ۱۵ـ حمایت از محصولات و دستاوردهای مطلوب و معتبر اشخاص و مراکز غیر دانشگاهی راهبرد ۱۶: ساماندهی و ارتقاء مؤسسات آموزش های عالی آزاد بر اساس آموزه های اسلامی اقدامات: ۱ـ۱۶ـ تدوین ضوابط و صدور مجوز مشروط و قابل تمدید برای مؤسسات آموزش عالی آزاد ۲ـ۱۶ـ تدوین استانداردها و شاخص ها جهت نظارت و ارزیابی و تمدید مجوز مؤسسات آموزش عالی آزاد ۳ـ۱۶ـ ساماندهی و تدوین ضوابط آموزشی (استاد، دانشجو و متون) و فضای آموزشی ـ فرهنگی مؤسسات آموزش عالی آزاد ۴ـ۱۶ـ حمایت، هدایت و کارامدسازی مؤسسات آموزشی آزاد جهت رفع نیازهای کشور و تسهیل در برقراری ارتباطات علمی، فناوری و فرهنگی راهبرد ۱۷: اصلاح و تکمیل نظام نظارت و ارزیابی مستمر متون و برنامه های آموزشی متناسب با آموزه های اسلامی اقدامات: ۱ـ۱۷ـ تدوین شاخص های بومی و شیوه ارزیابی و نظارت بر متون و برنامه های نظام آموزشی ۲ـ۱۷ـ تدوین شاخص ها، فرایندها و ساختارهای مناسب نظارت و ارزیابی راهبردها و اقدامات نظام آموزشی ۳ـ۱۷ـ اصلاح فرایندها و ساختارهای مرتبط در ارزیابی متون آموزشی ۴ـ۱۷ـ ایجاد انسجام و هماهنگی و تمرکز در سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه نظارت و ارزیابی مستمر نظام آموزش ۵ـ۱۷ـ ارزیابی مستمر متون و برنامه های آموزشی ۶ـ۱۷ـ تربیت نیروی متخصص در زمینه برنامه ریزی های آموزشی ۷ـ۱۷ـ ایجاد سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر و هدفمند نظام آموزشی در سه سطح «شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی»، «وزارتخانه های ذیربط» و «دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی» فصل هفتم نظام پژوهش و فناوری راهبرد ۱: ساماندهی نظام جامع پژوهش و فناوری با تأکید بر گسترش مرزهای دانش مبتنی بر آموزه های اسلامی و بومی، با توجه به نیازها و اقتضائات جامعه اسلامی اقدامات: ۱ـ۱ـ تدوین طرح جامع پژوهشی دانشگاه ها بر اساس مزیت های نسبی و رقابتی در چارچوب نقشة جامع علمی کشور ۲ـ۱ـ تدوین شاخص های متمایزکننده پژوهش و فناوری «دانشگاه اسلامی» ۳ـ۱ـ طراحی نظام نوین پژوهش و فناوری در دانشگاه مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور و آموزه های اسلامی ۴ـ۱ـ یکپارچه سازی سیاست های پژوهش و فناوری و شبکه سازی برای افزایش سهم آن در اقتدار و سرمایه های ملی ۵ ـ۱ـ بهینه سازی ساختار مدیریتی برای تحقق نظام پژوهش و فناوری راهبرد ۲: طراحی نظام موضوعات و اولویت های پژوهشی و ساماندهی فرایندهای آن با اولویت علم بومی و علم دینی اقدامات: ۱ـ۲ـ طراحی نظام و ایجاد ساختار مطلوب برای اولویت ها و موضوعات پژوهشی مورد نیاز «دانشگاه اسلامی» و جامعه اسلامی ۲ـ۲ـ ایجاد ساختار آینده پژوهی در کلیه موضوعات علمی و هدایت بخشی از پژوهش ها به سمت آن ۳ـ۲ـ برنامه ریزی برای رصد علم و فناوری در سطح ملی و جهانی با تأکید بر آینده پژوهی ۴ـ۲ـ تبیین و ترویج روش های تحقیق علم دینی در محیط های علمی و دانشگاهی ۵ ـ۲ـ تبیین و تدوین فلسفه علم بر مبنای جهان بینی اسلامی و تدوین فلسفه های مضاف و تعیین جهت گیری علوم مبتنی بر جهت گیری اسلامی با رویکرد تطبیقی ۶ ـ۲ـ طراحی سامانه جامع نظام موضوعات پژوهشی مرتبط با فرایند اسلامی سازی با محوریت قرآن و عترت ۷ـ۲ـ اولویت دادن به پژوهش های مورد نیاز جهت اصلاح، تکمیل و تأمین متن و محتوای نظامات چهارگانه دانشگاه اسلامی ۸ ـ۲ـ طراحی «نظام طبقه بندی علم از نگاه اسلامی» و ترسیم درخت دانش و مهارت در حوزه تولید علم دینی و شناخت محققین برجسته آن ۹ـ۲ـ طراحی و مدیریت شبکه دانش میان حوزه و دانشگاه و سایر مجامع علمی در جهت تحقق علم دینی ۱۰ـ۲ـ تقویت و ساماندهی فرایندها و نظام همکاری علمی ـ پژوهشی حوزه و دانشگاه با تأکید بر پژوهش های بین رشته ای ۱۱ـ۲ـ تدوین سازوکارهای عملیاتی برای تشکیل گروه های تحقیقاتی با تعامل بین متخصصان حوزوی و دانشگاهی و همکاری پژوهشی مشترک و شبکه سازی در جهان اسلام و توسعه در عرصه بین المللی ۱۲ـ۲ـ حمایت از تأسیس ساختارهایی مانند پژوهشکده ها، قطب ها و انجمن های علمی بین رشته ای مأموریت گرا در حوزه های علم و دین با حضور محققانِ حوزه و دانشگاه ۱۳ـ۲ـ هم اندیشی های مشترک میان دانشمندان علوم انسانی، علوم پایه و طبیعی با دانشمندان علوم دینی ۱۴ـ۲ـ کارامد نمودن دیپلماسی علم و فناوری در عرصه جهانی به ویژه جهان اسلام راهبرد ۳: تقویت و ارتقای جایگاه پژوهش، تولید علم و فناوری و نهضت نرم افزاری و بسط روحیه پژوهشگری در دانشگاه در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی اقدامات: ۱ـ۳ـ فرهنگ سازی به منظور ارتقاء جایگاه پژوهش و پژوهشگر ۲ـ۳ـ هدفمندسازی نظام ارتقاء و تشویق دانشگاه ها، اساتید و دانشجویان بر مبنای تولید علم و فناوری ۳ـ۳ـ هدایت و حمایت از پژوهش ها، پایان نامه ها و رساله ها در جهت تولید علم نافع، مسأله محور و محصول محورِ مورد نیاز جامعه ۴ـ۳ـ تقویت و حمایت از پژوهشگران در کلیة سطوح برای احراز جایگاههای نخبگانی و بهره مندی از مزایای مادی و معنوی آن ۵ ـ۳ـ ایجاد سازوکار و زیرساخت لازم برای رقابت مؤثر و کارامد دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و پژوهشگران در سطوح بین المللی جهت دستیابی به مرجعیت علمی ۶ ـ۳ـ شبکه سازی علمی و مدیریت شبکه علمی دانشمندان جهان اسلام در جهت احیای تمدن اسلامی ۷ـ۳ـ جلب مشارکت خیرین و تشویق جامعه به سمت وقف در حوزه های پژوهشی راهبرد ۴: ساماندهی و هدفمندسازی برنامه های پژوهشی براساس مزیت های نسبی و رقابتی و مأموریت گرایی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اقدامات: ۱ـ۴ـ تدوین نگاشت نهادی و نگاشت دانشی برای فعالیت های پژوهشی کشور مبتنی بر اقتضائات آمایش سرزمین و دانش تمدنی ۲ـ۴ـ تشکیل سامانه ملی مدیریت پژوهش و فناوری و تجهیزات آزمایشگاهی ۳ـ۴ـ پایش مستمر برنامه های پژوهشی متناسب با تحولات علمی و همسو با نیازهای جامعه اسلامی ۴ـ۴ـ ایجاد شبکه های پژوهشی ملی، منطقه ای و بین المللی برای انتشار و تبادل دانش و فناوری متناسب با اولویت تولید دانش تمدن ایرانی اسلامی و بهره گیری از فرصت های جهانی ۵ ـ۴ـ ایجاد سازوکار مناسب جهت واگذاری طرح های پژوهشی به دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور بر اساس مزیت های نسبی و رقابتی ۶ ـ۴ـ ساماندهی و هدایت پژوهش های دانشگاهی و مراکز پژوهشی به سوی مأموریت گرایی، هم افزایی، شبکه سازی و افزایش سهم آن در اقتدار و سرمایه های ملی ۷ـ۴ـ بازتعریف نظام بودجه بندی پژوهشی دانشگاه ها براساس تطابق اثربخشی خروجی های پژوهشی و تأمین نیازهای جامعه براساس مأموریت ها و مزیت های نسبی هر دانشگاه و مؤسسات پژوهشی ۸ ـ۴ـ حمایت از ایجاد و توسعه شبکه های پژوهشی و فناوری و آزمایشگاهی و مراکز خدمات تخصصی به منظور افزایش تعاملات و تسهیل انتقال و انتشار دانش راهبرد ۵: ساماندهی نظام موضوعات پژوهش ها، پایان نامه ها، رساله ها و فرایند راهنمایی کارامد جهت رفع نیازهای مادی و معنوی جامعه اسلامی با تأکید بر پیوستگی آموزش و پژوهش اقدامات: ۱ـ ۵ ـ طراحی سازوکار ضابطه مند نمودن تصویب موضوعات پایان نامه ها در چارچوب نظام موضوعات پژوهشی کشور ۲ـ ۵ ـ طراحی بانک جامع اطلاعات پژوهش ها، پایان نامه ها و رساله ها بصورت فرابخشی جهت ارتقای مالکیت فکری و ارتقاء نوآوری ۳ـ ۵ ـ الزام هدایت پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی به پروژه های مسأله محور و مورد نیاز جامعه مبتنی بر ارزش های اسلامی در بخش های صنعتی، اقتصادی، کشاورزی، خدماتی، اجتماعی و رفاهی ۴ـ ۵ ـ حمایت از پایان نامه های مسأله محور و اثربخش مرتبط با نیازهای کشور ۵ ـ ۵ ـ بهره گیری از نتایج ویافته های پژوهشی و پایان نامه ها و رساله ها در فرایند آموزش راهبرد ۶: ساماندهی و ارتقاء منابع انسانی در حوزه پژوهش اقدامات: ۱ـ۶ ـ تدوین معیار و شاخص برای پژوهشگران و تربیت مدیران پژوهشی عالم، کارامد، خلاق و متعهد برای دانشگاه اسلامی ۲ـ۶ ـ طراحی نظام استعدادیابی و جذب پژوهشگران در آموزش عالی کشور ۳ـ۶ ـ توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی پژوهش محور ۴ـ۶ ـ فراهم کردن زمینه های مناسب برای جذب نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به عنوان عضو هیأت علمی پژوهشی در حوزه و دانشگاه و ارتقای جایگاه ایشان ۵ـ۶ ـ حمایت از دوره های مهارت افزایی و توسعة مهارت های تحقیقاتی پژوهشگران راهبرد ۷: ایجاد انگیزه الهی مبتنی برآموزه های اسلامی برای عبور از مرزهای دانش، توسعه کارآفرینی علمی و تجاری سازی یافته های پژوهشی اقدامات: ۱ـ۷ـ تدوین سند ملی تجاری سازی علم و فناوری در راستای تحقق نقشه جامع علمی کشور ۲ـ۷ـ ارتقاء جایگاه ارزش کار، توسعه فرهنگ تولید ثروت و ترویج فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر آموزه های اسلامی ۳ـ۷ـ افزایش روحیه کار جمعی و تبیین جایگاه ارزشی آن در آموزه های اسلامی برای به ثمر رساندن طرح های بزرگ ملی ۴ـ۷ـ سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور ارتباط مستمر و هم افزا بین سه جریان تولید، انتشار، کاربرد و توسعه دانش و تقویت فرایند تبدیل ایده به محصول ۵ ـ۷ـ حمایت همه جانبه در ایجاد و توسعه شرکت های زایشی دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد با تأکید بر کارآفرینی و تقاضامحوری ۶ ـ۷ـ ایجاد و تقویت زیرساخت لازم جهت تشویق سرمایه گذاری بخش غیردولتی در انجام پژوهش های دانشگاهی راهبرد ۸: مأموریت گرایی و ارتقاء نقش قطب ها و انجمن های علمی در فرایند تولید و توسعه فعالیت های علمی و دینی دانشگاه ها اقدامات: ۱ـ ۸ ـ ساماندهی و تقویت انجمن ها و قطب های علمی با تأکید بر ارزش های اسلامی به منظور ایفای نقش مرجعیت علمی و توسعه، ترویج و انتشار علم و فناوری در کشور ۲ـ ۸ ـ تقویت و هدایت نظام مند همکاری های پژوهشی انجمن ها و قطب های علمی به منظور توسعة همکاری های بین المللی به ویژه با کشورهای جهان اسلام ۳ـ ۸ ـ توسعه و ساماندهی قطب ها و انجمن های مشترک بین حوزه و دانشگاه، به منظور انجام فعالیت های علمی ویژه و مأموریت گرا در حوزه های اولویت دار با رویکرد تحلیلی و انتقادی در جهت تمدن سازی اسلامی ـ ایرانی راهبرد ۹: تحکیم و تقویت اخلاق ورزی، رعایت هنجارهای پژوهشی و مالکیت فکری و معنوی در راستای نظام پژوهشی مبتنی بر آموزه های اسلامی اقدامات: ۱ـ۹ـ تدوین سند جامع اخلاق و رعایت هنجارهای اسلامی در ساحت های گوناگون علم ۲ـ۹ـ تدوین اصول، قوانین و آیین نامه های مرتبط با اخلاق پژوهش در کلیه مراحل تحقیق، تولید علم، فناوری و تجاری سازی با تأکید بر ارتقای باورهای دینی ۳ـ۹ـ تدوین ضوابط، قوانین و آیین نامه های مرتبط با مالکیت فکری و معنوی در سطح ملی و بین المللی براساس آموزه های دینی و مصلحت نظام اسلامی ۴ـ۹ـ اصلاح ضوابط و فراهم آوردن سازوکار الزامات برخورد قانونی با هر نوع کپی برداری تولیدات علم و فناوری بویژه در حوزه پایان نامه ها و رساله ها ۵ ـ۹ـ نهادینه سازی رعایت مقررات، اصول و آموزه های اخلاقی حوزه پژوهش و مالکیت فکری ۶ ـ ۹ـ ارائه راهکارهای مؤثر و کارامد برای کاهش مداوم ناهنجاری های مرتبط با حوزه پژوهش براساس پایش و نظارت مداوم راهبرد ۱۰: ارتقای کرسی های نظریه پردازی و حمایت از تولیدات علمی خودکفا و تقویت مواجهه انتقادی با جریان ترجمه زدگی اقدامات: ۱ـ۱۰ـ تدوین و ترویج شاخص ها و کارکردهای کرسی های نظریه پردازی و طراحی الگو برای بکارگیری آن در تولید علم ۲ـ۱۰ـ نهادینه سازی کرسی های نظریه پردازی با رویکرد تولید محتوای کارامد و گفتمان سازی علم دینی و نقد جریان ترجمه زدگی ۳ـ۱۰ـ ارتقاء خودباوری اساتید و دانشجویان برای اجتناب از تقلید، ترجمه زدگی و تعصب در حوزة تولید علم و به کارگیری علم ۴ـ۱۰ـ ارائه راهکارهای مؤثر و فراهم کردن زیرساخت لازم برای نقد علم موجود در تولید علم جدید و به کارگیری آن در کلیه سطوح آموزش و پژوهش ۵ ـ۱۰ـ نهادینه کردن تغییر در شیوه های آموزشی برای ایجاد روحیه نقد علمی در فراگیران دانش ۶ـ۱۰ـ ساماندهی و تقویت نهضت ترجمه آثار پژوهشگران و دانشمندان ایرانی به زبان های دیگر ۷ـ۱۰ـ برنامه ریزی برای تشویق استادان و پژوهشگران و دانشمندان به تولید آثار و کتب مرجع در سطح ملی و بین المللی ۸ ـ۱۰ـ زمینه سازی مطلوب در فضای دانشگاه جهت ارائه نظریه های بومی در رشته های مختلف و متناسب با ارزش های اسلامی راهبرد ۱۱: ساماندهی نظام نوین نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر پژوهش در راستای اقتدار و مرجعیت علمی کشور اقدامات: ۱ـ۱۱ـ تدوین شاخص ها و معیارهای علم و فناوری مبتنی بر آموزه های اسلامی و شاخص های علم سنجی و اعتبارسنجی در راستای مرجعیت علمی کشور ۲ـ۱۱ـ تدوین شاخص ها، فرایندها و ساختارهای مناسب نظارت و ارزیابی راهبردها و اقدامات نظام پژوهش و فناوری مبتنی بر آموزه های اسلامی ۳ـ۱۱ـ ایجاد سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر و هدفمند نظام پژوهش و فناوری در سه سطح «شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی»، «وزارتخانه های ذی ربط» و «دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی» ۴ـ۱۱ـ طراحی و ایجاد سامانه ای برای نظارت، ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگران جهت استمرار پویایی آنها فصل هشتم نظام مدیریتی راهبرد ۱: طراحی و تدوین نظام جامع مدیریت اسلامی در دانشگاه ها اقدامات: ۱ـ۱ـ طراحی الگوی مفهومی و عملیاتی مدیریتِ «دانشگاه اسلامی» ۲ـ۱ـ طراحی ساختار نظام مند در عرصه های «فرهنگی ـ تربیتی»، «آموزشی»، «پژوهش و فناوری» و «مدیریتی» براساس مبانی دانشگاه اسلامی ۳ـ۱ـ به روزرسانی، اصلاح و ارتقای آیین نامه های مربوط به مدیریت دانشگاه و بازنگری مستمر آن راهبرد ۲: تعادل هدفمند در طراحی و برنامه ریزی و طرح جامع دانشگاه با تأکید بر بُعد فرهنگی ـ تربیتی اقدامات: ۱ـ۲ـ تدوین و طراحی برنامه برای دستیابی به تعادل در نظامات چهارگانه و تدوین شاخص های سنجش مدیریتی دانشگاه ۲ـ۲ـ فراهم کردن زیرساخت ها و اختیارات قانونی برای رؤسای دانشگاه ها در جهت تضمین موفقیت در نظامات چهارگانه دانشگاهی و دستیابی به توسعه پایدار ۳ـ۲ـ ملزم نمودن دانشگاه ها و نهادهای تصمیم گیر برای نظام آموزش عالی بر تهیه پیوست فرهنگی ـ تربیتی برای هر تصمیم کلانی یا اقدام مدیریتی ۴ـ۲ـ ارائه برنامه فرهنگی رؤسای دانشگاه ها در فرایند تأیید صلاحیت به شورای عالی انقلاب فرهنگی راهبرد ۳: ظرفیت سازی و مدیریت بهینه از مزیت های دانشگاه و دانشگاهیان در تأمین منافع ملی و مصالح عمومی و حل مسائل کلان کشور اقدامات: ۱ـ۳ـ طراحی نظام همکاری دانشگاه با بخش های مختلف برای حضور اثربخش دانشگاه در جامعه ۲ـ۳ـ بازنگری و اصلاح ساختارهای قانونی و مدیریتی دانشگاه ها در راستای امکان پذیر نمودن مشارکت حداکثری دانشگاهیان در تأمین مصالح و منافع ملی و حل مسائل کلان کشور ۳ـ۳ـ فراهم ساختن امکانات، زیرساخت ها و حمایت های لازم در جهت پاسخگویی دانشگاه ها به نیازهای روزافزون علمی و تحقیقاتی کشور ۴ـ۳ـ حمایت و تشویق مدیران فعال در بکارگیری ظرفیت دانشجویان، دانش آموختگان و اساتید در جهت حل مسائل کلان کشور راهبرد ۴: نقش آفرینی فعال دانشگاه ها در عرصه های علمی و فرهنگی در سطح بین الملل با اولویت تعامل با دانشگاه های جهان اسلام اقدامات: ۱ـ۴ـ تدوین نظام نامه فعالیت های فراملی دانشگاه های واجد صلاحیت و واگذاری اختیارات لازم به رئیس دانشگاه برای رقابت در سطح بین الملل و انجام مأموریت های فراملی ۲ـ۴ـ ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و شناخت مزیت های رقابتی آنها در عرصه های بین المللی ۳ـ۴ـ معرفی توانمندی های دانشگاه های کشور و ایجاد ظرفیت های لازم جهت نقش آفرینی در سطح بین المللی برای جذب نخبگان علمی، دانشجویان، اساتید و پژوهشگران از سراسر جهان ۴ـ۴ـ تقویت حضور دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مجامع، نهادها و انجمن های بین المللی با رعایت مصالح کشور ۵ـ۴ـ تعامل و همکاری با دانشگاه های معتبر جهان در راستای ارتقاء وضعیت علمی کشور با اولویت دانشگاه های جهان اسلام راهبرد ۵: طراحی، بهسازی و متناسب سازی فضاهای کالبدی دانشگاه بر اساس معماری اسلامی ـ ایرانی و رعایت شرایط محیطی اقدامات: ۱ـ ۵ ـ تدوین شاخصه ها و استانداردهای معماری دانشگاه اسلامی ۲ـ ۵ ـ بهسازی و متناسب سازی فضاهای دانشگاهی منطبق با استانداردهای علمی، اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی ۳ـ ۵ ـ تدوین و ابلاغ قوانین و مقررات مورد نیاز جهت رعایت استانداردهای معماری اسلامی ـ ایرانی راهبرد ۶: تدوین شاخص ها و ملاک های اسلامی شایسته سالاری در مدیران دانشگاهی اقدامات: ۱ـ۶ ـ تعیین ضوابط، شاخص ها و ویژگی های مدیران براساس تعهد، تخصص، مهارت و بینش سیاسی مبتنی بر مبانی اسلامی ۲ـ۶ ـ بازنگری و اصلاح مقررات با تأکید بر شایسته سالاری برای انتخاب، انتصاب و ارتقاء مدیران دانشگاهی ۳ـ۶ ـ تدوین شاخص ها و ضوابط انتخاب و برکناری رؤسای دانشگاه ها براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ۴ـ۶ ـ ایجاد سازوکار و ساختار لازم در جهت آموزش، تربیت و ارتقای مدیر در تراز «دانشگاه اسلامی» ۵ ـ۶ ـ ارتقای مستمر ظرفیت و توان معرفتی، مدیریتی و فرهنگی مدیران دانشگاهی ۶ ـ۶ ـ نهادینه سازی اصول و ارزش های اخلاق اسلامی در رفتار و عملکرد مدیران دانشگاهی ۷ـ۶ ـ سنجش میزان موفقیت مدیریت دانشگاه ها در حل مسائل ملی و منطقه ای و اعمال آن در ارتقاء ایشان راهبرد ۷: تدوین نظام جامع نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر نظام مدیریت اسلامی دانشگاه ها اقدامات: ۱ـ۷ـ طراحی سامانه جامع نظارت و ارزیابی نظام مدیریت اسلامی دانشگاه ها ۲ـ۷ـ طراحی و ایجاد نظام تشویق و ارتقای رؤسا و مدیران دانشگاهی و تشویق سالانه آنان برمبنای نتایج نظارت و ارزیابی ۳ـ۷ـ تدوین شاخص ها، فرایندها و ساختارهای مناسب نظارت و ارزیابی راهبردها و اقدامات نظام مدیریتی ۴ـ۷ـ ایجاد نهاد فرادانشگاهی جهت ارزیابی کیفی خروجی دانشگاه ها برمبنای فلسفه و مأموریت دانشگاه اسلامی و تأکید بر بُعد فرهنگی ـ تربیتی ۵ ـ۷ـ رتبه بندی دانشگاه ها و مدیران آنها براساس معیارها و ضوابط تدوین شده ۶ ـ۷ـ مستندسازی و انتشار فعالیت های دانشگاهیان در چارچوب سند دانشگاه اسلامی با رعایت مصالح ملی ۷ـ۷ـ ایجاد سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر و هدفمند نظام مدیریتی در سه سطح «شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی»، «وزارتخانه های ذیربط» و «دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی» فصل نهم چارچوب نهادی و نظام اجرایی «سند دانشگاه اسلامی» برای تحقق اهداف و برنامه های سند دانشگاه اسلامی در افق چشم انداز ۱۴۰۴، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر فرایند اسلامی شدن دانشگاه ها در چهار سطح به شرح زیر صورت می پذیرد: الف) سیاستگذاری، نظارت و ارزیابی در سطح کلان سیاستگذاری و تصمیم گیری کلان و نیز ارزیابی و نظارت راهبردی کلان فرایند اسلامی شدن دانشگاه ها بر پایه این سند بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در صورت نیاز برای اصلاح و تصویب قوانین با مجلس شورای اسلامی تعامل خواهد داشت. ب) برنامه ریزی و نظام اجرایی فرابخشی شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی با استفاده از همه ظرفیت آموزش عالی و سایر نهادها و امکانات کشور مسئولیت بررسی، تصویب و ابلاغ سیاست های اجرایی، طراحی سازوکار تحقق اهداف، اصلاح ساختارها و فرایندهای مربوط، به روزآوری و ترمیم، هماهنگی و انسجام در سیاست ها، برنامه ها و نظارت برحسن اجرای برنامه های تحول راهبردی فرایند اسلامی شدن را برعهده دارد و گزارش پیشرفت اجرای سند و چگونگی عملکرد دستگاه های مربوطه را به صورت سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می دهد. ج) برنامه ریزی، اجرا و فرهنگ سازی ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و جهاد دانشگاهی مسئولیت نهادینه سازی و اجرای سند دانشگاه اسلامی و طراحی و تدوین برنامه های اجرایی سند در دستگاه خود را برعهده دارند و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این سند، برنامه های خود را به تصویب شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی خواهند رساند . د) اجرا و پیگیری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسسات آموزشی موظف اند در چارچوب سیاست های اجرایی شورای اسلامی شدن و مراکز آموزشی، طرح ها، برنامه ها و بازخوردهای خود را برای اجرای این سند تدوین و برای بررسی و تصویب به ستاد مربوطه خود تسلیم نمایند. شورای عالی انقلاب فرهنگی و به تبع آن وزارتخانه های ذیربط و شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی بایستی حمایت دستگاه های رسانه ای و اجرایی و استمداد از آن ها برای فرهنگ سازی و پیگیری مصوبات، اقدامات لازم را به عمل آورند. این مصوبه مشتمل بر یک مقدمه و نه فصل در جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی نژاد
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد