تاریخ تصویب : 1392/08/29 شماره ابلاغیه : ۱۴۳۰۱۵/ت۴۹۹۰۱هـ تاریخ ابلاغیه : 1392/09/02

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای ابراهیم رضایی بابادی به عنوان استاندار کرمانشاه

شماره۱۴۳۰۱۵/ت۴۹۹۰۱هـ ۲/۹/۱۳۹۲ تصویب نامه در خصوص تعیین آقای ابراهیم رضایی بابادی به عنوان استاندار کرمانشاه وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب نمود: آقای ابراهیم رضایی بابادی به عنوان استاندار کرمانشاه تعیین می شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد