تاریخ تصویب : 1393/04/15 شماره ابلاغیه : ۴۳۴۰۳/ت۴۵۶۲۸هـ تاریخ ابلاغیه : 1393/04/22

اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

شماره۴۳۴۰۳/ت۴۵۶۲۸هـ ۲۲/۴/۱۳۹۳ اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۱/۳۴/۱۱۷/۲۴۲۰۵ مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱ فرماندهی معظم کل قوا تصویب کرد: اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۳۷۵/ت۳۹۹۸۵هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می شود: ۱ـ در مـاده (۱)، پس از عبارت «از ادغام» عبـارت «و تجدیدنظر در ساختار» اضافه می شود. ۲ـ در ماده (۷)، واژه «، اجرا» حذف و در بند (الف) ماده مذکور عبارت «با توجه به بند یکم اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» حذف و در بند (هـ) و تبصره ذیل بند (ط) واژه «سازمان» به واژه «سازمان ها» اصلاح می شود. ۳ـ در ماده (۸)، پس از عبارت «سازمان موظف است حساب» عبارت «صاحبان سهام شرکت شامل سازمان تأمین خدمات درمانی و» اضافه می شود. ۴ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۲) اضافه می شود: تبصره ـ رعایت مصوبات فرماندهی معظم کل قوا در خصوص ترکیب شورای عالی و هیأت مدیره الزامی است. ۵ ـ در بند (ز) ماده (۱۵)، عبارت «و تصویب اساسنامه آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط» به عبارت «با رعایت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا» اصلاح می شود. ۶ ـ در ماده (۱۶)، عبارت «که باید به صورت موظف و تمام وقت در سازمان اشتغال داشته باشند» و تبصره (۲) ماده یاد شده حذف و شماره تبصره (۳) به تبصره (۲) اصلاح می شود. ۷ـ بندهای (۶)، (۸) و (۹) ماده (۱۸) حذف و شماره سایر بندها به ترتیب اصلاح می شود. ۸ ـ ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۱۹ـ اعضا و رؤسای مجامع عمومی شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه با رعایت اساسنامه آنها توسط شورای عالی انتخاب می شوند. ۹ـ در بند (و) ماده (۲۱)، پس از عبارت «برنامه های مصوب» عبارت «و اساسنامه های آنها» اضافه می شود. ۱۰ـ در ماده (۲۴)، عبارت «سازمان اضافه و در اختیار سازمان قرار می گیرد.» به عبارت «سازمان ها اضافه و در اختیار آنها قرار می گیرد.» اصلاح می شود. ۱۱ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۸) اضافه می شود: ماده ۲۸ـ این اساسنامه پس از تأیید فرماندهی معظم کل قوا لازم الاجرا می باشد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد