تاریخ تصویب : 1393/04/23 شماره ابلاغیه : ۳۰۰/۲۱۲۹۹ تاریخ ابلاغیه : 1393/04/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محمدان

شماره۳۰۰/۲۱۲۹۹ ۲۴/۴/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محمدان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ طرح جامع شهر محمدان را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرارداد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: با توجه به تداخل حریم و محدوده پیشنهادی طرح جامع شهر محمدان با تقسیمات سیاسی و مغایرت این امر با قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها»، همچنین نظر به تداخل حریم شهر نامبرده با شهر ایرانشهر، طرح فوق به استان عودت داده می شود تا حداکثر پس از سه ماه، ایرادات مذکور برطرف شده و طرح مجدداً جهت بررسی به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع گردد. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد