تاریخ تصویب : 1393/04/23 شماره ابلاغیه : ۳۰۰/۲۱۳۰۱ تاریخ ابلاغیه : 1393/04/24

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مسابقات معماری

شماره۳۰۰/۲۱۳۰۱ ۲۴/۴/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مسابقات معماری استاندار محترم (کلیه استان ها) رؤسای محترم دانشکده های شهرسازی و معماری (کل کشور) جامعه مهندسان مشاور ایران شهرداران محترم (شهرهای مرکز استان) در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ و در راستای بندهای ۲ و ۸ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی، گزارش ارزیابی مسابقات معماری را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: ۱ـ آیین نامه جامع مسابقات شهرسازی و معماری با رویکرد لزوم توجه ویژه به اسناد فرادست و طرح های توسعه و عمران مصوب، توسط کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش (کمیته فنی ۳) مورد بازنگری قرار گرفته و نتیجه برای تأیید حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از اعلام مصوبه به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد. ۲ـ با توجه به لزوم تهیه طرح بناهای شاخص از طریق برگزاری مسابقه، دستورالعمل تشخیص بناهای شاخص و همچنین گردش کار تصویب آنها، توسط کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش (کمیته فنی ۳) حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از اعلام مصوبه تهیه و برای تأیید به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد. ۳ـ ضمن تأکید بر لزوم اجرای مصوبه طرح جامع شهر تهران، درخصوص بررسی و تصویب طرح های موضعی و موضوعی، که مرجع تصویب آنها شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد، طرح برگزیده مسابقه فاز دو برج میلاد نیز، نیازمند بررسی از طریق سیر مراحل قانونی تصریح شده در پیوست شماره چهار سند مصوب طرح جامع شهر تهران و تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری، توسط کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش (کمیته فنی۳) بوده و تا قبل از تکمیل مراحل بررسی و تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری هرگونه عملیات اجرایی در این خصوص می بایست متوقف گردد. ۴ـ دبیرخانه ضمن مکاتبه با دانشگاه ها، شرکت های مهندسین مشاور و جامعه مشاوران استان ها (استانداری ها و شهرداری های) کشور نسبت به رعایت اسناد بالادست بعنوان بخشی از صورت مساله مسابقات معماری و شهرسازی و تعهد داوران بر آنها تأکید نماید. افزون بر این، در این باره اطلاع رسانی عمومی نیز صورت گیرد. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد