تاریخ تصویب : 1375/09/14

قانون الحاق یک تبصره به ماده (42) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

‌قانون الحاق یک
تبصره به ماده (42) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
‌ماده واحده - تبصره زیر به ماده (42) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ملحق
می‌گردد:
‌تبصره - کمیسیونی جهت رسیدگی به مسایل مربوط به زنان، جوانان و خانواده تحت عنوان
کمیسیون امور زنان ، جوانان و خانواده به کمیسیونهای فوق‌اضافه می‌گردد.
‌تعداد اعضای کمیسیون طبق ماده (43) آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین و حداقل نصف اعضای
این کمیسیون از نمایندگان زن داوطلب خواهد بود. (‌در‌صورت وجود)
‌عضویت در این کمیسیون مانع از عضویت در سایر کمیسیونهای مجلس نمی‌باشد.
‌تاریخ تصویب 1375.9.14
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1375.9.28

1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد