تاریخ تصویب : 1362/06/08

قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور

‌قانون راجع به تعیین وظایف و
تشکیلات شورای امنیت کشور
‌ماده 1 - به منظور بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ
تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله‌با مسائل مربوط به آن شورای
امنیت به مسئولیت وزیر کشور عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:
‌الف - جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به وقایع حساس
امنیتی - سیاسی - اجتماعی کشور جهت بهره‌برداری‌سریع به منظور ترسیم وضع موجود و
پیش‌بینی تحولات آتی.
ب - برقراری ارتباط با شورای تأمین استانها و دریافت گزارشات نوبه‌ای از وضع
امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان.
ج - مشخص نمودن سیاستهای عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبه.
‌د - تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت
داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
‌ه‍- پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجراء تصمیمات متخذه در شورا.
‌و - هم‌آهنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.
‌ماده 2 - امنیت کشور و حفاظت از شخصیتها و اماکن و تأسیسات بر عهده وزارت کشور
است و در مواقع لزوم ارتش و سپاه باید هم‌آهنگ با وزارت‌کشور در حفظ و برقراری
امنیت داخلی کشور عمل نمایند.
‌ماده 3 - اعضاء شورای امنیت کشور عبارتند از:
1 - وزیر کشور.
2 - یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا.
3 - رئیس ستاد مشترک ارتش.
4 - فرمانده کل سپاه پاسداران.
5 - مسؤول اطلاعات کل کشور.
6 - رئیس شهربانی کل کشور.
7 - سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی.
8 - فرمانده ژاندارمری کل کشور.
‌تبصره 1 - وزیر کشور می‌تواند یک نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای
اسلامی و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را‌برای شرکت در جلسه شورای امنیت
کشور دعوت نماید.
‌تبصره 2 - شورای امنیت صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و
تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است.
‌تبصره 3 - تشکیل شورای امنیت به دعوت وزیر کشور دو هفته یک‌بار الزامی است و
جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد وزیر یا یک سوم از اعضاء‌شوری تشکیل می‌شود.
‌تبصره 4 - هر یک از اعضاء شورای امنیت می‌توانند در صورت عدم امکان حضور،
نماینده‌ای تام‌الاختیار برای شرکت در جلسات شورا معرفی‌نمایند.
‌تبصره 5 - چنانچه موضوع مورد بررسی در جلسه شورا به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط
داشته باشد دعوت از بالاترین مقام اجرایی مربوط الزامی‌است.
‌تبصره 6 - شورای امنیت کشور می‌تواند به منظور بررسی مقدماتی مسائل تخصصی امنیتی
کمیته‌هایی تشکیل دهد.
‌تبصره 7 - دبیرخانه شورای امنیت کشور در وزارت کشور زیر نظر وزیر کشور تشکیل
می‌شود و روش کار آن در اولین جلسه شورای امنیت کشور‌تنظیم و تصویب خواهد شد و
اعضاء و کارکنان دبیرخانه باید به تأیید شورای امنیت و حکم وزیر کشور تعیین شوند.
‌ماده 4 - مسؤول امنیت در استان استاندار است. استاندار موظف است شورای تأمین
استان را هر 15 روز یک‌بار تشکیل دهد.
‌تبصره - جلسات فوق‌العاده شورا در مواقع ضروری به تشخیص استاندار و یا به پیشنهاد
دو نفر از اعضای شورا تشکیل می‌گردد.
‌ماده 5 - وظایف شورای تأمین استان عبارت است از:
‌الف - جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس
امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان.
ب - گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور.
ج - ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور.
‌د - تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت
استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها.
‌ه‍- برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستانها و بخشهای تابعه.
‌ماده 6 - شورای تأمین استان مرکب خواهد بود از:
1 - استاندار (‌رئیس شورا).
2 - فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه در مرکز منطقه و فرمانده سپاه
پاسداران ناحیه مستقر در مرکز استان.
3 - رئیس شهربانی استان.
4 - فرمانده ژاندارمری استان (‌بالاترین مقام ژاندارمری در استان).
5 - فرمانده نظامی در استان (‌در صورت وجود).
‌تبصره - در صورتی که چند نیروی نظامی در استان وجود داشته باشد همه فرماندهان
شرکت خواهند نمود.
6 - سرپرست کمیته انقلاب اسلامی استان (‌در صورت وجود).
7 - مسؤول کل اطلاعاتی در استان.
‌تبصره - استاندار می‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را برای شرکت در شورای
تأمین استان دعوت نماید.
‌ماده 7 - شورای تأمین شهرستان با وظایف مشابه شورای تأمین استان در سطح شهرستان
انجام وظیفه خواهد کرد و ترکیب آن به شکل زیر خواهد‌بود:
1 - فرماندار (‌رئیس شورا).
2 - فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در شهرستان.
3 - فرمانده ژاندارمری محل.
4 - رئیس شهربانی.
‌تبصره - فرماندار می‌تواند دادستان شهرستان را برای شرکت در شورای تأمین شهرستان
دعوت نماید.
5 - فرمانده نظامی محل (‌در صورت وجود).
6 - سرپرست کمیته انقلاب اسلامی (‌در صورت وجود).
7 - مسؤول اطلاعاتی شهرستان.
‌ماده 8 - در بخشهایی که حداقل صد هزار نفر جمعیت داشته باشد شورای تأمین با وظایف
مشابه شورای شهرستان تشکیل می‌گردد.
‌اعضاء شورا عبارتند از:
1 - بخشدار (‌رئیس شورا).
2 - فرمانده سپاه پاسداران.
3 - فرمانده ژاندارمری محل.
4 - رئیس شهربانی (‌در صورت وجود).
‌ماده 9 - شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی
تشکیل می‌گردد و حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزارت‌کشور (‌استاندار، فرماندار،
بخشدار) می‌باشد.
‌ماده 10 - حفاظت و حراست از شخصیتها و اماکن و تأسیسات در شورای امنیت و شوراهای
تأمین مطرح و بررسی، و به حسب مورد بر عهده‌نهادها و ارگانهای ذیربط گذارده
می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یازده تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه
یک هزار و سیصد شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌به تأیید شورای نگهبان رسیده
است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد