تاریخ تصویب : 1393/04/23 شماره ابلاغیه : ۳۰۰/۵۱۸۸۰ تاریخ ابلاغیه : 1393/10/01

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کانی دینار

شماره ۳۰۰/۵۱۸۸۰ ۱/۱۰/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کانی دینار استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کانی دینار را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرارداد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: ۱ـ عناوین کاربری های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد. ۲ـ مقرر شد کنارگذر شهری مجدداً طراحی و حتی المقدور بر مسیر برق فشار قوی منطبق شده و در حریم قرار گیرد. همچنین معبر شمالی حد فاصل خیابان ۲۰متری (بخش چسبیده به شهر) تا میدان شمال غربی شهر با تقلیل نقش به شبکه جمع و پخش کننده تبدیل شود. ۳ـ در نقشه پهنه بندی حریم، تمامی حریم به پهنه کشاورزی و مرتع تغییر یافته و صرفاً کاربری های موجود به صورت شماتیک نمایش داده شود و شهرک ها و نواحی صنعتی در صورت استعلام از شرکت شهرک های صنعتی استان و مصوب بودن با اصلاح خط حریم از حریم شهر خارج گردد. ۴ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آیین نامه طراحی راه های شهری ایران، مصوبه مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد. ۵ ـ نقشه پهنه بندی و ضوابط و مقررات تراکمی، حد نصاب، تراکم، سطح اشغال، پارکینگ بر پایه تعادل بخشی بین عرض معبر و تراکم بازنگری و اصلاح گردیده و در جلسه ابلاغ با حضور نماینده محترم وزارت کشور و مدیر شهرسازی و معماری استان بررسی و تصویب گردد. (ضوابط اصلاح گردد.) ۶ ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد. مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا می گردد. این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح سال ۱۴۰۰، معادل ۱۵۳۴۱ نفر در محدوده ای به وسعت ۸/۲۱۸ هکتار شامل کاربری های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۷۰ نفر در هکتار و حریمی به مساحت ۱/۱۱۰۴ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده بود. ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر کانی دینار بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد