تاریخ تصویب : 1372/02/26

قانون تنظیم خانواده و جمعیت

‌قانون تنظیم خانواده و جمعیت
‌ماده 1 - کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش‌بینی و
وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از‌تصویب این قانون
متولد می‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد
می‌شوند کماکان از امتیازات مقرر شده‌برخوردار می‌باشند.
‌تبصره 1 - نحوه استفاده از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون کار مصوب 1369.8.29
مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تأمین اجتماعی‌مصوب 1354 به شرح زیر خواهد بود:
‌الف - مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن (‌موضوع ماده 76 قانون کار مصوب
1369.8.29 مجمع تشخیص مصلح نظام) برای فرزندان چهارم و‌بعد که پس از یک سال از
تصویب این قانون متولد می‌شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد
شد.
ب - هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری (‌موضوع ماده 78 قانون کار
مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام (‌برای‌فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال
از تصویب این قانون متولد می‌شوند ، به عهده کارگر خواهد بود).
ج - حق بیمه فرزندان (‌موضوع ماده 58 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354) برای فرزندان
چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون‌متولد می‌شوند، به صورت جداگانه
تعیین و مطابق تعرفه تأمین اجتماعی از بیمه شده دریافت می‌گردد.
‌تبصره 2 - این قانون در مورد سازمانها و مؤسساتی شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام
است نیز جاری می‌باشد.
‌ماده 2 - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرای‌برنامه‌های ذیل می‌باشند.
‌الف - وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود که مطالب آموزشی مربوط به جمعیت و
تأمین سلامتی مادران و کودکان را در متون درسی‌خود به نحوی مؤثر بگنجاند.
ب - وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ایجاد
یک واحد درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده‌در کلیه رشته‌های آموزشی می‌باشند.
ج - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است زمینه‌های جلب مشارکت فعال و مؤثر
روزنامه‌نگاران، فیلم‌سازان و سایر هنرمندانی را که به‌نحوی با آن وزارتخانه
ارتباط دارند به منظور ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی از برنامه‌های جمعیت و تنظیم
خانواده فراهم نماید.
‌ماده 3 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ارتقاء سطح
آگاهیهای عمومی در تأمین سلامت کودکان و مادران و‌جمعیت برنامه‌های آموزشی رادیویی
و تلویزیونی به طور مستقیم و غیر مستقیم تهیه و پخش نماید.
‌ماده 4 - هزینه‌های ناشی از مواد 2 و 3 از محل کاهش هزینه‌های دولت که با اجراء
ماده 1 این قانون حاصل می‌شود تأمین خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت
ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1372.3.2 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد