تاریخ تصویب : 1372/06/09

قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند

‌قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و
کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به‌علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت
می‌شوند
‌ماده واحده - آن دسته از مهاجران و کسانی که در مناطق جنگی به علت برخورد با مواد
منفجره از قبیل نارنجک، مین، گلوله توپ و غیره معلول یا‌فوت شده یا می‌شوند، حسب
مورد در حکم جانباز یا شهید تلقی و طبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان از حقوق
و مزایای شهیدان و جانبازان جنگ‌تحمیلی برخوردار می‌شوند.
‌تبصره 1 - در صورتی که ثابت شود افراد موضوع این قانون به فساد اخلاقی یا ضد
انقلاب مشهور بوده یا بر اثر سهل‌انگاری خود یا بازماندگانش‌موجب انفجار باشند از
طریق کمیته امداد امام (‌ره) تحت پوشش قرار می‌گیرند.
‌تبصره 2 - چنانچه افراد موضوع این قانون به علت برخورد با مواد منفجره، دچار
ضایعات و خسارتهای مالی شوند، از سوی استانداریهای ذیربط‌خسارتها و ضایعات وارد
شده طبق ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی این قانون جبران می‌گردد، مشروط بر آن که
علت حادثه، سهل‌انگاری آنان نباشد.
‌دولت مکلف است همه‌ساله بودجه مورد نیاز تبصره 1 و 2 را تأمین و در اختیار وزارت
کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) قرار دهد.
‌تبصره 3 - استانداریها موظفند مراتب معلولیت یا فوت را جهت برقراری حقوق وظیفه یا
مستمری بازماندگان حسب مورد، به بنیاد مستضعفان و‌جانبازان یا بنیاد شهید اعلام
نمایند.
‌تبصره 4 - مرجع تشخیص فوت، معلولیت، خسارت، شهرت به فساد یا ضد انقلاب، عمد یا
سهل‌انگاری موضوع این قانون، کمیسیونی می‌باشد‌که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این
قانون و طبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان در استانداریهای مربوط تشکیل
می‌شود.
‌تبصره 5 - محدوده مناطق جنگی، توسط ستاد کل نیروهای مسلح و محدوده مناطق در حال
بازسازی توسط ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی‌مناطق جنگزده کشور تعیین و به وزارت
کشور اعلام می‌شود.
‌تبصره 6 - بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید موظفند حقوق وظیفه معلولان و
مستمری بازماندگان شهدای موضوع این قانون را که در‌وزارتخانه‌ها، نیروهای مسلح،
نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسه‌ها، شرکتها و کارخانه‌های دولتی، بانکها، شهرداریها
و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از‌بودجه دولت استفاده می‌نمایند، مشغول بوده یا
هستند، در صورتی که این گونه دستگاه‌های جهت معلولان و شهیدان مقررات خاصی نداشته
باشند،‌طبق ضوابط بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید برقرار و پرداخت نمایند.
‌تبصره 7 - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و
با هماهنگی ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق‌جنگزده، وزارت کشور، بنیاد شهید
انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام
خمینی (‌ره) ظرف دو ماه تهیه‌می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز سه شنبه نهم شهریور ماه
یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1372.6.21 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد