تاریخ تصویب : 1374/12/22

قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی

‌قانون
ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
‌ماده 1 - ورود هر نوع شیرخشک و غذاهای کمکی شیرخوار، باید با رعایت قانون مقررات
صادرات و واردات کشور صورت گیرد و شیر خشک‌فقط از طریق داروخانه‌ها توزیع شود.
‌تبصره 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقررات مربوط به ورود انواع مجاز و
مقدار مورد نیاز و جانشین شونده‌های شیر ماد(‌شیرخشک و غذاهای کمکی شیرخوار) را
تهیه و اعلام نماید. وزارت بازرگانی موظف به مراعات مقررات مزبور می‌باشد.
‌تبصره 2 - موارد ضرورت تجویز پزشکی و همچنین نحوه عرضه و فروش در بازار مصرف و
ارائه مستقیم و غیر مستقیم انواع شیر خشک و‌جانشین شونده‌ها در شبکه بهداشتی،
درمانی کشور طبق ضوابطی خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تعیین و اعلام‌خواهد شد.
‌ماده 2 - انتشار هر گونه جزوه، کتاب، نشریه و نظایر آن در مورد تغذیه شیرخواره با
انواع شیرخشک و جانشین شونده‌های شیر مادر در کلیه موارد‌منوط به رعایت ضوابط و
معیارهایی خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد.
‌ماده 3 - مرخصی زایمان تا سه (3) فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند
در بخش‌های دولتی و غیر دولتی چهار (4) ماه می‌باشد.
‌تبصره 1 - مادران شیرده بعد از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می‌توانند
حداکثر تا 20 ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی(‌بدون کسر از مرخصی استحقاقی
استفاده کنند.
‌تبصره 2 - امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید
تأمین شود.
‌ماده 4 - دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت از جمله سازمان‌هایی که شمول قانون
بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و دیگر دستگاه‌هایی که به لحاظ‌مقررات خاص استخدامی
مشمول قانون کار نیستند موظف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیر
مادر در جوار محل کار کارکنان‌زن می‌باشند.
‌ماده 5 - به منظور سیاست‌گذاری، نظارت و تعیین نحوه آن بر اجرای این قانون
کمیته‌ای با عنوان "‌کمیته سیاست‌گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با‌شیر مادر" در
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته که با حکم وزیر
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عضویت کمیته منصوب می‌شوند عبارت‌اند از :
‌الف - معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی.
ب - معاون امور دارو و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ج - رییس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
‌د - دو نفر از اعضاء کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر.
ه - یک نفر پزشک متخصص زنان و زایمان.
‌و - یک نفر پزشک متخصص اطفال.
‌ز - یک نفر متخصص علوم تغذیه.
ح - یک نفر روحانی آشنا به مبانی اسلام که حداقل 6 سال دوره خارج فقه و اصول را طی
کرده باشند.
ط - یک نفر به نمایندگی از شورای فرهنگی - اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی.
‌خدمات کمیته سیاست‌گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر افتخاری می‌باشد.
‌ماده 6 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند نسبت به تشکیل کمیته‌های
ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران‌شیردهی در استان‌ها اقدام
نماید. کمیته‌های موضوع این ماده موظف خواهند بود نتایج اقدامات خود را به کمیته
سیاست‌گذاری و نظارت بر ترویج‌تغذیه با شیر مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی گزارش نمایند.
‌ماده 7 - شرح وظایف و اختیارات کمیته‌های موضوع این قانون در حدود صلاحیت و شرایط
اجرای تصمیمات آن‌ها و نحوه انتخاب و ترکیب‌اعضاء کمیته‌های استانی به موجب
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد.‌در هر حال تصمیمات کمیته‌های موضوع مواد 5 و 6 در صورت
تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مقام مجاز از سوی وی قابل ابلاغ‌خواهد
بود.
‌ماده 8 - اعضاء کمیته‌های موضوع این قانون و مأمورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی مجازاند از مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و‌درمانی، داروخانه‌ها و سایر
مؤسساتی که در ارتباط با تولید و توزیع جانشین‌شونده‌های شیر مادر فعالیت می‌کنند
بازدید به عمل آورند. این گونه‌مؤسسات مکلف به همکاری می‌باشند.
‌ماده 9 - متخلفین از اجرای این قانون، با رعایت مراتب و دفعات جرم، به تعزیر از
قبیل نصب پارچه تخلف بر سردر داروخانه، تعطیل موقت آن،‌قطع موقت بعضی خدمات شهری
یا جزای نقدی از یک تا صد میلیون ریال و در صورت تکرار جرم به حداکثر تعزیر و جزای
نقدی در محاکم صالحه‌محکوم می‌گردند.
‌ماده 10 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 11 - کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ
1374.12.27 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد