تاریخ تصویب : 1358/07/26

لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی

‌لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات
تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
‌مصوب 1358.7.26
‌ماده 7 - دانشجویان و هنرجویانی که به خواهند از آموزش رایگان در دانشگاه‌ها و
مؤسسات آموزش عالی داخل کشور استفاده نمایند مکلفند برابر‌مدتی که از تحصیل رایگان
استفاده کرده‌اند در ایران خدمت نمایند. در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی
از خدمت مذکور باید هزینه تحصیلات‌رایگان را تمام یا به تناسب مدتی که خدمت
نکرده‌اند به دولت به پردازند.
‌دانشجویان و هنرجویانی که مایل به استفاده از تحصیلات رایگان نیستند مکلف به
پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی می‌باشند.
‌تبصره - آیین‌نامه مربوط به احتساب هزینه تحصیلات عالی و نحوه خروج از کشور افراد
مذکور و نیز نحوه اشتغال آنان از طرف وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی تهیه و پس از تصویب
هیأت وزیران اجرا خواهد شد.
‌ماده 8 - دانشجویان و هنرجویان دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی
وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه که برای خدمت در‌دانشگاه‌ها،
وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای مذکور آموزش می‌بینند، مکلفند طبق تعهدنامه رسمی
که در بدو ورود برابر مقررات مربوط از آنان اخذ‌می‌شود تعهدات خود را انجام دهند.
در آگهی پذیرش دانشجو و هنرجو برای این نوع مؤسسات، دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و
تعهدنامه مزبور باید شرایط‌تحصیل و کیفیت و ضمانت اجرای تعهدات قید می‌شود.
‌از تاریخ تصویب این قانون، مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال
و جوانان ایرانی مصوب خرداد ماه 1354 لغو می‌گردد.
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد