جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
94971 قانون مربوط به الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 29 راجع به لغو کار اجباری 1335/12/28
94972 قانون مربوط به قرارداد دفع ملخ دریایی بین دولت ایران و هند 1335/12/28
94973 قانون مربوط به قرارداد بین ایران و پاکستان راجع به دفع ملخ 1335/12/28
94974 قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت متحده آمریکا 1335/12/28
95121 قانون بودجه سال 1336 کل کشور 1335/12/28
95336 تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید سه دستگاه اتومبیل برای تشریفات دربار شاهنشاهی 1335/12/28