جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
132239 قانون اساسی ایران جمهوری اسلامی ایران ( کل قانون اساسی) 1358/01/10
133413 قانون مشروطیت 1358/01/10
133414 متمم قانون اساسی مشروطه 1358/01/10
133612 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - مقدمه 1358/01/10
133613 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل اول: اصول کلی - اصل 1 الی 14 1358/01/10
133614 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل دوم ‎: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور - اصل 15 الی 18 1358/01/10
133615 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل سوم: حقوق ملت اصل 19 الی 42 1358/01/10
133617 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل چهارم ‎: اقتصاد و امور مالی - اصل 43 الی 55 1358/01/10
133619 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن - اصل 56 الی 61 1358/01/10
133626 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل ششم : قوه مقننه - اصل 62 الی 99 1358/01/10