جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
91104 قانون انحلال سازمان پیشاهنگی کشور 1364/06/24
91106 قانون اصلاح قانون تعیین حقوق ماهانه پرسنلی که به ترفیع درجه نائل می شوند 1364/06/24
108979 اجازه استخدام رسمی و غیر رسمی 94 نفر برای تصدی مشاغل فنی به وزارت معادن و فلزات 1364/06/24
108980 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ ده میلیون ریال جهت تأسیس مدرسه در شهرستان سراوان به سازمان تبلیغات اسلامی کشور 1364/06/24
108981 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ 179 میلیون ریال برای اجرای طرح بهبود و افزایش چای کشور به سازمان چای کشور 1364/06/24
108998 آیین نامه نحوه مصرف اعتبار ردیف 111507 موضوع بند "ی" تبصره 15 قانون بودجه سال 64 1364/06/24
108999 شرکت وزیر کار و امور اجتماعی و هیأت همراه در دهمین اجلاس کنفرانس وزرای کار منطقه آسیا و اقیانوس آرام 1364/06/24
109000 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد میلیون ریال جهت مصرف هزینه های ضروری جاری به وزارت کشاورزی 1364/06/24
109001 کاهش اعتبار تصویب نامه 6370 مورخ 64.3.11 تخصیص یافته به وزارت کشور از 250 میلیون ریال به 200 میلیون ریال و اختصاص 50 میلیون ریال جهت هزینه های ضروری به وزارت مزبور 1364/06/24
109002 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ بیست میلیون ریال جهت احداث یک باب مدرسه واقع در منطقه 9 آموزشی و بازسازی دبستان مالک اشتر به وزارت آموزش و پرورش 1364/06/24