جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
101556 رأی وحدت رویه شماره 649ـ 1379.7.5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص رسیدگی به دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری ـ 1158 1379/08/09
120841 اجازه انتقال مالکیت اعیانی های احداثی در یک قطعه زمین واقع در بخش 4 رشت متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی به سازمان ملی زمین و مسکن 1379/08/09
131616 واریزجریمه های اخذشده ازقاچاقچیان اموال تاریخی وفرهنگی وحفاری های غیرمجازبه حساب خاص 1379/08/09