جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
93628 قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان 1380/07/04
93630 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی 1380/07/04
119785 تصویب نامه راجع به واردات پانصدهزار (500.000) تن جو 1380/07/04
121359 آیین نامه اجرایی ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1380/07/04
121360 آیین نامه اجرایی ماده (143) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1380/07/04
121398 اصلاح آیین نامه اجرایی بند ( الف) ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 1380/07/04
121399 اصلاح اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 1380/07/04
121400 اصلاح آیین نامه اجرایی بند ( د) تبصره (34) قانون بودجه سال 1380 کل کشور 1380/07/04
121402 اصلاح تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند ( الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1380/07/04
121645 اصلاح تصویب نامه راجع به مقررات مربوط به اخذ تضمین انجام تعهدات 1380/07/04