جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
93937 قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه ( میگا) 1382/03/25
93939 قانون الحاق یک ماده به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1382/03/25
102964 ابطال بخشنامه شماره 65643/210 مورخ 13/11/1380 سازمان بازنشستگی کشوری 1382/03/25
102972 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 12 و 17 دیوان عدالت اداری 1382/03/25
102975 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 14 دیوان عدالت اداری 1382/03/25
102979 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 17 دیوان عدالت اداری 1382/03/25
102989 ابطال بخشنامه شماره 5790 مورخ 20/4/1378 بانک مسکن (سرپرستی منطقه شرق تهران) 1382/03/25
102991 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 4، 6 دیوان عدالت اداری 1382/03/25
102994 ابطال مصوبه مورخ 16/7/1380 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 1382/03/25
102998 اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان عدالت اداری 1382/03/25