جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
101696 براساس گزارش مورخ 6/5/1383 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قانون تجارت، آراء مختلف.. 1385/04/14
126384 اجازه نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز خود به شرح فهرستهای پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است در اجرای جزء (4) بند “الف” تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، به وزارت جهاد کشاورزی 1385/04/14
126459 اضافه شدن وزیر کشور به ترکیب اعضای ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان، موضوع تصویب نامه شماره 45139/ت34007هـ مورخ 4/8/1384 1385/04/14
126470 مجوز به وزارت دادگستری نسبت به امضای موافقتنامه های همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری و استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان 1385/04/14
126512 تصویب نامه وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 1385/04/14
126513 وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در جلسه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصویب نمودند 1385/04/14
126514 اصلاح آیین نامه اجرایی چگونگی پرداخت جایزه صادراتی به محصولات و خدمات سینمایی و سمعی و بصری، موضوع تصویب نامه شماره 51903/ت31645ک مورخ 14/9/1383 1385/04/14
126515 نحوه پرداخت جایزه صادراتی به صادر کنندگان نرم افزار و محصولات فرهنگی و هنری 1385/04/14
126516 وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصویب نمودند: بانک توسعه صادرات ایران موظف است ... 1385/04/14
126517 وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصویب نمودند 1385/04/14