جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
128366 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت 1386/09/18 1386/10/01
131940 تصویبنامه در خصوص تفویض برخی اختیارات هیئت وزیران به وزرای عضو کمیسیون سیاسی – دفاعی 1386/09/18 1386/10/01
131941 تصویبنامه در خصوص لغو تصویب نامه های شماره 13676/ت28559هـ مورخ 19/3/1382، شماره 24209/ت29073‏هـ مورخ 5/5/1382 و سایر تصویب نامه ها و تصمیمات ناظر بر عضویت معاونین وزارتخانه ها در کمیسیونهای هیئت دولت 1386/09/18 1386/10/01
131952 تصویبنامه در خصوص تعیین برخی از اعضای کمیسیون های داخلی دولت 1386/09/18 1386/10/01
131953 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 1386/09/18 1386/09/27
131954 تصویبنامه در خصوص تفویض برخ از وظایف هیئت دولت به وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست 1386/09/18 1386/10/01
131957 تصویبنامه در خصوص تفویض برخی از وظایف هیئت وزیران به وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دولت 1386/09/18 1386/10/01
131958 تصویبنامه در خصوص تفویض برخی اختیارات هیئت وزیران به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد دولت 1386/09/18 1386/10/01
131961 تصویبنامه در خصوص تفویض برخی اختیارات هیئت وزیران به وزرای عضو کمیسیون فرهنگی دولت 1386/09/18 1386/10/01
131962 تصویبنامه در خصوص تفویض صویب آیین نامه های اجرایی قوانین و اصلاح آنها به وزرای عضو کمیسیونهای هیئت دولت (حسب مورد)و وزیر ذیربط 1386/09/18 1386/10/10