جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1046619 قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی 1396/10/26 1396/11/28
1048943 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1396/10/26 1396/12/05
1049056 رأی شماره ١٠٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۵۴ تعرفه سال ١٣٩۴ شھرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شھر سمنان 1396/10/26 1396/11/16
1049057 رأی شماره ھای ١٠٨٢ الی ١٠٨٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای سرخه، شھرضا، اصفھان و مشھد و بخشنامه شماره ١۵٠٠/١٨۶١٨ ـ ١٣٨٣/٨/٢٧ معاون شھرسازی و معماری شھرداری اھواز درخصوص عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ 1396/10/26 1396/11/16
1049058 رأی شماره ١٠٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ٢٠١٠٠٢ سال ١٣٩۵ و ٢١٠٢/٠١ سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر بھارستان درخصوص عوارض کسر و حذف پارکینگ 1396/10/26 1396/11/26
1049059 رأی شماره ١٠۵٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ماده٨ آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی دانشگاه پیام نور مورخ ١٣٩١/٩/٢ 1396/10/26 1396/11/16
1049060 رأی شماره ١٠۵٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عبارت «داوطبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاھھای اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی مندرج در دفترچه راھنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاھھای اجرایی کشور در شھریور ماه ١٣٩۵ 1396/10/26 1396/11/16
1049061 رأی شماره ھای ١٠۵٧ ـ ١٠۵۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده٩ دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رھگیری و کنترل اصالت فرآورده ھای سلامت مصوب ١٣٩۴/٧/١۵ رئیس سازمان غذا و دارو 1396/10/26 1396/11/16