جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1044945 اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 762_1396/8/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 1396/11/03 1396/11/03
1049052 رأی شماره ١١١٩ـ ١١١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندھای ٢۶ و ۴ ،٣ ،٢ جدول فھرست خدمات قضایی شورای حل اختلاف منضم به دستورالعمل شماره ٢١٠ـ ٩٠١۵/٣٢٩ ـ ١٣٩۵/۵/٣٠ معاون قضایی رئیس کل در امور شورای حل اختلاف خراسان جنوبی و دستورالعمل بدون تاریخ معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره شورای حل اختلاف خراسان رضوی 1396/11/03 1396/11/24
1050605 رأی شماره١١٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند١ نامه شماره٢٠٩/٢٠٧١/د ـ ١٣٩٣/۴/١٨ مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر: عدم ذخیره مرخصی اعضای ھیأت علمی که قبل از تبدیل وضع استخدامی، کسب کرده اند 1396/11/03 1396/11/23
1050606 رأی شماره١١٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قرارداد شماره١٧/١/۵٧٠٩۵/پ ـ ١٣٩۵/٣/١٧ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شھید صدوقی یزد با سازمان بسیج جامعه پزشکی درخصوص چگونگی نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر 1396/11/03 1396/11/23
1050607 رأی شماره ١١٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٩۵/۵۴١٩/م ـ ١٣٩۵/۶/٢٧ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر واگذاری نظارت سازمان بسیج جامعه پزشکی بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر.... 1396/11/03 1396/11/23
1050608 رأی شماره ھای ١١٢۶ ـ ١١٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور ھجدھم مصوبه مورخ ١٣٩٠/٣/١٨ ھیأت امناء دانشگاه یزد و بند ٢۴ صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/٩/٢ دانشگاه علوم پزشکی شھید صدوقی مبنی بر اعطاء تخفیف شھریه به فرزندان اعضاء ھیأت علمی و کارکنان دانشگاه ھا ٢ 1396/11/03 1396/11/21
1050609 رأی شماره ١١٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه مورخ ١٣٩۶/١٠/۴ شورای اقتصاد در تعیین ھزینه خدمات مستمر ماھیانه مشترکین گاز 1396/11/03 1396/11/24
1068111 رای شماره 1318 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ذز خصوص ابطال مصوبه شماره (۳) جلسه شماره ۱۸۴ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 1396/11/03 1397/04/06