جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1142368 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1398/02/22 1398/02/22
1142390 اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات مستقیم 1398/02/22 1398/02/24
1142391 اصلاح تصویب نامه شماره ۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ 1398/02/22 1398/02/24
1142392 اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ 1398/02/22 1398/02/24
1142393 آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ 1398/02/22 1398/02/24
1142394 آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ 1398/02/22 1398/02/24
1144774 آیین­نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/02/22 1398/02/24
1144775 آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/02/22 1398/02/28
1184326 تصویب آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 1398/02/22 1398/03/30
1445449 الحاق تبصره به بند (۵) تصویب­نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ و ماده (۲) آیین­نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/02/22 1398/02/24