جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1385189 مصوبه یکسان سازی عناوین و محتوای برنامه ها و فعالیت های قرآنی دستگاه ها در لوایح بودجه سنواتی با مفاد اسناد راهبردی منشور توسعه قرآنی 1398/08/28 1398/09/17
1385193 مصوبه طراحی چارچوب استاندارد برای تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ 1398/08/28 1398/09/17
1408843 رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶۴ 1398/08/28 1398/09/17
1408849 مصوبه ابقای عضویت نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1398/08/28 1398/10/11
1408852 مصوبه تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی 1398/08/28 1398/10/11
1418977 رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۶۸ 1398/08/28 1398/08/28
1418980 رأی هیـأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنـامه های ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۴۸ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۵۰ 1398/08/28 1398/09/10
1425565 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷۵ 1398/08/28 1398/09/19
1425571 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷۳ 1398/08/28 1398/09/17
1425577 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷۱ 1398/08/28 1398/09/17