جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1383921 دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۴۶۵۱۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قوه قضاییه» 1398/09/19 1398/09/20
1408846 رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۷ 1398/09/19 1398/10/04
1439788 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۵۴ 1398/09/19 1398/10/25
1439791 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۶ 1398/09/19
1439794 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۵ 1398/09/19 1398/09/19
1439797 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۴ 1398/09/19 1398/10/04
1439800 رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۱۵ 1398/09/19 1398/10/11
1439836 گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۵۰/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 1398/09/19 1398/11/05
1439839 گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۱۱/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 1398/09/19 1398/11/05
1452793 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۲۹ 1398/09/19 1398/10/25