جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1576122 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۰ 1399/03/20 1399/04/09
1576124 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ 1399/03/20 1399/04/09
1576140 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۷ 1399/03/20 1399/04/09
1576142 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۲۵ 1399/03/20 1399/04/09
1577620 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۴ 1399/03/20 1399/04/09
1577622 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۳ 1399/03/20 1399/04/09
1577624 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۲ 1399/03/20 1399/04/09
1587238 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۲ 1399/03/20 1399/04/11
1601314 مصوبه ماده واحده تأسیس گروه گسترش و برنامه ریزی مراکز و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی خاص 1399/03/20
1601316 مصوبه امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر 1399/03/20 1399/04/30