جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1616090 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۱۱ هکتار اراضی شهرک باغمیشه به محدوده شهر با کاربری فضای سبز 1399/06/01
1614306 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی 1399/05/27
1614308 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۱۱ هکتار اراضی شهرک باغمیشه به محدوده شهر با کاربری فضای سبز 1399/04/30
1614304 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۱۱ هکتار اراضی شهرک باغمیشه به محدوده شهر با کاربری فضای سبز 1399/04/30
1614314 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهرارومیه ـ انتزاع ناحیه منفصل شهری گلمان 1399/04/16
1614324 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تغییردر چهارچوب و شرح خدمات طرح های توسعه شهری درجهت تحقق پذیری طرح ها 1399/04/02
1614320 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تفویض اختیار اعمال تغییرات در چهارچوب، شرح وظایف و ترکیب اعضاء حقیقی کمیته های فنی 1399/04/02
1614318 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع باقرشهر 1399/04/02
1614316 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص کاهش حریم شیروان ـ خروج روستای خانلق 1399/04/01
1614322 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح گردشگری پیرامون سد حوضیان واقع در حریم شهر الیگودرز 1399/03/19