جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1452787 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر عباس آباد 1398/11/14 1398/11/16
1460475 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ناحیه منفصل شهری واصفجان در حریم شهر پردیس ـ۲ 1398/10/21 1398/11/14
1460473 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر صدرا 1398/10/21 1398/11/16
1452784 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جنت مکان 1398/10/21 1398/10/24
1452781 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت های اساسی طرح جامع شهر ملارد 1398/10/21 1398/11/16
1452709 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر ایلام 1398/09/18 1398/11/01
1403435 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان 1398/09/13 1398/09/13
1403474 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی 1398/09/09 1398/09/09
1403471 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در خصوص شهر اسدیه 1398/09/09 1398/09/09
1517561 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مجموعه طرح ها، مصوبات و اقدامات مطرح در باغستان سنتی قزوین ـ اثرطبیعی ثبت ملی 1398/09/04 1398/09/27