جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1648260 قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور 1399/12/27
1646748 قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن 1399/12/13
1646535 قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳ 1399/12/12
1645610 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4)الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتادو پنجم (85) و یکصدو سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » 1399/12/02
1643401 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1399/12/02
1643403 قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن 1399/11/27
1643402 قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) 1399/11/27
1641448 قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 1399/11/18
1638778 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدور ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتادوپنجم (85) و یکصدو سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » 1399/11/11
1636124 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1399/10/18