جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1320790 رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ 1398/05/15 1398/06/13
1320786 رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با موضوع: «ابطال مصوبه سوم جلسه شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۹ و مصوبه دوم جلسه شماره چهارم مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۲ شورای شهر نطنز » 1398/05/15 1398/06/13
1318014 رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با موضوع: «ابطال ماده ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اهر » 1398/05/15 1398/06/13
1303446 رأی هیأت عمـومـی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با موضوع: «ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) شورای اسلامی شهر شیراز» 1398/05/15 1398/06/13
1303078 رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ 1398/05/15 1398/06/13
1303050 رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۳۱۲ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» 1398/05/09 1398/05/27
1303058 رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۷۱۹۸۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۱ معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران وابسته به وزارت راه و شهرسازی» 1398/05/08 1398/05/27
1303054 رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ با موضوع: «ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور» 1398/05/08 1398/05/27
1294998 رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ 1398/05/08 1398/05/27
1294994 رأی هیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ 1398/05/08 1398/05/27