جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1199466 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۴ مورخ ۱۳۹/۳/۲۱ ۸ با موضوع: «ابطال دستورالعمل شماره ۳۷۰/۹۵/۳۷۹۵۰ـ۱۳۹۵/۹/۲۰ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 1398/04/09 1398/04/09
1224526 ابطال بندهای ۳ـ ۵ و ۳ آیین نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷ 1398/03/13 1398/03/13
1199378 رأی شماره ھای ۴١۵ الی ۴١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1398/03/13 1398/03/13
1172038 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۳۶۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ 1398/03/13 1398/03/13
1233714 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۳۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ 1398/03/07 1398/04/04
1233702 رأی هیـأت عمـومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۲۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۵/۹۷/۳۷۰۰/ش ـ ۱۳۹۷/۳/۸ شورای اسلامی شهر مشهد» 1398/02/31 1398/03/25
1213346 ابطال تعرفه کد شماره ۰۰۲۹ عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اسدآباد 1398/02/30 1398/02/30
1213342 بطال ردیف ۱۵ کد ۱۲۰۶ ـ ۰۱۰۲۰۰۶ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر 1398/02/30 1398/02/30
1224286 ابطال تذکر ۲ از بند ۴ و بند ۸ نامه شماره ۲۵۵۱۷/۲۱۱ ـ ۱۳۹۶/۶/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورز 1398/02/24 1398/03/25
1224522 ابطال ردیف ۶ تعرفه شماره ۲۸ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش 1398/02/17 1398/03/01