جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1653331 مصوبه آیین نامه تدوین و اجرای برش های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور 1400/01/14
1120653 رأی شماره ١٧٩۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴ از دفترچھ عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر اراک در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1397/11/16 1397/11/16
1095690 تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست محصولات و صنایع تبدیلی مربوط به وظایف وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت 1397/10/02 1397/10/02
1062392 رأی شماره ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی نسبت به رأی شماره ۵۳۰ ـ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت عمومی و ابطال بند ۳جزء (د) آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۷۷۲۳/۴۱۲۴ ـ ۲۱۱ ـ ۳۱/۶/۱۳۸۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی 1397/01/21 1397/02/22
1050618 رأی شماره ١١۵٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ٩۵١٠۵ ـ ١٣٩٣/١١/١٢ مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری آذربایجان شرقی 1396/11/10 1396/02/12
1050617 رأی شماره ١١۴٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ٧ و ٨ و ١٣ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شھرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شھر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حدنصاب تفکیک املاک 1396/11/10 1396/12/02
1050615 رأی شماره ١١۴۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ١٧ ،٢٧ ،٣٠ ،٣٣ ،٣۴ ،۴٨ ،۵٩ و ۶١ موضوع تعرفه اخذ عوارض شھرداری برازجان در سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر برازجان 1396/11/10 1396/12/02
1050614 رأی شماره ١١۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ٩١/٢١۶ـ ١٣٩١/٢/٢۶ ،٩٢/١٣۵٩ـ افزایش تجویز خصوص در ماھدشت شھر اسلامی شورای ٢۵/١٢/١٣٩٢ ـ١٧۴٠/٩٢ و ١۵/٩/١٣٩٣ ـ١٢٩۶/٩٣ ،٢١/١١/١٣٩٢ پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونھای شھرداری و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونھای مذکور 1396/11/10 1396/12/02
1050613 رأی شماره١١۴۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره١ بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راھنمای شماره١ آزمون تحصیلات تکمیلی سال ١٣٩۶ و بند ۴ قسمت (ی) دفترچه راھنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد در سال ١٣٩۶ 1396/11/10 1396/12/02
1050612 رأی شماره ١١۴٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندھای (ب) و (ج) تعرفه عوارض سالھای ١٣٨٧ ،١٣٨٩، ١٣٨٨ و ١٣٩٠ و بند ۴ و ۵ ماده ٣١ تعرفه عوارض سال ١٣٩١ شورای اسلامی شھر بندرگز مبنی بر وضع عوارض 1396/11/10 1396/12/02