«تعیین نرخ ورودیه و حق توقف پارکینگ های عمومی در شهر تهران»

شماره۱۶۰/۲۲۶۸۷                                    ۱۳۹۵/۹/۱۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی

ســـلام علیکـم

به پیوست تصویر هشت فقره مصوبات شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) که سیر قانونی شدن خود را طی نموده است، به شرح جدول ذیل جهت چاپ و انتشار در اولین شماره آن روزنامه ارسال می نماید.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ـ مهدی چمران

عنوان مصوبه:

«تعیین نرخ ورودیه و حق توقف پارکینگ های عمومی در شهر تهران»

(م شتمل بر ماده واحده و یک (۱) تبصره و جداول پیوست)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

مصوب جلسه ۲۵۱ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)

ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۸۸/۴۰۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۶

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی http://shora.tehran.ir قابل دسترسی است.

ماده واحده:

در اجرای بند بیست و ششم (۲۶) ماده هفتاد و یکم (۷۱) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و الحاقات و اصلاحات بعدی آن به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به اخذ«حق توقف وسائط نقلیه» از استفاده کنندگان پارکینگ های عمومی تحت پوشش شهرداری به شرح جداول پیوست این مصوبه (که ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد) اقدام نموده و وجوه دریافتی مطابق بندهای (الف) و (ب) را به حساب درآمدهای اختصاصی سازمان حمل و نقل و ترافیک و حق توقف پارکینگ های پایانه های مسافربری (مطابق جدول بند (ج)پیوست این مصوبه) را به حساب درآمدهای اختصاصی سازمان پایانه ها و پارک سوارها واریز نماید.

تبصره:

توقف شبانه روزی (۲۴ ساعته) در پارکینگ های مسقف و غیرمسقف موضوع جداول بندهای (الف)، (ب) پیوست این مصوبه مشمول دریافت ورودیه نمی باشد.

 الف) پارکینگ های داخل محدوده طرح ترافیک

۱ـ نرخ ورودیه و حق توقف پارکینگ های مسقف (طبقاتی) داخل محدوده طرح ترافیک (کلیه ارقام به ریال است)

۲ـ نرخ ورودیه و حق توقف پارکینگ های غیرمسقف داخل محدوده طرح ترافیک (کلیه ارقام به ریال است)

۳ـ نرخ ورودیه و حق توقف پارکینگ های مکانیزه داخل محدوده طرح ترافیک (کلیه ارقام به ریال است)

ب) پارکینگ های خارج از محدوده طرح ترافیک

۱ـ نرخ حق توقف پارکینگ های مسقف (طبقاتی) خارج از محدوده طرح ترافیک (کلیه ارقام به ریال است)

 ۲ـ نرخ حق توقف پارکینگ های غیرمسقف خارج از محدوده طرح ترافیک (کلیه ارقام به ریال است)

۳ـ نرخ حق توقف پارکینگ های مکانیزه خارج از محدوده طرح ترافیک (کلیه ارقام به ریال است)

ج) پارکینگ های غیرمسقف پایانه های مسافری

۱) نرخ حق توقف پارکینگ های غیرمسقف پایانه های مسافری جنوب، غرب و شرق (کلیه ارقام به ریال است)

۲) نرخ حق توقف پارکینگ های غیرمسقف پایانه و پارک سوار بیهقی (کلیه ارقام به ریال است)

۳) نرخ ورودیه وحق توقف خودروهای حامل مواد غذایی و بار در پایانه های مسافری (کلیه ارقام به ریال است)

۴) نرخ ورودیه و حق توقف خودروهای مسافربری در پایانه های مسافری (کلیه ارقام به ریال است)