«تسهیلات تشویقی پرداخت مطالبات شهرداری تهران»


عنوان مصوبه:

«تسهیلات تشویقی پرداخت مطالبات شهرداری تهران»

(مشتمل بر مقدمه، سه (۳) ماده و چهار(۴) تبصره )

مصوب جلسه ۲۸۱ شورای اسلامی شهـر تهـران (دوره چهارم)

ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۲۱۳/۱۱۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی http://shora.tehran.ir قابل دسترسی است.

مقدمه:

در راستای تشویق مؤدیان بدهکار به پرداخت مطالبات معوقه شهرداری تهران، از تاریخ لازم الاجراشدن این مصوبه تا پایان آذرماه ۱۳۹۵ سیاست های تشویقی ذیل به مورد اجرا گذاشته می شود:

ماده یکم (۱): 

به شهرداری تهران اجازه داده می شود خسارت تأخیر تأدیه اسناد دریافتی نکول شده را که تاریخ سررسید آنها تا پایان سال ۱۳۹۴ می باشد، در صورت پرداخت کل بدهی به صورت نقدی و یکجا (شامل اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه) به مأخذ جدول ذیل محاسبه و دریافت نماید.

جدول درصد تسهیلات تشویقی خسارت تأخیر تأدیه

تبصره یکم (۱):

مالکین یا مؤدیانی که مجموع بدهی نکول شده آنها بیش از مبلغ پانزده میلیارد ریال می باشد،تسهیلات تشویقی جریمه دیرکرد آن ها حداکثر بیست درصد (۲۰%) بوده و مشمول تسهیلات تشویقی مندرج در جدول ذیل ماده یکم (۱) این مصوبه نمی باشند.

تبصره دوم (۲):

مالکین یا مؤدیانی که مجموع مبلغ بدهی اسناد نکول شده آنها کمتر از مبلغ پانصد میلیون ریال و تاریخ سررسید اسناد نکول شده آنها تا انتهای سال ۱۳۹۴ می باشد، از هشتاد درصد تسهیلات تشویقی (شامل خسارت تأخیر تأدیه) برخوردار می شوند.

ماده دوم (۲):

 به شهرداری تهران اجازه داده می شود چنانچه بدهکاران عوارض نوسازی در شهر تهران بدهی معوقه سال های گذشته و سال ۱۳۹۵ خود را به طور یکجا پرداخت نمایند، نسبت به اعطای تسهیلات تشویقی برای مؤدیان مناطق یک (۱) تا هشت(۸) و منطقه بیست و دو (۲۲) به میزان پنجاه درصد (۵۰%) جرایم دیرکرد و برای مؤدیان مناطق نه(۹) الی بیست و یک(۲۱) به میزان هفتاد درصد(۷۰%) جرایم دیرکرد اقدام نماید.

تبصره یکم (۱):

 تسهیلات تشویقی مذکور شامل بدهی وزارتخانه ها، سازما نها، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نمی شود.

تبصره دوم (۲):

شهرداری تهران مجاز است تا سقف یک درصد(۱%) از جرائم وصولی حاصل از اجرای این مصوبه را به منظور تبلیغات بهینه و اطلاع رسانی به شهروندان و فرهنگ سازی جهت پرداخت عوارض اختصاص داده و اقدامات لازم را در این راستا معمول نماید.

ماده سوم (۳):

شهرداری تهران موظف است پس از اتمام مهلت اجرای این مصوبه گزارش عملکرد و حسن اجرای آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.