اساسنامه دانشکده غیر انتفاعی غیر دولتی علوم پزشکی فاطمیه زنان قم

‌اساسنامه دانشکده غیر انتفاعی غیر دولتی علوم پزشکی فاطمیه زنان قم
(‌مصوب جلسه 192 مورخ 70.7.30 شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورای عالی انقلاب
فرهنگی، حسب اختیارات تفویضی به ریاست شورای‌عالی)
‌شماره .1690‌دش - تاریخ 70.5.4
‌به استناد آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی مصوب چهل و
یکمین جلسه مورخ 64.7.23 شورای عالی انقلاب فرهنگی‌مرکز آموزش عالی علوم پزشکی
فاطمیه زنان قم که در این اساسنامه دانشکده نامیده می‌شود تأسیس می‌گردد.
‌ماده 1 - دانشکده یک مرکز آموزشی و پژوهشی ویژه زنان است که برای مدت نامحدود
تأسیس می‌شود و محل آن قم خواهد بود.
‌تبصره: هر گونه تغییر در محل و موقعیت دانشکده بر اساس پیشنهاد هیأت مؤسس پس از
تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام‌خواهد گردید.
‌ماده 2 - دانشکده دارای شخصیت حقوقی و از لحاظ آموزشی مشمول مقررات آموزش
دانشجویی و آموزش عالی کشور و ملزم به رعایت ضوابط‌مصوب وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و به لحاظ اداری و مالی تابع مقررات خاص است که به تصویب هیأت امناء
خواهد رسید.
‌ماده 3 - دانشکده مؤسسه‌ای غیر انتفاعی، غیر دولتی است که درآمدهای حاصل از آن
منحصراً صرف هزینه‌ها و توسعه فعالیتهای آن خواهد شد.
‌ماده 4 - منابع مالی دانشکده از محل شهریه پرداختی دانشجویان و موقوفات و مساعدت
مالی افراد خیر با صلاحدید هیأت مؤسس تأمین می‌گردد.
‌ماده 5 - ارکان دانشکده عبارت‌اند از:
1 - هیأت مؤسس
2 - هیأت امناء
3 - شورای دانشکده
4 - رییس دانشکده
‌ماده 6 - هیأت مؤسس متشکل از افراد ذیل است:
1 - آیت‌الله محمد یزدی
2 - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی شرعی
3 - آقای حسن صبوری
4 - آقای ابوالفضل عباسی
5 - آقای حاج محسن رفیق‌دوست
6 - آقای دکتر محمدکریم شهرزاد
‌ماده 7 - وظائف هیأت مؤسس به شرح زیر است:
1 - تدوین اساسنامه
2 - کسب امتیاز و اخذ مجوز آموزشی از وزارت بهداشتی درمان و آموزش پزشکی.
3 - فراهم ساختن مقدمات و امکانات لازم برای راه‌اندازی فعالیت آموزشی
4 - انتخاب تعدادی از اعضاء هیأت امناء که بایستی توسط هیأت مؤسس تعیین شوند و عزل
هر یک از آنها.
‌تبصره 1 - عزل هر یک از اعضاء هیأت امناء که تعیین آنها به عهده هیأت مؤسس است با
حداقل دو سوم مجموع آراء اعضاء هیأت مؤسس میسر‌می‌باشد.
5 - تعیین جانشین برای هر یک از اعضاء هیأت مؤسس بر مبنای پیشنهاد آن عضو و تصویب
اکثریت اعضاء هیأت مؤسس و تأیید شورای عالی انقلاب‌فرهنگی.
‌تبصره 2 - چنانچه تعداد اعضاء هیأت مؤسس به هر دلیل از قبیل (‌فوت، استعفاء و یا
سلب شرایط عضویت به تشخیص اکثریت اعضاء مؤسس) از حد‌نصاب مقرر در این اساسنامه
کمتر شود به پیشنهاد بقیه اعضاء هیأت مؤسس و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی افراد
واجد شرایط به تعداد مورد نیاز‌تعیین و انتخاب می‌شوند.
6 - نظارت بر فعالیتهای آموزشی و علمی و فرهنگی در جهت تحقق اهداف تأسیس دانشکده.
7 - بررسی و تأمین منابع مالی جهت توسعه مؤسسه بر اساس پیشنهادهای هیأت امناء
‌ماده 8 - ترکیب هیأت امناء دانشکده عبارت است از:
1 - 3 نفر از اعضاء هیأت مؤسس به انتخاب آن هیأت (‌که یک نفر از آنها روحانی
باشد).
2 - نماینده وزیر بهداشتی درمان و آموزش پزشکی.
3 - سه نفر از اعضاء هیأت علمی دانشکده (‌با رتبه استادیاری و بالاتر و حداقل 3
سال سابقه کار در هیأت علمی) به پیشنهاد هیأت مؤسس و تأیید و‌حکم وزیر بهداشتی
درمان و آموزش پزشکی.
4 - استاندار تهران.
‌که برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آن بلامانع است.
‌تبصره 1 - رییس هیأت امناء به انتخاب اعضاء تعیین می‌شود.
‌تبصره 2 - رییس دانشکده به عنوان دبیر هیأت امناء خواهد بود.
‌ماده 9 - هیأت امناء حداقل ماهی یک جلسه خواهد داشت و در صورت ضرورت به پیشنهاد
نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا 3 نفر‌از اعضاء و یا رییس دانشکده
با تأیید رییس هیأت امناء جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد داد.
‌ماده 10 - وظایف و اختیارات هیأت امناء به شرح زیر است:
1 - پیشنهاد تعیین رییس دانشکده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
‌تبصره 1 - اداره امور دانشکده تماماً با رییس دانشکده است که بنا بر پیشنهاد هیأت
امناء و تأیید و حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب‌می‌گردد و صدور حکم
انتصاب و عزل رییس دانشکده به عهده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
‌تبصره 2 - شرایط رییس دانشکده عبارت‌اند از:
‌الف) عامل بودن به واجبات و پرهیز جستن از محرمات.
ب) معتقد به ملزم بودن به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ج) برخوردار بودن از حسن شهرت و اخلاق اسلامی و آشنا بودن به امور دانشگاه.
‌د) عدم شرکت فعالانه در تحکیم رژیم سابق.
ه) عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های غیر قانونی.
2 - تصویب سازمان اداری و چارت تشکیلاتی دانشکده پیشنهادی رییس دانشکده.
3 - تصویب بودجه جاری عمرانی و تحقیقاتی دانشکده و پیشنهاد طرحهای توسعه که پس از
تأمین منابع مالی توسط هیأت مؤسس باید به تأیید‌شورای گسترش دانشگاه‌های علوم
پزشکی کشور برسد.
4 - تعیین خزانه‌دار مؤسسه و همچنین تعیین اشخاصی که حق گشایش حسابهای بانکی
دانشکده و حق برداشت آن را دارند و تعیین حسابرس رسمی‌برای دانشکده.
5 - تسویه حسابها و ترازنامه سالانه دانشکده با توجه به گزارش حسابرس و ارائه
گزارش به هیأت مؤسس.
6 - جلب مساعدتهای مالی و جذب امکانات مردمی.
7 - تصویب مقررات استخدامی.
8 - ارائه پیشنهادهای مربوط به تعیین میزان شهریه دانشجویان و آیین‌نامه چگونگی
دریافت آن و همچنین پیشنهاد تعداد دانشجو به وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی.
‌تبصره - ضوابط گزینش علمی و عمومی دانشجویان و اساتید تابع مقررات گزینش علمی و
عمومی دانشجویان و اساتید سایر دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور است.
9 - پیشنهاد تأسیس رشته‌های جدید آموزشی و یا انحلال دانشکده و ارائه آن به شورای
گسترش دانشگاه‌ها علوم پزشکی کشور.
10 - تنظیم و تصویب آیین‌نامه داخلی هیأت امناء.
11 - تصویب آیین‌نامه تشکیل گروه‌های آموزشی و شورای دانشکده.
‌ماده 11 - وظایف و اختیارات رییس دانشکده عبارت‌اند از:
(‌توضیح: وظایف و اختیارات ذکر شده در ذیل مطابق آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها و
مؤسسات آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی‌می‌باشد).
‌الف) نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس دانشگاه ابلاغ می‌شود و ایجاد
زمینه‌های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی.
ب) ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده یا
آموزشکده.
ج) نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده یا آموزشکده.
‌د) ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابع دانشکده یا آموزشکده.
ه) پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده یا آموزشکده.
‌و) نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی و... دانشکده یا آموزشکده.
‌ز) ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس دانشگاه.
ح) بررسی صلاحیت معاونان گروه‌ها و اظهار نظر درباره آنان.
‌ماده 12 - تشکیل شورای دانشکده و کمیسیونها و گروه‌های آموزشی و پژوهشی آن تابع
ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
‌ماده 13 - انحلال دانشکده:
‌انحلال دانشکده به تأیید دو سوم اعضای هیأت مؤسس و تصویب شورای گسترش وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان‌پذیر خواهد بود.‌پس از تصویب انحلال دانشکده
هیأت تصفیه‌ای مرکب از 3 نفر (‌دو نفر به انتخاب هیأت مؤسس و یک نفر نماینده وزارت
بهداشتی درمان و آموزش‌پزشکی) با رعایت مقررات قانونی امر تصفیه را بر عهده خواهد
داشت، پس از تصفیه، واگذاری اموال و دارایی‌های باقیمانده طبق تبصره زیر
خواهد‌بود.
‌تبصره - در صورت تصویب انحلال، هیأت مؤسس موظف است کلیه تعهدات مربوط به
دانشجویان خود را تا اتمام دوره تحصیلات آنان به نحو‌مطلوب به انجام رساند.
‌ماده 14 - هر گونه تغییر و یا اصلاح در مفاد این اساسنامه بایستی با پیشنهاد هیأت
مؤسس، تأیید شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و‌تصویب شورای عالی انقلاب
فرهنگی انجام گیرد.
‌ماده 15 - این اساسنامه مشتمل بر 15 ماده و 9 تبصره در جلسه 192 مورخ 70.7.30
شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد‌تصویب قرار گرفت.
‌از طرف رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی