مصوبه جلسه 368 مورخ 74.11.3 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مدارک تحصیلی صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم

‌مصوبه جلسه 368 مورخ 74.11.3 شورای عالی
انقلاب فرهنگی در مورد مدارک تحصیلی صادر شده مدیریت حوزه‌علمیه قم
- متن پیشنهادی تکمیلی آقای دکتر احمدی (‌نامه مورخ 74.10.27 به شماره 2998 دش)
مطرح و مدارک حوزوی بدین شرح تصویب شد:
1 - طلاب و فضلاء حوزه علمیه که بر اساس مدرک صادره شده مدیریت حوزه علمیه قم دوره
سطح یک را طبق برنامه پیوست گذارنده‌اند، از کلیه‌مزایای علمی و استخدامی
فارغ‌التحصیلان دوره کاردانی دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود.
2 - طلاب و فضلاء حوزه علمیه که بر اساس مدرک صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم دوره
سطح دور را طبق برنامه پیوست گذرانده‌اند، از کلیه‌مزایای علمی و استخدامی
فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود.
3 - طلاب و فضلاء حوزه علمیه که بر اساس مدرک صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم دوره
سطح سه را طبق برنامه پیوست گذارنده‌اند، از کلیه مزایای‌علمی و استخدامی
فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود.
4 - طلاب و فضلاء حوزه علمیه که بر اساس مدرک صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم دوره
سطح چهار را طبق برنامه پیوست در یکی از رشته‌های‌فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآن،
قضا، عقاید و کلام، ادیان و مذاهب و تربیت مبلغ گذارنده‌اند، از کلیه مزایای علمی
و استخدامی فارغ‌التحصیلان دوره‌دکتری دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود.
5 - فارغ‌التحصیلان دوره سطح دو می‌توانند در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه‌ها با گرایشهای پنج‌گانه رشته الهیات و معارف اسلامی و‌رشته زبان و ادبیات
عرب شرکت کنند و در صورت پذیرفته‌شدن ادامه تحصیل دهند.
6 - فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه فارغ‌التحصیل دوره سطح سوم می‌توانند در امتحان
ورودی مقطع دکتری همه پنج رشته دانشکده الهیات و معارف‌اسلامی و نیز رشته زبان و
ادبیات عرب شرکت کنند و در صورت پذیرفته‌شدن بر حسب تشخیص گروه آموزشی، دروس
پیش‌نیاز را تا سقف تعداد‌واحدهای مجاز در دو نیم سال تحصیلی بگذارنند.
‌رشته‌های پنجگانه دانشکده الهیات عبارتند از:
1 - علوم قرآن و حدیث
2 - تاریخ تمدن و ملل اسلامی
3 - ادیان و عرفان
4 - فقه و مبانی حقوق اسلامی
5 - فلسفه و حکمت اسلامی