اصلاح صدر و بند (ب) ماده (۷ )آیین نامه اجرایی ماده (۱۱)قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

۱۶/۹/۱۳۹۵                           هـ۵۳۲۷۳ت/۱۱۳۷۴۴شماره


قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزیاصلاح صدر و بند (ب) ماده (۷)آیین نامه اجرایی ماده (۱۱)

وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۹/۱۴ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۸۲۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۰ وزارت جهاد کشـاورزی و به استناد مـاده (۱۱)
قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب۱۳۷۹ـ تصویب کرد:
صدر و بند (ب) ماده (۷ )آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۹۵۱/
ت۲۸۸۴۰ک مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره ماده مذکور حذف میشود:
ماده۷ـ ایجاد هماهنگی و ترتیبات لازم در چارچوب این تصویب نامه بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو برای افزایش بهره وری آب
در بخش کشاورزی و ساماندهی بهرهبرداران برحسب ضرورت به عهده کارگروه های زیر میباشد:
ب ـ کارگروه استانی آب کشاورزی به منظور هماهنگی اجرا با ترکیب زیر:
۱ـ استاندار یا معاون عمرانی استانداری (رئیس کارگروه)
۲ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان (دبیر کارگروه)
۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه استان
۴ـ نماینده وزارت نیرو در حوضه آبریز اصلی
۵ ـ مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان
۶ ـ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان
۷ـ نماینده منتخب تشکل های آببران با معرفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری