رأی شماره های ۵۳۹ الی ۵۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای گرگان٬ محمدشهر٬ شهرقدس٬ شهریار٬ صفادشت و تهران درخصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک

شماره هـ/۱۲۰۳/۹۴ ـ هـ/۸۲۷/۹۴                           ۱۳۹۵/۹/۱۴

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۳۹ الی ۵۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ با موضوع:

«ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای گرگان، محمدشهر، شهر قدس، شهریار، صفادشت و تهران در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۸/۱۸       شماره دادنامه: ۵۳۹ الی ۵۴۵

کلاسه پرونده: ۳۷۹/۹۵، ۲۷۷/۹۵، ۲۸۶/۹۵، ۲۲۴/۹۵، ۴۵/۹۵، ۱۲۰۳/۹۴، ۸۲۷/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: ۱ـ مهدی به آبادی ۲ـ مظفر علیخانی زنجانی ۳ ـ امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف) ماده ۲۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شورای اسلامی شهر گرگان در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۳:

ب) بند ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵:

ج) بندهای ۱۲/۱ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهرقدس در سال ۱۳۹۴:

د) بندهای ۲ـ ۱۰ و ۲ـ ۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴:

هـ) بندهای ۶ و ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴:

و) ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر صفادشت در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۳:

ز) مصوبه شماره ۱۹۶۵ ـ ۱۳۹۳/۷/۷ شورای اسلامی شهر تهران:

گردش کار: ۱ـ به موجب ماده ۲۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شورای اسلامی شهر گرگان در سال ۱۳۹۳ و ماده ۲۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شورای اسلامی شهر گرگان در سال ۱۳۹۴ و بند ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ و بندهای ۱۲ و ۱۲/۱ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴ و بندهای ۲ـ ۹ و ۲ـ ۱۰ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ و بندهای ۵ و ۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴ و ماده ۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و مصوبه شماره ۱۹۶۵ ـ ۱۳۹۳/۸/۷ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عوارض نقل و انتقال املاک مقرر شده است که:

الف ـ ماده ۲۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شورای اسلامی شهر گرگان در سال ۱۳۹۳:

«ماده ۲۵: عوارض نقل و انتقال املاک

عوارض بر انجام معاملات غیرمنقول اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم مصوب شهر اعم از قطعی ـ سرقفلی و رهنی به شرح ذیل وصول می گردد:

P ۱۰%× مساحت پارکینگ و انباری+ مساحت اعیانی + سهم العرصه

تبصره۱: املاکی که در طرح تعریضی گذر مورد مسیر یا طرح شهرداری واقع می گردند و مالک نسبت به انتقال زمین یا ملک به نام شهرداری اقدام می نمایند، مشمول پرداخت عوارض نقل و انتقال نمی گردند.

تبصره۲: درصورتی که ملک ویلایی باشد میزان سهم العرصه مساحت کل عرصه می باشد.

تبصره۳: در محاسبه P ۱۰% مبلغ محاسبه شده از مترمربعی ۵۰۰۰ ریال نباید کمتر گردد.»

ب ـ ماده ۲۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شورای اسلامی شهر گرگان در سال ۱۳۹۴:

«ماده ۲۵: عوارض پاسخ استعلام به دفاتر اسناد رسمی

عوارض بر انجام معاملات غیرمنقول اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم مصوب شهر اعم از قطعی ـ سرقفلی و رهنی به شرح ذیل وصول می گردد:

P ۱۱%× مساحت پارکینگ و انباری+ مساحت اعیانی+ سهم العرصه

تبصره۱: املاکی که در طرح تعریضی گذر مورد مسیر یا طرح شهرداری واقع می گردند و مالک نسبت به انتقال زمین یا ملک به نام شهرداری اقدام می نمایند مشمول پرداخت عوارض نقل و انتقال نمی گردند.

تبصره۲: درصورتی که ملک ویلایی باشد میزان سهم العرصه مساحت کل عرصه می باشد.

تبصره۳: در محاسبه P ۱۱% مبلغ محاسبه شده از مترمربعی ۵۰۰۰ ریال نباید کمتر گردد.»

ج ـ بند ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵:

 "۱۴ ـ عوارض نقل و انتقال:

 در هنگام نقل و انتقال املاک محاسبه عوارض بر انتقال از فرمول زیر استفاده می گردد:

S× P× K

  در فرمول ۱ P قیمت منطقه بندی زمین و ۲P  ارزش معاملاتی اعیان، ۱S  مساحت ملک و عرصه و ۲S  مساحت اعیانی و K ضریب املاک در کاربریهای مختلف که عبارتند از:

نقل و انتقال واحدهای تجاری:

۱× ارزش معاملاتی × اعیان

۲۰% × قیمت منطقه بندی × عرصه

توضیح: برای نقل و انتقال واحدهای تجاری بند ۱ از ابتدای ورودی شهرداری تا سه راهی جعفرآباد هر دو طرف شامل بند یک ارزش معاملاتی ضریب ۱ لحاظ شود.

 برای بقیه خیابانهای ۲۰ متری به بالا ۵۰% ارزش معاملاتی و خیابانها و کوچه ها زیر ۲۰ متری ۳۰% ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ گردد.

 با سهم ورود به شهر از بابت تفکیک و تغییر یا تعیین کاربری سهمی دریافت نخواهد شد.

 ۲ـ نقل و انتقال واحدهای مسکونی تک واحدی:

۲۰% × قیمت منطقه بندی × عرصه

۱۰% × ارزش معاملاتی× اعیان

 ۳ـ نقل و انتقال واحدهای آپارتمانی مسکونی:

۱۰%× قیمت منطقه بندی× عرصه

۵%× ارزش معاملاتی× اعیان

 ۴ـ نقل و انتقال واحدهای آپارتمانی اداری:

۱۰%× قیمت منطقه بندی× عرصه

۶%× ارزش معاملاتی× اعیان

 ۵ ـ نقل و انتقال واحدهای صنعتی:

۲۰% × قیمت منطقه بندی× عرصه

۱۵% × ارزش معاملاتی× اعیان

 ۶ ـ نقل و انتقال اراضی

۱ ـ ۶ ـ نقل و انتقال زمینهای بایر و مزروعی

تا ۱۰۰۰ متر: ۱۵% × قیمت منطقه ای× عرصه

تا ۵۰۰۰ متر: ۱۰%× قیمت منطقه ای× عرصه

بیش از ۵۰۰۰ متر: ۶% × قیمت منطقه ای× عرصه

۲ ـ ۶ ـ نقل و انتقال باغات:

تا ۱۰۰۰ متر: ۱۵%× قیمت منطقه ای× عرصه

تا ۵۰۰۰ متر: ۱۰%× قیمت منطقه ای× عرصه

بیش از ۵۰۰۰ متر: ۶% × قیمت منطقه ای× عرصه

۳ ـ ۶ ـ نقل و انتقال اراضی با کاربری:

۱ ـ مسکونی: ۲۰% × قیمت منطقه ای× عرصه

۲ ـ تجاری: ۲۰%× قیمت منطقه ای× عرصه

۳ ـ اداری: ۱۰%× قیمت منطقه ای× عرصه

۴ـ۶ ـ در مابقی کاربری ها ۶% قیمت منطقه بندی و ارزش معاملاتی محاسبه می گردد.

تبصره۱: در خصوص محاسبه عوارض نقل و انتقال املاک دارای عرصه و اعیان برای عرصه نوع کاربری برابر طرح هادی و تفصیلی جامع و برای اعیانی نوع استفاده از ساختمان ملاک محاسبه خواهد بود.

تبصره۲: نقـل و انتقال حـق الارث وراث، شرط عمره به نام شهر و شهروندان در صورتی که حالت عمومی پیدا کند از جمله انتقال به نام مراکز مذهبی، علمی، فرهنگی و خیریه عوارض ندارد.

تبصره۳: رهن املاک و مستحدثات عوارض ندارند.

تبصره۴: گواهی معامله املاک و مستحدثات صادره توسط شهرداری تا پایان سال صدور در صورت نیاز به تمدید مهلت و عدم ایجاد تغییرات توسط مالک یا ذی نفع در ملک بدون دریافت عوارض مهلت آن تمدید خواهد شد.

تبصره۵: در صورتی که گواهی معامله املاک و مستحدثات صادره در سال صدور در دفاتر اسناد رسمی معامله انجام نشود در صورت استعلام دفاتر رسمی در سال بعد شهرداری با مبنای زمان مراجعه مابه التفاوت عوارض معامله را اخذ و گواهی معامله را تمدید خواهد کرد.»

د ـ بندهای۱۲و ۱۲/۱ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴:

«۱۲ ـ عوارض نقل و انتقال:

در هنگام نقل و انتقال املاک محاسبه عوارض بر نقل و انتقال از فرمول زیر استفاده می گردد:

% S× P× K

% K × ۲P × ۲S

 در فرمول ۱P قیمت منطقه بندی زمین و ۲P  ارزش معاملاتی اعیان موضوع قانون ۶۴ مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۹۳، ۱S  مساحت عرصه و ۲S  مساحت اعیانی و K ضریب املاک در کاربریهای مختلف که عبارتند از: برای کاربری مسکونی ضریب ۵ و تجاری ضریب ۱۰ و اداری ضریب ۸ و صنعتی ضریب ۵ و سایر کاربریهای موجود شهر نیز ضریب ۲ لحاظ می شود.

تبصره: در خصوص محاسبه عوارض نقل و انتقال دارای عرصه و اعیانی برای عرصه نوع کاربری برابر طرح هادی و جامع و برای اعیانی نوع استفاده از ساختمان ملاک محاسبه خواهد بود.

۱۲/۱ ـ عوارض بر نقل و انتقال ارزش سرقفلی:

در هنگام نـقل و انتقال حق سرقـفلی املاک تجاری به مأخذ ده درصد (۱۰%) بر اساس قیمت اعیانی ارزش معاملاتی دفترچه دارایی محاسبه و وصول می شود. بدیهی است هر زمان شهرداری از انتقال و واگذاری ارزش سرقفلی آگاه شود عوارض فوق وصول می گردد.»

هـ ـ بندهای ۲ـ ۹ و ۲ـ ۱۰ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵:

«۲ـ ۹) عوارض نقل و انتقال

در هنگام نقل و انتقال املاک اعم از عرصه و اعیان شهرداریها برای محاسبه عوارض بر نقل و انتقال از فرمول زیر استفاده می نمایند:

۱% ×P × S × K

در فرمول مذکور P قیمت منطقه بندی زمین می باشد و S مساحت ملک

در فرمول K ضریب املاک در کاربریهای مختلف، برای کاربری مسکونی ضریب ۴/۵ و تجاری ضریب ۵۵ و اداری ضریب ۲۳ کارگاهی ضریب ۱۸ و صنعتی ضریب ۸ و سایر کاربریهای موجود شهر نیز ضریب ۴ لحاظ می شود.

۲ـ ۱۰) عوارض بر نقل و انتقال ارزش سرقفلی:

در هنگام نقل و انتقال سرقفلی املاک تجاری و اداری و ... به مأخذ ده درصد (۱۰%) بر مبنای قیمت منطقه ای محل وقوع ملک اعم از عرصه و اعیانی با استفاده از ضرایب موجود محاسبه و وصول می شود . بدیهی است هر زمان شهرداری از انتقال سرقفلی آگاه شود عوارض فوق وصول می گردد."

و ـ بندهای ۵ و ۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴:

«۵ ـ عوارض انجام معامله:

در هنگام انجام معامله املاک محاسبه عوارض بر انجام معامله از فرمول زیر استفاده می گردد:

۶% × K × (۲P × ۲S +۱P × ۱S )

 در فرمول مذکور ۱P ارزش معاملاتی عرصه، ۲P ارزش معاملاتی اعیان، ۱S مساحت عرصه، ۲S مساحت اعیانی و K ضریب کاربری املاک است.

K  برای کاربری مسکونی ۲، تجاری ۶، اداری ۵، صنعتی ۳ و سایر کاربریها ۱ لحاظ می گردد.

تبصره۱: در خصوص محاسبه عوارض نقل و انتقال املاک دارای عرصه و اعیانی برای عرصه نوع کاربری برابر طرح تفصیلی و برای اعیانی کاربری مورد استفاده از ساختمان ملاک محاسبه خواهد بود.

تبصره۲: در خصوص محاسبه عوارض نقل و انتقال رهنی، صلح قطعی و مشروط و... ملاک محاسبه ۵۰% از فرمول فوق می باشد.

۶ ـ عوارض بر نقل و انتقال ارزش سرقفلی:

در هنگام نقل و انتقال حق سرقفلی املاک تجاری به مأخذ ده درصد (۱۰%) بر اساس قیمت اعیانی ارزش معاملاتی دفترچه دارایی محاسبه و وصول می شود. بدیهی است هر زمان شهرداری از انتقال و واگذاری ارزش سرقفلی آگاه شود عوارض فوق وصول می گردد.»

ز ـ ماده ۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴:

مثال: نقل و انتقال ۵۰۰۰ مترمربع زمین خالی، با ارزش منطقه ای ۳۲۰۰۰ ریال با کاربری صنعتی

= K × ۱% × S × P  فرمول

۵/۵۰۰/۰۰۰=۵ × ۱% × ۵۰۰۰ × ۳۲۰۰۰

تبصره: برای نقل و انتقال سرقفلی به مأخذ ۱۰% قیمت اعیانی ارزش معاملاتی دفترچه دارایی محاسبه و وصول می شود.»

و ـ مصوبه شماره ۱۹۶۵ ـ ۱۳۹۳/۸/۷ شورای اسلامی شهر تهران:

«ماده واحده:

به موجب این مصوبه بندهای «الف» و «ب» ماده واحده مصوبه «مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول در شهر تهران» تصویبی در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۳۷۹/۱۷۶۵۳ به تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۵ به شرح ذیل اصلاح می شود و شهرداری تهران موظف است از ابتدای سال ۱۳۹۴ بر اساس آخرین دفترچه تقویم املاک شهر تهران موضوع ماده شصت و چهارم (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای آن اقدام نماید:

الف) انتقال دهندگان قطعی املاک به مأخذ یک درصد (۱%) بهای منطقه ای مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک.

ب) انتقال دهندگان حق واگذاری محل، حق کسب و پیشه، حق تصرف محل، حق سرقفلی و یا هر گونه حقی که ناشی از موقعیت تجاری و اداری محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نهم (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن ملاک عمل وزارت اقتصاد و دارایی می باشد، به مأخذ هفتاد و پنج صدم درصد (۰/۷۵%) مطابق قوانین و مقررات موضوعه.»

۲ـ آقایان مهدی به آبادی، امید محمدی و مظفر علی خانی زنجانی به موجب دادخواستهایی مفاداً اعلام کرده اند که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.

۳ـ به موجب آرای مذکور هیأت عمومی، مصوبات شوراهای اسلامی برخی از شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلی، مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است و شاکیان بر این مبنا به لحاظ صدور آرای یاد شده هیأت عمومی، ابطال مصوبات مذکور را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.

آرای هیأت عمومی مورد استناد شاکیان بدین شرح است:

الف: رأی شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت عمومی:

«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود.»

ب: رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیأت عمومی:

«مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۴ ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۳۹۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۱ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۶۰۴ ـ ۱۳۸۹/۲/۱۶، ۶۶۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷، ۵۵۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۰، ۶۴۴ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی، مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و مؤسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود.»

۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران محترم خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با آرای هیأت عمومی مورد استناد شاکیان می باشند، به موجب مرقومه های مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۹، ۱۳۹۵/۵/۱۷، ۱۳۹۵/۶/۱۳ و ۱۳۹۴/۵/۹ در هامش نظریه های مذکور، با اعمال ماده ۹۲ موافقت می کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق مـاده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲، مقرر شـده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای گرگان، محمدشهر، شهر قدس، هشتگرد، شهریار، صفادشت، تهران بدون رعایت مفاد آراء مذکور هیأت عمومی، عوارض نقل و انتقال املاک را به شرح مصوبات مندرج در گردش کار وضع کرده اند، بنابراین موارد مذکور با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی