نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه   رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»                                                               ۱ 

شماره۸۳۴۲۵/هـ ب                                  ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵، موضوع: « واگذاری اختیارات دستگاه های اجرائی به استانها »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه معافیت ها در ماده(۱۱۹) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و دیگر قوانین و مقررات مربوط، مورد شمارش قرار گرفته است و «ماشین آلات مستعمل خارجی» به شرح موصوف در جزء (۸) بند«پ» مصوبه، در عداد موارد مشمول معافیت ها مورد تصریح قانونگذار نمی باشد، بنابراین، جزء مذکور از این حیث که متضمّن توسعه شمول مصادیق برخوردار از معافیت از پرداخت حقوق ورودی می باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی