نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه   رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»                                                               ۱ 

شماره۷۸۸۰۱هـ/ب                                   ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۱۱۲۱۰۲/ت۵۲۰۵۳ک مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴، موضوع: «تعیین برنامه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به قید «صرفاً در چارچوب بودجه سالیانه» مندرج در ماده (۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به حکم مندرج در بند «ل» تبصره (۹) قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور که مقرر می دارد: «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است بر بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دولتی نظارت و بودجه سال ۱۳۹۵ این مناطق را در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منظور کند.» بنابراین، جزء «۳» بند (۴) مصوبه ناظر به «الزامات» مبنی بر اختصاص یافتن درآمدهای حاصله به تحقق برنامه های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، از حیث عدم تصریح به رعایت ترتیبات مقرّر در قانون بودجه و درج در بودجه سالیانه سازمان های مناطق آزاد مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی