آئین نامه شورای احیای مجموعه فرهنگی - تاریخی توس

‌آئین نامه شورای احیای
مجموعه فرهنگی - تاریخی توس
‌نقل از شماره 15912-1378.7.19 روزنامه رسمی
‌شماره .2064 دش 1378.6.24
(‌مصوب جلسه 448 مورخ 1378.6.9 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
‌مقدمه :
‌رهبر معظم انقلاب اسلامی در بازدید از آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال 1375
بر ضرورت احیای مجموعه فرهنگی - تاریخی توس توسط‌دولت جمهوری اسلامی ایران و با
تشویق و مشارکت سرمایه‌های بخش خصوصی تأکید نمودند. به نحوی که مجموعه فوق در
خورشأن و جایگاه‌فردوسی باشد و در ضمن معرفی ارزش آن به جهانیان، محلی برای تبادل
فرهنگی باشد .‌بدین منظور شورای احیای مجموعه فرهنگی - تاریخی توس‌با ترکیب و
وظایف ذیل تشکیل می‌شود:
‌ماده 1- وظایف:
‌الف - بررسی و تعیین سیاستهای کلی در زمینه احیای مجموعه فرهنگی - تاریخی توس و
آرامگاه فردوسی.
ب - بررسی، تصویب و تعیین اولویتها و پیشنهادهای ارائه شده از سوی ستاد برنامه
ریزی و هماهنگی این مجموعه.
ج - نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب.
‌ماده 2- ترکیب اعضا:
‌اعضای شوراهفت نفر به شرح ذیل می‌باشند:
‌الف - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس شورا.
ب - رئیس سازمان برنامه و بودجه.
ج - وزیر مسکن و شهرسازی.
‌د - استاندار خراسان.
‌هـ - قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی.
‌و - نماینده مجمع نمایندگان استان خراسان در مجلس شورای اسلامی.
‌ز - رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور به عنوان دبیرشورا.
‌تبصره - احکام اعضای شورا توسط رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر
خواهد شد.
‌ماده 3- شورا می‌تواند برای پیشبرد اهداف خودستاد برنامه ریزی و هماهنگی و هیأت
اجرایی تشکیل دهد.
‌تبصره 1 - اعضای ستاد برنامه ریزی و هماهنگی و هیأت اجرایی و شرح وظایف آنها،
توسط شورا تعیین خواهد شد.
‌تبصره 2 - هیأت اجرایی می‌تواند به منظور احیای مجموعه فرهنگی -‌تاریخی توس مجری
طرج پیشنهاد نماید.
‌ماده 4 - دبیر خانه شورا، در سازمان میراث فرهنگی کشور تشکیل می‌شود. آیین نامه
فوق در 4 ماده و 3 تبصره در جلسه 448 مورخ 1378.6.9‌شورای عالی انقلاب فرهنگی به
تصویب رسید.
‌رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی