آیین نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه ها و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه

‌آیین نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه‌ها و تصاویر روی البسه
و لوازم التحریر و کالاهای‌مشابه
‌شماره .329 دش 1380.2.9
(‌مصوبه جلسه 476 مورخ 1379.12.11 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
‌شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 474 مورخ 1379.11.11، بنا به پیشنهاد شورای
فرهنگ عمومی (‌ نامه‌شماره .3911 الف مورخ 1379.10.19) آئین نامه نحوه نظارت بر
علائم ،‌نشانه‌ها و تصاویر روی البسه و لوازم‌التحریر و کالاهای مشابه را به شرح
ذیل تصویب کرد:
‌ماده 1:
‌الف ـ جلوگیری از به کار گرفتن علائم، نشانه‌ها و تصاویری که با فرهنگ اسلامی
ایرانی در تعارض است و بر‌فرهنگ عمومی تأثیر منفی دارد.
ب ـ حفظ نمونه علامت و تصاویری که به صورت‌های مختلف انتشار می‌یابد و در معرض
فروش و استفاده عموم‌قرار میگیرد و یا از طریق جراید و رسانه‌ها تبلیغ می‌شود.
ج ـ تعیین مشخصات هر گونه طرح و تصویر قابل انتشار.
‌د ـ حفظ حقوق طراحان گرافیک و نقاشان با توجه به قانون حمایت از حقوق مؤلفان و
مصنفان و هنرمندان.
‌هــ تشویق به استفاده از نقوش ملهم از هنر ایرانی و اسلامی در کالاها.
‌ماده 2ـ طرح‌ها و نقوش اعم از نمادها، خطوط و تصاویر و یا طرح‌های ترکیبی باید
مروج هنر و ارزش‌های اسلامی‌و ملی و ترغیب نوآوری باشد، استفاده از طرح‌ها و نقوش
و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه‌دیگر که مغایر با ضوابط این
آیین نامه نباشد، بلامانع است .
‌ماده 3ـ طرح و نقشی که آشکار و غیر آشکار دارای نکات و پیام هایی نظیر موارد زیر
باشد ممنوع است.
‌الف ـ اهانت به ادیان رسمی کشور و کتب آسمانی و مقدسات مذهبی .
ب ـ تبلیغ هرگونه مرام، مسلک و فرقه‌ای که به موجب قوانین کشور غیر قانونی می‌باشد
و یا به صورت جریان‌های‌فکری منحرف مطرح باشد.
ج ـ تصاویر، کلمات و موضوعات مغایر با فرهنگ عمومی جامعه اسلامی ایران .
‌د ـ نقوش و تصاویر مغایر با اصول فرهنگی عمومی و بومی یا فرهنگ اسلامی ـ ایرانی .
‌تبصره: شاخص‌ها و نحوه تشخیص و تعیین جریانهای فکری منحرف (‌بند «ب») و تعیین
اصول فرهنگی عمومی،‌بومی و اسلامی ـ ایرانی (‌بند «‌د») در آیین نامه اجرایی مشخص
می‌شود.
‌ماده 4ـ تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاهای مصرفی فوق الذکر ملزم به رعایت
ضوابط و معیارهای مصوب شورای‌نظارت بر علائم و نشانه‌ها و تصاویر روی البته و...
هستند.
‌ماده 5ـ صدور مجوز برای کانون‌های مشاوره هنری به منظور ارائه مشاوره به تولید
کنندگان و نظارت بر کار این‌کانون‌ها به عهده معاونت امور هنری است .
‌ماده 6ـ شورای نظارت بر علائم، نشانه‌ها و تصاویر روی البسه و... در معاونت امور
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامی تشکیل و اعضای آن به شرح ذیل است :
‌الف ـ معاون امور هنری (‌رئیس شورا)
ب ـ مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی .
ج ـ نماینده سازمان میراث فرهنگی .
‌د ـ نماینده انجمن آثار و مفاخر فرهنگی .
‌هــ نماینده وزارت اطلاعات .
‌و ـ دو نفر از کارشناسان برجسته هنرهای تجسمی به پیشنهاد معاون امور هنری و تصویب
شورای فرهنگ عمومی.
‌ز ـ یک نفر صاحب نظر در مسائل فرهنگی، تاریخی و دینی از سازمان تبلیغات اسلامی و
با تصویب شورای فرهنگ‌عمومی .
ح ـ یک نفر صاحب نظر در مسائل تربیتی از وزارت آموزش و پرورش با تصویب شورای فرهنگ
عمومی .
‌طـ کارشناس حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیشنهاد معاونت حقوقی .
ی ـ نماینده وزارت بازرگانی .
‌تبصره 1ـ معاونت امور هنری می‌تواند دبیرخانه‌های مشورتی در استان‌هایی که
توانایی انجام این کار را دارند‌تشکیل دهد. همچنین تعیین میزان و نحوه مشارکت
استانها در چارچوب نظارتی، به عهده معاونت امور هنری است.
‌تبصره 2ـ تصمیمات شورای نظارت با تأیید اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
‌ماده 7ـ دبیرخانه شورا موظف به ثبت و حمایت نقوش به کار گرفته در کالاهاست.
همچنین طبق قانون باید از حقوق‌مؤلفان و مصنفان حمایت شود.
‌ماده 8ـ شورا می‌تواند در صورت لزوم از متخصصین و مطلعین امر برای شرکت در جلسات
شورا دعوت به عمل‌آورد. ضرورت امر و انتخاب فرد مورد نظر، با تأیید رئیس شورا
خواهد بود.
‌ماده 9ـ شورای نظارت دبیرخانه‌ای خواهد داشت که وظایف آن فراهم آوردن مقدمات
تشکیل جلسات و پی‌گیری‌مصوبات و نظارت بر نحوه اجرای آنها است .
‌ماده 10ـ شورا برای پی‌گیری امور و جرایم و تخلفات، یک واحد حقوقی به عنوان مدعی
در دبیرخانه تشکیل‌می‌دهد.
‌ماده 11ـ رسانه‌های گروهی بالاخص صدا و سیما و مطبوعات موظف اند نسبت به تبلیغ و
ترویج نقوش ملهم از‌هنر ایرانی ـ اسلامی تلاش کنند.
‌ماده 12ـ دستورالعمل‌های اجرایی و حدود اختیارات شورای نظارت در چارچوب این آئین
نامه توسط معاونت امور‌هنری تهیه و در شورای فرهنگ عمومی مورد تصویب قرار میگیرد
‌آیین نامه فوق در 12 ماده و 3 تبصره در جلسه 474 مورخ 1379.11.11 شورای عالی
انقلاب فرهنگی به تصویب‌رسید.
‌رئیس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سید محمد خاتمی