مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای

‌مقررات و ضوابط شبکه‌های
اطلاع رسانی رایانه‌ای
‌شماره .3091‌دش 1380.9.12
(‌مصوب جلسات 482، 483، 484، 485، 486 و 488 مورخ 1380.5.9، 1380.5.23، 1380.6.6،
1380.7.3، 1380.7.17، 1380.8.15‌شورای عالی انقلاب فرهنگی)
‌پیرو تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای از سوی رهبر
معظم انقلاب اسلامی (‌ نامه‌های شماره 1.1033 مورخ 1380.3.9‌و شماره 1.1072 مورخ
1380.3.13 دفتر مقام معظم رهبری)، شورای عالی انقلاب فرهنگی مقررات و ضوابط
شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای را به‌این شرح تصویب کرد:
‌مقدمه:
‌به منظور انتظام امور و فعالیتهای اطلاع رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت
در کشور، مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای با‌مدنظر قراردادن نکات
اساسی ذیل تنظیم شده است:
1- حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش.
2- مسؤولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیتهای خود.
3- رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی کشور در این قلمرو.
4- ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت به عموم مردم.
‌الف - آیین‌نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی نقطه تماس بین المللی
1- ایجاد نقطه تماس بین المللی
(ACCES SERVICE PROVIDER-A.S.P.) ‌در انحصار دولت می‌باشد و ارائه مجوز به
دستگاه‌های ذیربط توسط شورای عالی‌اطلاع رسانی صورت می‌گیرد.
2- دستگاه‌های اجرایی دولتی برای سرمایه گذاری جهت ایجاد نقطه تماس بین المللی، به
طور مستقل از شبکه مخابرات کشور، لازم است گزارش‌توجیهی فرهنگی، علمی - فنی و
اقتصادی مربوط را با امضای بالاترین مقام اجرایی به تأیید سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور برسانند. تصویب‌نهایی به عهده شورای اسلامی اطلاع رسانی می‌باشد.
3- دستگاه اجرایی یک نسخه از درخواست خود را همراه با توجیه فنی به وزارت پست و
تلگراف و تلفن تحویل می‌دهد. این درخواست همراه با‌گزارش بررسی فنی وزارت مذکور
شامل توان علمی و فنی درخواست کننده، بررسی فرکانسی و سایر امور فنی و مهندسی برای
تصویب نهایی به‌شورای عالی اطلاع رسانی ارسال می‌شود. این شورا ظرف مدت یک ماه پس
از دریافت نظرات وزارت اطلاعات و وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام‌نظر خواهد نمود.
‌تبصره - سازمان صدا و سیما صرفاً برای وظیفه پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی
خود از شبکه اینترنت، نیاز به مجوز از شورای عالی اطلاع‌رسانی ندارد ولی برای
ارائه سایر خدمات اینترنتی موظف به اخذ مجوزهای این مصوبه می‌باشد.
4- وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در اسرع وقت کلیه مشخصات امکانات فنی را که
طبق ماده 3 از درخواست کنندگان دریافت نموده، در‌اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد.
‌وزارت اطلاعات نیز موظف است ضمن بررسی‌های لازم فنی - حفاظتی، در زمان بندی مقرر،
پیشنهادهای اصلاحی را برای منظور نمودن توسط‌متقاضی، با هماهنگی وزارت پست و
تلگراف و تلفن در مدت زمان حداکثر یک ماه اعلام نماید. در صورت عدم اعلام، مشخصات
امکانات مزبور تأیید‌شده تلقی خواهد شد.
5- هر دستگاه اجرایی که مجوز برقراری تماس بین المللی را اخذ می‌نماید صرفاً مجاز
به ارائه خدمات در محدوده وظایف قانونی و تشکیلات مصوب‌خود می‌باشد. در صورت عدم
رعایت این امر، پس از تذکر کتبی وزارت پست و تلگراف و تلفن، برای لغو مجوز اقدام
خواهد شد.
6- کلیه ایجاد کنندگان نقطه تماس بین المللی (‌از جمله شرکت مخابرات ایران) موظف
می‌باشند تا امکانات فنی لازم در حفاظت و کنترل متمرکز از‌شبکه‌های مزبور، به شرح
ذیل را فراهم آورند:
‌الف - سیستم پالایش (Filtering) مناسب به منظور ممانعت از دسترسی به پایگاه‌های
ممنوع اخلاقی و سیاسی و حذف ورودی‌های (Port)‌غیرمطلوب.
‌تعیین ضوابط پالایش (Filtering) توسط کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی
صورت خواهد گرفت.
ب - سیستم بارو (Firewall) مناسب به منظور صیانت شبکه‌ها از تخریب، فریب و سرقت
اطلاعات.
ج - دایرکننده نقطه تماس بین المللی اینترنتی موظف است بانک فعالیتهای اینترنتی
کاربران خود را قابل دسترسی وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار‌دهد تا براساس ضوابط و
مصوبات شورای عالی امنیت ملی با حکم قاضی ذیربط حسب درخواست در اختیار وزارت
اطلاعات قرار گیرد.
‌د - امکان جلوگیری از برقراری ارتباطات غیرمتعارف، نظیر ارتباطات غیرمتقارن و
ارتباطات غیرمستقیم در موارد غیرمجاز (‌پیشکار- ProxyServer).
7- به منظور صیانت از شبکه اطلاع رسانی ملی، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است
تمهیداتی را فراهم آورد تا ارتباطات بین کاربران در داخل‌کشور حتی الامکان از طریق
شبکه مازه (Back Bone) داخل کشور صورت پذیرد.
8- دارندگان مجوز تنها می‌توانند خدماتی را ارائه نمایند که در مجوز ذکر شده است و
تخطی از این امر تخلف محسوب می‌شود.
9- دارندگان مجوز نقطه تماس بین المللی موظف به رعایت کلیه ضوابط مندرج در این
آیین‌نامه و قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و در صورت‌تخلف از آن در مرحله
اول تذکر و در مرحله دوم قطع موقت (‌حداکثر یک هفته) صورت می‌گیرد و در صورت تکرار
ضمن قطع ارتباط، با تأیید شورای‌عالی اطلاع رسانی و کمیسیون ذی ربط آن برای رسیدگی
به جرائم، به مراجع ذی ربط معرفی می‌شوند.
10- دستگاه‌های دولتی که بدون اخذ مجوز اقدام به ایجاد نقطه تماس بین المللی
کرده‌اند موظف می‌باشند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این‌آیین‌نامه برای درخواست
مجوز اقدام نمایند و گرنه براساس ماده 9 با آنان عمل خواهد شد.
‌تبصره - شرکتهای بخش خصوصی که تاکنون نسبت به ایجاد نقطه تماس بین المللی اقدام
کرده‌اند لازم است ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌نسبت به جمع آوری
تأسیسات یا واگذاری به بخش‌های دولتی اقدام نمایند.
11- نظارت بر حسن اجرای عملکرد نقاط تماس به عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن
می‌باشد.
12- وزارت پست و تلگراف و تلفن گزارش عملکرد این آیین‌نامه را هر 6 ماه یکبار برای
بررسی در شورای عالی اطلاع رسانی ارائه می‌دهد.
ب - آیین‌نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP)
1- تعریف رسا (ISP)
‌شرکت‌ها یا مؤسسات ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنتی، رسا یا (Internet
Service Provider)ISP‌ خوانده می‌شوند.
‌اینترنت از پیوند تعداد بی شماری شبکه‌های ارتباطی کامپیوتری کوچک و بزرگ که حاوی
اطلاعات متنوع می‌باشد تشکیل می‌شود. یک فرد متصل به‌شبکه اطلاع رسانی و اینترنت
تنها مشاهده گر و مرورگر اینترنت نمی‌باشد بلکه جزئی از این شبکه بوده و می‌تواند
با آن تبادل اطلاعات نماید. یک رسا‌یا ISP اتصال به شبکه اطلاع رسانی و اینترنت را
فراهم می‌آورد و جزء ضروری دسترسی و اتصال افراد به شبکه اینترنت می‌باشد.
2- حدود فعالیت ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP) به شرح ذیل
می‌باشد:
2-1- شرکت‌ها یا مؤسسات ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP) تحت
ضوابط و قوانین مشخص شده در کشور فعالیت می‌نمایند‌و می‌توانند هم مستقلاً و هم در
ارتباط با شبکه اینترنت به فرآوری اطلاعات پرداخته و به کاربران خود عرضه نمایند.
2-2- ارائه مجموعه خدمات ارزش افزوده بر خط (on-line) و برون خط (off-line) برای
کاربران خود.
2-3- فراهم آورنده دسترسی و همچنین تهیه و فرآوری محتوی برای کاربران خود.
2-4- انجام انواع فعالیتها برای آشنا نمودن کاربران در استفاده بهینه از شبکه
اطلاع رسانی و اینترنت.
2-5- فراهم سازی خدمات، تهیه، تولید، توزیع یا ارائه اطلاعات برای کاربران مربوط.
3- ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP) با رعایت شرایط زیر مجاز به
فعالیت می‌باشند:
3-1- تهیه و نصب تجهیزات لازم به منظور برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات کاربران
از قبیل شبکه داخلی
(Locl Area Network - LAN)، خطوط تلفن، رهیاب (router)، مودم، حافظه‌های پست
الکترونیک، DNS و... به عهده رسا(ISP) می‌باشد.
3-2- تهیه و بکارگیری تجهیزات مورد نیاز در شبکه خود، براساس استانداردهای اعلام
شده از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن.
4- هر رسا (ISP) برای ارائه خدمات تلفنی صوتی - آوانت (VOIP) لازم است مجوز مربوط
را طبق ضوابط قانونی از وزارت پست و تلگراف و‌تلفن کسب نماید. (‌این امر، ارتباط
کامپیوتر با کامپیوتر (‌گپ - chat) را شامل نمی‌شود.
5- ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP) مکلف به رعایت شرایط و
ضوابط فنی زیر می‌باشند:
5-1- اشخاص حقوقی و شرکتهای ثبت شده در ایران می‌توانند متقاضی کسب مجوز رسا (ISP)
باشند.
5-2- لازم است مدیر این مؤسسات و شرکتها دارای شرایط زیر باشد:
5-2-1- تابعیت ایران و پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
5-2-2 متدین به یکی از ادیان الهی و رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران.
5-2-3- دارای صلاحیت علمی در حد حداقل مدرک کارشناسی با 25 سال سن.
5-2-4- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی
(‌که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد).
5-2-5- عدم عضویت در گروهکهای ضدانقلاب و غیرقانونی و هواداری از آنها (‌افرادی که
به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و‌خارجی، در دادگاه‌های انقلاب
اسلامی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت و یا
تبلیغ داشته‌اند نمی‌توانند‌مدیریت مؤسسات و شرکتهای رسا (ISP) را به عهده
بگیرند.)
5-3- شرکت رسا (ISP) دارای مسؤولیت قانونی بوده و نسبت به کلیه ضوابط و تعهدات زیر
پاسخگو می‌باشد:
5-3-1- مؤسسات و شرکتهای رسا (ISP) و کاربران برای محتوایی که خود بر روی شبکه
عرضه می‌نمایند طبق این آیین‌نامه مسؤول و پاسخگو‌می‌باشند.
‌تبصره - ارائه خدمات دسترسی به منابع اطلاعات، مشمول این بند نمی‌باشد.
5-3-2- مسؤولیت رعایت قوانین مالکیت معنوی و حق تألیف و تصنیف به عهده ارائه کننده
اطلاعات در شبکه می‌باشد.
5-3-3- امکان و اعمال برقراری پالایه (filter) در شبکه رسا (ISP) باید فراهم باشد.
ضوابط و مصادیق موارد پالایش (filtering) توسط‌شورای عالی اطلاع رسانی تصویب و
اعلام می‌شود.
5-3-4- مسؤولیت رسا (ISP) در مورد دسترسی به اطلاعات عرضه شده توسط دیگران محدود
به ایجاد امکان و اعمال برقراری پالایه در شبکه‌خواهد بود.
5-3-5- هر رسا (ISP) موظف است اطلاعات کلی کاربران و IP‌های مربوط را ثبت و یک
نسخه از آن را نیز به وزارت پست و تلگراف و تلفن‌اعلام نماید.
5-3-6- به منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده
خود، رسا (ISP) مجاز به عقد قرارداد اشتراک با افرادی‌است که به سن قانونی انجام
معاملات حقوقی رسیده باشند.
5-3-7- رسا (ISP) حق واگذاری امتیاز بهره برداری بدون هماهنگی و تأیید وزارت پست و
تلگراف و تلفن را ندارد.
5-3-8- بکارگیری هر گونه رمز برای تبادل اطلاعات مستلزم کسب موافقت مراجع مربوط و
ثبت مشخصات، الگوریتم و کلید رمز مربوط و همچنین‌مشخصات متقاضی در دبیرخانه شورای
عالی اطلاع رسانی (‌یا مرجعی که معرفی می‌نماید) می‌باشد و در غیر این صورت ممنوع
می‌باشد.
5-3-9- رسا (ISP) موظف است خدمات مورد درخواست کاربر را با کیفیت مطلوب و براساس
یک موافقت نامه کیفیت خدمات (ServiceLevel Agreement- SLA) به کاربران ارائه
نماید. وزارت پست و تلگراف و تلفن به طور دوره‌ای براساس ارزیابی کیفیت ارائه
خدمات‌مؤسسات رسا (ISP) به کاربران، نسبت به رتبه بندی رساها (ISP)‌ اقدام و آن را
به اطلاع عموم می‌رساند.
‌تبصره - شرکت‌های مخابرات نیز موظف هستند در خصوص خدماتی که به مؤسسات رسا (ISP)
ارائه می‌کنند رعایت کیفیت مطلوب را نموده و‌براساس موافقت نامه کیفیت خدمات (SLA)
عمل نمایند.
5-3-10- رسا (ISP) موظف است حتی المقدور تمهیدات فنی لازم برای حفظ حقوق کاربران و
جلوگیری از حمله به کامپیوترهای آنها را فراهم‌آورد.
5-3-11- رسا (ISP) موظف است براساس دستورالعملهای صادره از سوی وزارت پست و تلگراف
و تلفن عمل نموده و مواردی که مربوط به‌حقوق کاربران می‌باشد را به اطلاع آنها
برساند.
5-3-12- رسا (ISP) موظف است اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات و
ارتباطات افراد در شبکه خود را در اختیار‌کاربران قرار دهد.
5-3-13- رسا (ISP) در ارائه خدمات خود به کاربران موظف به رعایت قوانین مخابراتی
کشور می‌باشد.
5-3-14- رسا (ISP) برای تأمین ارتباط اینترنت بین المللی خود فقط از طریق نقاط
تماس بین المللی مجاز (ASP)‌یا مخابرات کشور مجاز‌می‌باشد.
5-3-15- حریم اطلاعات خصوصی کاربران از مصونیت برخوردار بوده و هرگونه دسترسی
غیرقانونی توسط رساها و هر مرجع دیگر به فعالیتهای‌اینترنتی کاربران ممنوع
می‌باشد.
5-3-16- رسا (ISP) موظف است بانک فعالیتهای اینترنتی کاربران خود را مطابق ضوابط
مصوب کمیسیون راهبردی قابل دسترسی وزارت پست و‌تلگراف و تلفن قرار دهد.
6- تولید و عرضه موارد زیر توسط رساها (ISP) و کاربران ممنوع می‌باشد:
6-1- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی.
6-2- اهانت به دین اسلام و مقدسات آن.
6-3- ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه
دار کند.
6-4- اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید.
6-5- تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسلام، ارزشهای انقلاب اسلامی و
مبانی تفکر سیاسی امام خمینی (‌ره).
6-6- اخلال در وحدت و وفاق ملی.
6-7- القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی.
6-8- اشاعه و تبلیغ گروهها و احزاب غیرقانونی.
6-9- انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی،
نظامی و انتظامی.
6-10- اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت
عمومی.
6-11- ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر.
6-12- ایراد افترا به مقامات و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و
حقوقی.
6-13- افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان.
6-14- انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانکهای اطلاعاتی، نرم افزارهای خاص،
صندوقهای پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها.
6-15- فعالیتهای تجاری و مالی غیرقانونی و غیرمجاز از طریق شبکه اطلاع رسانی و
اینترنت از قبیل جعل، اختلاس، قمار و...
6-16- خرید، فروش و تبلیغات در شبکه اطلاع رسانی و اینترنت از کلیه کالاهایی که
منع قانونی دارند.
6-17- هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت
شکستن قفل رمز سیستم‌ها.
6-18- هرگونه حمله به مراکز اطلاع رسانی و اینترنتی دیگران برای از کارانداختن و
یا کاهش کارآیی آنها.
6-19- هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته‌های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه
که به دیگران تعلق دارد.
6-20- ایجاد هرگونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان
صدا و سیما.
7- نحوه صدور مجوز:
7-1- بررسی تقاضا و صدور مجوز براساس این آیین‌نامه توسط وزارت پست و تلگراف و
تلفن صورت می‌گیرد.
7-2- تعیین صلاحیت حفاظتی متقاضیان طی استعلام رسمی از مراجع ذیصلاح (‌وزارت
اطلاعات، دادگستری و نیروی انتظامی) صورت خواهد‌گرفت و چنانچه ظرف یک ماه اعلام
نظر نکنند به منزله موافقت تلقی می‌شود. (‌ برای دستگاه‌های دولتی نیاز نمی‌باشد.)
7-3- ارائه انواع خدمات بر روی شبکه اطلاع رسانی که طبق مقررات کشور نیاز به مجوز
خاص دیگری دارد منوط به کسب مجوز مربوط از دستگاه‌مسؤول خواهد بود. این دستگاه‌ها
ضمن نظارت، موارد تخلف را به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام می‌کنند.
7-4- کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی در ارائه خدمات اطلاع رسانی و
اینترنتی موظفند در محدوده وظایف و مأموریت سازمانی خود‌فعالیت نمایند.
8- نحوه نظارت:
‌مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن
خواهد بود و این وزارت به طور دوره‌ای و موردی گزارش‌نظارت بر اجرای این آیین‌نامه
را به کمیسیون راهبردی اعلام می‌نماید.
9- در صورت تخطی از موارد مندرج در این مصوبه، مجازات‌های اعمال شده شامل تذکر،
قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاه‌ها و محاکم‌قانونی بسته به نوع تخلف
براساس قوانین و ضوابط ذی ربط بر عهده کمیسیون راهبردی می‌باشد که براساس گزارش
نظارتی وزارت پست و تلگراف و‌تلفن بررسی و اعلام نظر می‌نماید.
10- نظر کمیسیون راهبردی لازم الاجراء و قطعی است، لیکن مانع شکایت و اقامه دعوی
افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.
11- رساها موظفند از کاربران خود براساس مندرجات این آیین‌نامه تعهدنامه رعایت
ضوابط اخذ نمایند.
ج- آیین‌نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت (Coffeenet)
1- دفتر خدمات دسترسی حضوری به شبکه‌های اطلاع رسانی و اینترنت (Coffeenet) محلی
برای دسترسی حضوری مشتریان و کاربران به‌شبکه اطلاع رسانی (‌اینترنت و اینترانت)
می‌باشد.
2- این دفاتر، ضمن رعایت ضوابط مندرج در این آیین‌نامه، واحد صنفی محسوب می‌شوند و
مشمول قانون نظام صنفی بوده و مجوز لازم توسط‌اتحادیه صنفی صادر می‌شود.
‌تبصره - اتحادیه صنفی باید تصویر مجوز صادره را همزمان با تحویل به متقاضی به
وزارت پست و تلگراف و تلفن نیز ارسال نماید.
3- اشخاص متقاضی باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران.
3- پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
4- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد
مخدر.
5- داشتن برگه پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای آقایان.
6- متأهل با داشتن حداقل 30 سال سن.
3-1- این محل باید در معرض دید و نظارت عمومی باشد و رعایت ضوابط اماکن عمومی
الزامی می‌باشد.
3-2- ارتباط اینترنتی این دفاتر فقط از طریق مؤسسات و شرکتهای رسا (ISP) مجاز
می‌باشد.
3-3- ارائه خدمات ارتباطی دیگر مثل تلفن اینترنتی - آوانت (VOIP) مستلزم کسب مجوز
مربوط می‌باشد.
3-4- رعایت ضوابط مندرج در ماده 6 آیین‌نامه مؤسسات و شرکتهای رسا (ISP) الزامی
است.
‌تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه صنفی تهیه و به تصویب کمیسیون
راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی می‌رسد.
4- نام و نشانی کامل و شماره تلفن و نمابر، رایانامه (Email) و شماره پروانه کسب
باید در سربرگهای دفتر خدمات درج بوده و پروانه کسب و مرجع‌خط ارتباطی از رسا
(ISP) مربوط به صاحب مجوز، هر یک به طور جداگانه در منظر عموم در دفتر نصب شود.
5- به منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود،
مشخصات هویتی، آدرس کاربر، ساعت شروع و خاتمه کار‌کاربر و IP تخصیصی را در دفتر
روزانه ثبت و در صورتحساب کاربر نیز ذکر نماید.
6- دفاتر و کاربران برای محتوایی که خود تولید و عرضه می‌نمایند مطابق مقررات و
ضوابط قانونی موجود کشور از جمله رعایت قوانین و مقررات حق‌مالکیت معنوی، مسؤول و
پاسخگو می‌باشند.
7- تولید و عرضه موارد زیر توسط شبکه‌های انتقال اطلاعات رایانه‌ای ممنوع می‌باشد:
7-1- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی.
7-2- اهانت به دین اسلام و مقدسات آن.
7-3- ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه
دار کند.
7-4- اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید.
7-5- تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسلام، ارزشهای انقلاب اسلامی و
مبانی تفکر سیاسی امام خمینی (‌ره).
7-6- اخلال در وحدت و وفاق ملی.
7-7- القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی.
7-8- اشاعه و تبلیغ گروهها و احزاب غیرقانونی.
7-9- انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی،
نظامی و انتظامی.
7-10- اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت
عمومی.
7-11- ترویج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخریبی از قبیل مواد محترقه و یا
منفجره.
7-12- ترویج مصرف مواد مخدر.
7-13- ایجاد هرگونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان
صدا و سیما.
7-14- ایراد و افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و
حقوقی.
7-15- افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان.
7-16- انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانکهای اطلاعاتی، نرم افزارهای خاص،
صندوقهای پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها.
7-17- فعالیت‌های تجاری و مالی غیرقانونی و غیرمجاز از طریق شبکه اطلاع رسانی و
اینترنت از قبیل جعل، اختلاس، قمار و...
7-18- خرید، فروش و تبلیغات در شبکه اطلاع رسانی و اینترنت از کلیه کالاهایی که
منع قانونی دارند.
7-19- هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش برای
شکستن قفل رمز سیستم‌ها.
7-20- هرگونه حمله به مراکز اطلاع رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و
یا کاهش کارآیی آنها.
7-21- هرگونه تلاش برای شنود و بررسی بسته‌های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به
دیگران تعلق دارد.
7-22- ترویج مصرف سیگار.
8- کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی در استان تهران و کمیته‌های استانی در
استانها متشکل از مدیر امور دیتا شرکت مخابرات استان،‌نماینده اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسلامی استان، نماینده دادگستری استان، نماینده اتحادیه صنفی، نماینده صدا و
سیمای استان، زیرنظر شرکت‌مخابرات استان بر گردش کار این دفاتر نظارت داشته و در
صورت تخلف از مفاد این آیین‌نامه به نحو ذیل اقدام می‌شود. نحوه اقدام در سایر
زمینه‌ها‌مطابق قانون و مقررات نظام صنفی می‌باشد.
‌با اعلام وزارت پست و تلگراف و تلفن، اتحادیه صنفی نسبت به لغو موقت پروانه ظرف
مدت 48 ساعت اقدام و دفتر تعطیل می‌شود و اتحادیه موظف‌است پس از رفع تخلف، ظرف
مدت 48 ساعت اجازه ادامه کار دفتر را صادر نماید. در صورت تعلل اتحادیه صنفی،
وزارت پست و تلگراف و تلفن‌مستقیماً از طریق قوه قضائیه اقدام می‌نماید.
‌تبصره 1- چنانچه تخلف از موارد بند یک تا سیزده ماده 7 این آیین‌نامه باشد برای
بار اول، به مدت سه ماه پروانه فعالیت لغو موقت می‌شود و با کسب‌ضمانت عدم تخلف
مجدد از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغی می‌شود و برای تخلف بار دوم، پروانه به
طور دائم لغو می‌شود و فرد حقیقی و‌حقوقی صاحب پروانه، مجاز به دریافت پروانه جدید
در سراسر کشور نخواهد بود.
‌تبصره 2- چنانچه تخلف از موارد بند چهارده تا بیست و دو ماده 7 این آیین‌نامه
باشد برای بار اول کتباً به صاحب پروانه تذکر داده می‌شود، بار دوم،‌پروانه به مدت
یک ماه لغو موقت و با رفع تخلف و اخذ تعهد عدم تخلف از صاحب پروانه، لغو موقت
پروانه ملغی می‌شود، برای تخلف بار سوم،‌پروانه به مدت 6 ماه لغو مجدد و برای تخلف
بار چهارم، پروانه به طور دائم لغو می‌شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه مجاز
به دریافت پروانه‌جدید در سراسر کشور نخواهد بود.
‌تبصره 3- نظر کمیسیون راهبردی و کمیته‌های استانی در خصوص جرایم و مجازاتهای فوق،
لازم الاجرا و قطعی است لکن مانع شکایت و اقامه دعوی‌افراد ذی نفع در محاکم نخواهد
بود.
9- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه دفاتر موجود در تهران و شهرستانها موظفند
حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تقاضای اخذ مجوز لازم مطابق‌مفاد این آیین‌نامه
اقدام نمایند.
10- تا تأسیس اتحادیه دفاتر خدمات حضوری اینترنت، متقاضیان به اتحادیه همگن که
وزارت بازرگانی معرفی می‌نماید مراجعه خواهند نمود.
‌رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی